Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Turystyka

O NAS

Szanowni Państwo,

Portal Turystyka.rp.pl poœwięcony jest szeroko pojętej branży turystycznej. Jego celem jest dostarczanie profesjonalnie przygotowanych, ciekawych i różnorodnych informacji o polskim i zagranicznym rynku turystycznym oraz działajšcych na nim firmach.

Chcemy pełnić rolę głosu polskiej turystyki. Chcemy popularyzować najlepsze wzorce i najciekawsze doœwiadczenia we wszystkich jej segmentach. Inicjować dyskusje, przekazywać komentarze. Chcemy przybliżać problemy œrodowiska zajmujšcego się turystykš wszystkim zainteresowanym: ludziom pracujšcym w branży, klientom oraz przedstawicielom administracji państwowej i samorzšdowej.

Mamy nadzieję docierać do wszystkich podmiotów, które działajš na rynku turystycznym - od największych firm touroperatorskich, poprzez sieci hoteli, linie lotnicze, lotniska, przewoŸników autokarowych, promowych i kolejowych, aż po właœcicieli pensjonatów i zarzšdców obiektów turystycznych oraz pracowników i studentów kierunków "turystyka" i "hotelarstwo".

Portal Turystyka.rp.pl jest częœciš wydawnictwa Presspublica, wydawcy dziennika "Rzeczpospolita", "Gazety Giełdy Parkiet" i "Życia Warszawy". Wœród autorów serwisu znajdujš się doœwiadczeni dziennikarze działów: ekonomia, prawo, kraj, "Życie Warszawy", "Parkiet", korespondenci krajowi i zagraniczni "Rzeczpospolitej".

Zapraszamy do współpracy - dzielenia się z nami informacjami, sygnalizowania problemów, wyrażania opinii.

Filip Frydrykiewicz,

redaktor portalu

turystyka@rp.pl

POLITYKA PRYWATNOŒCI

Użytkownicy wchodzšcy na witrynę Turystyka.rp.pl i korzystajšcy z udostępnionych w nim treœci akceptujš tym samym obowišzujšce w serwisie zasady ochrony danych.

Energianews.pl ogranicza zbieranie informacji o swoich użytkownikach do niezbędnego minimum gwarantujšcego skuteczne zarzšdzanie serwisem. Turystyka.rp.pl w żaden sposób nie wykorzystuje informacji o adresach IP, z których łšczš się użytkownicy. Wyjštkiem od tej zasady może być analiza naruszeń bezpieczeństwa serwisu.

Witryna Turystyka.rp.pl może zapisywać w przeglšdarce użytkownika pliki cookies. Informacje zebrane w ten sposób mogš posłużyć wyłšcznie do sporzšdzania statystyk dotyczšcych serwisu. Zestawienia takie - nie zawierajšce jakichkolwiek danych o poszczególnych użytkownikach - mogš być udostępniane organizacjom trzecim, przede wszystkim w celach marketingowych. W czasie korzystania z serwisu Turystyka.rp.pl użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych. Od ich uzyskania może być uzależniona możliwoœć korzystania z niektórych funkcjonalnoœci serwisu. Szczegółowe zasady publikowania m.in. komentarzy zostanš okreœlone w momencie udostępnienia takich funkcjonalnoœci.

Żadne informacje mogšce w jakikolwiek sposób zidentyfikować użytkownika serwisu Turystyka.rp.pl nie sš ujawniane osobom, firmom i organizacjom trzecim. Zasada ta nie dotyczy organów wymiaru sprawiedliwoœci.

Presspublica Sp.z o.o

Prosta Office Center

ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa

NIP.: 522-010-36-73

Krajowy Rejestr Sšdowy -

Rejestr Przedsiębiorców prowadzony przez Sšd Rejonowy dla m. st. Warszawy

Sšd Gospodarczy XII

Wydział Rejestrowy

Numer KRS 0000134482

Kapitał Zakładowy: 8.740.000,00 PLN

Tel. (+48 22) 46-30 + numer wewnętrzny

Faks (+48 22) 628-05-88 lub 653-00-0

ródło: turystyka.rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL