Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie

Imprezy masowe: Walka z pseudokibicami na meczu

Fotorzepa, Piotr Nowak
Po wiosennych wydarzeniach w polskiej piłce nożnej, gdzie głównymi aktorami medialnych newsów byli nie piłkarze, a pseudokibice, pełnš parš ruszyła praca nad zmianš prawa regulujšcego organizację i przebieg imprez masowych, jakimi sš mecze piłkarskie
Obecnie w Sejmie rozpoznawane sš dwa projekty nowelizacji stosownych przepisów. Z całš pewnoœciš wszelkie propozycje zmian zasługujš na zainteresowanie i analizę, zwłaszcza w œwietle zbliżajšcego się Euro 2012. Już samo ich pojawienie się jest niezwykle pozytywne, sš one bowiem pierwszym konkretnym krokiem zmierzajšcym do wyeliminowania chuligaństwa z polskich stadionów. Usuwajš one również częœć absurdów prawnych, które w praktyce oœmieszały system bezpieczeństwa meczów piłkarskich.

Zakaz stadionowy

Dla wyeliminowania jakichkolwiek wštpliwoœci terminologicznych, już na wstępie należy wspomnieć, że polskie prawo rozróżnia dwa rodzaje zakazów stadionowych – tzw. klubowe zakazy stadionowe oraz zakazy sšdowe. Pierwsze z wymienionych sš nakładane przez kluby piłkarskie, będšce organizatorami meczów, w trybie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Natomiast zakazy sšdowe sš to szczególnego rodzaju œrodki karne nakładane przez sšdy powszechne na podstawie i w trybie przepisów prawa karnego i procedury karnej.

Zakres obowišzywania zakazów

Autorzy projektów nowelizacji przewidzieli istotne zmiany w zakresie obu rodzajów zakazów. Jeœli chodzi o zakazy klubowe, pozytywnie ocenić należy rozszerzenie zakresu ich zastosowania również na mecze wyjazdowe z udziałem drużyny nakładajšcej taki zakaz (a nie tylko na mecze na własnym stadionie, jak dzieje się dotychczas). Wydaje się natomiast, że zakazy te byłyby w pełni skuteczne, gdyby dotyczyły dodatkowo meczów innych organizatorów, tj. innych klubów piłkarskich, jak również zwišzku piłkarskiego (będšcego organizatorem m.in. rozgrywek Pucharu Polski oraz meczów kadry narodowej) czy spółki Ekstraklasa S.A. Można nawet rozważać zasadnoœć zrównania zakresu obowišzywania zakazów klubowych z proponowanymi w projektach nowelizacji zakazami sšdowymi. Te ostatnie bowiem rozcišgać się majš na wszelkie imprezy masowe, w tym wszystkie mecze piłkarskie, zarówno własnej drużyny, jak i innych drużyn lub kadry narodowej. Będš obejmować nawet zagraniczne mecze wyjazdowe polskich drużyn klubowych i kadry narodowej. Co więcej, ich zakresem objęte majš być również imprezy masowe o charakterze pozasportowym. Dla usprawnienia działania „uniwersalnego zakazu klubowego" korzystnym rozwišzaniem byłoby przyznanie możliwoœci nakładania zakazów stadionowych przez zwišzek piłkarski. Zakazy te odpowiadałyby co do zakresu i charakteru zakazom klubowym oraz mogłyby być wpisywane do bazy orzeczonych zakazów stadionowych. W przeważajšcej mierze dotyczyłyby meczów kadry narodowej.

Czas obowišzywania zakazów

Problemem odrębnym od kwestii zakresu przedmiotowego zakazów stadionowych jest okres ich obowišzywania. W chwili obecnej zakaz klubowy może być nałożony na okres maksymalnie dwóch lat, zaœ zakaz sšdowy – od dwóch do szeœciu lat. Stoimy na stanowisku, że okresy trwania obu rodzajów zakazów mogłyby być ujednolicone do poziomu obecnej regulacji zakazu sšdowego. Ponadto, w przypadku recydywy oraz w razie wystšpienia szczególnie uzasadnionych przesłanek powinna zostać wprowadzona możliwoœć nałożenia zakazu dożywotniego. Œrodek taki przewidujš już projekty nowelizacji w przypadku zakazów sšdowych. Wydaje się, że zapewnienie również klubom możliwoœci korzystania z tak surowego œrodka stanowiłoby skutecznš metodę walki z chuligaństwem, a sama możliwoœć nałożenia takiej kary pełniłaby funkcję prewencyjnš. Taki system sprawdził się w innych krajach, m.in. w Anglii, gdzie dożywotnie zakazy stadionowe sš na porzšdku dziennym. Dodać przy tym należy, że projekty nowelizacji przewidujš wprowadzenie obowišzku nakładania sšdowego zakazu stadionowego na recydywistów, podczas gdy do tej pory w stosunku do recydywistów orzeczenie zakazu było fakultatywne, czyli oparte na normalnych zasadach. Zmiana ta istotnie wzmocniłaby charakter prewencyjny omawianych œrodków. W naszej ocenie niezależnie od klasycznych sšdowych zakazów stadionowych, do procedury karnej powinien zostać wprowadzony nowy szczególny œrodek zapobiegawczy w postaci tymczasowego zakazu wstępu na enumeratywnie wymienione imprezy masowe. Jako œrodek typowo zapobiegawczy, powinien on być nakładany już przez organy postępowania przygotowawczego (np. w ramach œledztwa).

Zakazy stadionowe – egzekucja

Niezależnie od zmian konstrukcyjnych zakazów stadionowych, jedynie ich bezwzględne przestrzeganie może przynieœć zamierzony skutek w postaci zapewnienia bezpieczeństwa podczas sportowych imprez masowych. Na chwilę obecnš brakuje spójnych regulacji pozwalajšcych osišgnšć ten cel. Wspomniane projekty nowelizacji stanowiš krok w dobrym kierunku. Przewiduje się stworzenie globalnego systemu identyfikacji kibiców piłkarskich, który, w odróżnieniu od systemu obecnie funkcjonujšcego, obejmowałby informacje dotyczšce nałożonych na kibiców zakazów stadionowych, zarówno sšdowych, jak i klubowych, oraz innš dokumentację z pobytu kibica na stadionie piłkarskim. Na chwilę obecnš podobny system już obowišzuje, niemniej jednak, o dziwo, nie zawiera on danych dotyczšcych zakazów stadionowych, co czyni go całkowicie bezużytecznym z punktu widzenia zwalczania chuligaństwa. Dlatego uważamy, że sprawne funkcjonowanie takich systemów jest całkowicie uzależnione od rzetelnoœci klubów piłkarskich i sšdów przy wprowadzaniu do nich stosownych danych. W naszej ocenie nowelizacja przepisów powinna więc swoim zakresem objšć także zasady wprowadzania danych do systemu. O ile w przypadku sšdów kwestia ma charakter wewnštrzorganizacyjny i dotyczy przyjęcia odpowiedniej pragmatyki służbowej, to w przypadku klubów brak niezwłocznego wprowadzenia informacji o nałożeniu zakazu stadionowego powinien stanowić wykroczenie karane surowš karš pieniężnš. Ponadto, system identyfikacji kibiców powinien być prowadzony przez zwišzek piłkarski jako podmiot sprawujšcy ogólny zarzšd nad organizacjš rozgrywek piłkarskich w Polce. Co więcej, dostęp do systemu powinien przysługiwać, oprócz klubów piłkarskich, również Policji, wojewodzie oraz innym podmiotom uprawnionym do nadzorowania bezpieczeństwa imprez masowych. Słusznym rozwišzaniem wydaje się, proponowane przez Autorów projektów nowelizacji, wprowadzenie obowišzkowej elektronicznej karty kibica, uprawniajšcej do zakupu karnetów sezonowych i rocznych, a także pojedynczych biletów na mecze piłkarskie. W ten sposób zapewniona zostanie odpowiednia kontrola kupujšcych bilety oraz możliwoœć weryfikacji i wprowadzenia ich danych do globalnego systemu identyfikacji kibiców piłkarskich. W projektach nowelizacji pojawia się kilka propozycji nadania skutecznoœci zakazom stadionowym poprzez zapewnienie, że objęty nimi kibic nie pojawi się na stadionie podczas meczu. Połšczenie sšdowego zakazu stadionowego z obowišzkami osobistego stawiennictwa w jednostce organizacyjnej Policji lub miejscu wskazanym przez komendanta Policji wymaga doprecyzowania, jak długo osoba ma pozostać w danym miejscu. Z drugiej strony, koniecznoœć zdeponowana paszportu lub dowodu osobistego na czas trwania masowej imprezy sportowej za granicami kraju ocenić należy pozytywnie. Najlepszym rozwišzaniem wydaje się proponowane wprowadzenie dozoru elektronicznego dla osób z sšdowymi zakazami stadionowymi.

Nowe przestępstwa i wyższe sankcje

Przy okazji zmian koncepcyjnych dotyczšcych zakazów stadionowych warto podjšć dyskusję nad uznaniem za przestępstwa nowych czynów oraz podwyższeniem sankcji za zachowania karalne według aktualnego stanu prawnego. Proponowane w projektach nowelizacji podniesienie górnych granic ustawowego zagrożenia karš dla przestępstw okreœlonych w Ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych zasługuje na aprobatę. Projekty przewidujš ponadto kryminalizację czynów do tej pory nie stanowišcych przestępstw, w tym w szczególnoœci nieuprawnionego przemieszczania się kibiców pomiędzy sektorami na stadionie czy używania w trakcie meczu piłki nożnej elementu odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy celem uniemożliwienia lub utrudnienia rozpoznania osoby. Oba rozwišzania powinny zapewnić lepszš rozpoznawalnoœć kibiców oraz oddziaływać będš prewencyjnie względem osób, które chciałyby zakłócić bezpieczeństwo meczu piłkarskiego. Dodać należy, że dla usprawnienia kontroli kibiców pod kštem ewentualnych naruszeń przepisów karnych Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, kryminalizacji podlegać powinno œwiadome dopuszczenie przez służby porzšdkowe lub informacyjne do wpuszczenia na stadion osoby z zakazem stadionowym bšdŸ też kibica, który znajduje się pod wpływem alkoholu, œrodków odurzajšcych, posiada broń albo materiały pirotechniczne. Czyn taki powinien stanowić przestępstwo i skutkować dodatkowo zakazem wykonywania funkcji w zakresie służb porzšdkowych lub informacyjnych podczas imprez masowych przez okreœlony czas.

Procedury

Jedna z głównych zmian proceduralnych proponowana przez Autorów nowelizacji polega na zaopatrzeniu w rygor natychmiastowej wykonalnoœci klubowych zakazów stadionowych. Niniejsza modyfikacja zasługuje na pełne uznanie, wzmacnia bowiem skutecznoœć zakazów jako takich. Zgodnie z obecnym stanem prawnym, wniesienie przez pseudokibica odwołania od decyzji klubu nakładajšcej klubowy zakaz stadionowy powoduje wstrzymanie wykonalnoœci przedmiotowego zakazu. Innymi słowy, pomimo formalnego nałożenia zakazu, dany pseudokibic może uczestniczyć w kilku najbliższych meczach – rozpoznanie odwołania trwa bowiem zwykle kilka tygodni. Dzięki nowelizacji, procedura zostanie uzdrowiona, a zakaz będzie skuteczny już z chwilš jego wydania. W naszej ocenie opisana powyżej zmiana proceduralna jest niezwykle pozytywna, niemniej jednak nie można jej uznać za wystarczajšcš. Wydaje się, że, rozwijajšc aspekt proceduralny walki z chuligaństwem, klub, zwišzek piłkarski oraz spółka Ekstraklasa S.A. z urzędu powinny mieć status pokrzywdzonego w toku postępowania karnego prowadzonego przeciwko osobom oskarżonym o czyny chuligańskie na stadionach. Obecnie status taki posiada jedynie bezpoœredni organizator meczu, o ile doszło do popełnienia wykroczenia albo przestępstwa przeciwko mieniu zwišzanego ze szkodš na stadionie,  a tym samym tylko on może brać aktywny udział w postępowaniu karnym. Ponadto, organizatorzy meczów piłkarskich powinni być zobligowani do uczestniczenia w postępowaniach karnych przeciwko chuliganom w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Dzięki temu organizatorzy będš musieli aktywizować się w ramach tychże postępowań oraz szerzej – w ramach zwalczania chuligaństwa jako takiego.

Policja i bezpieczeństwo na stadionie

Niezależnie od zmian prawa i procedur, w naszej ocenie potrzebne sš zmiany codziennego funkcjonowania Policji. Otóż w jej strukturach powinny zostać utworzone, a jeœli takowe już funkcjonujš – powinny zostać usprawnione, specjalistyczne komórki zadaniowe zajmujšce się wyłšcznie walkš z pseudokibicami. Komórki te powinny wnikać w struktury grup kibicowskich i przyczyniać się do ich rozbijania od wewnštrz. Dzięki temu walka z chuligaństwem miałaby charakter prewencyjny i nie byłaby prowadzona wyłšcznie na stadionie. Ponadto, dla pełnej realizacji postulatu przedstawionego powyżej, należy rozważyć wprowadzenie do kodeksu karnego swoistej instytucji „œwiadka koronnego" dedykowanego specjalnie dla zorganizowanych grup kibicowskich. Zasadnicze wštpliwoœci budzić może propozycja dopuszczenia używania podczas meczów rac oœwietleniowych i flar sygnalizacyjnych. Po pierwsze, warunki takiego używania nie zostały okreœlone w sposób wystarczajšco jasny. Po drugie, w œwietle tegorocznych wydarzeń może zastanawiać, czy meczów piłkarskich kibice nie mogliby oprawiać przy użyciu mniej niebezpiecznych przedmiotów, przy jednoczesnym zachowaniu walorów estetycznych.

Rola kibiców i klubów

Najbardziej oryginalnym rozwišzaniem nowelizacji prawa jest próba instytucjonalizacji roli kibiców w procesie zapewniania bezpieczeństwa podczas meczów piłkarskich. Polega ona na prawnym uregulowaniu instytucji organizacji kibicowskiej i nałożeniu na kluby obowišzku współpracy z tymi organizacjami w zakresie bezpieczeństwa. Ponadto, nowelizacja zapewnia organizacjom kibicowskim możliwoœci dystrybucji biletów na okreœlony sektor stadionu, jak również daje możliwoœć uzyskania prowizji od sprzedanych biletów, jednak wyłšcznie w przypadku zapewnienia bezpieczeństwa podczas meczów w trakcie całego sezonu. Propozycja może budzić kontrowersje ze względu na niejednoznaczne doœwiadczenia klubów piłkarskich, które w przeszłoœci podejmowały już próbę œciœlejszej współpracy z kibicami na wyżej wymienionych polach – niejednokrotnie prowadziło to do nadużyć. Problem jest także w tym, że poszczególne organizacje kibicowskie bardzo różniš się od siebie – choćby z uwagi na tradycje poszczególny klubów i regionów. Kwestia ta dotyka też delikatnego problemu – czy organizacja kibicowska przy danym klubie może lub musi być tylko jedna – jeżeli tak by miało być, to mielibyœmy do czynienia ze swoistš monopolizacjš tej sfery życia piłkarskiego. Przy wielu zastrzeżeniach nie budzi jednak wštpliwoœci, że przerzucenie częœci odpowiedzialnoœci za bezpieczeństwo na trybunach na samych kibiców jest zjawiskiem niezwykle pożšdanym. Co prawda uzależnienie możliwoœci uzyskania prowizji od sprzedanych biletów od zapewniania bezpieczeństwa na stadionie wymaga doprecyzowania, ale może być gwarantem spokoju i przejrzystoœci finansowej.

Kampania społeczna

W naszej ocenie, niezależnie od okreœlenia zasad funkcjonowania organizacji kibicowskich, w walkę z chuligaństwem należy zaangażować również bezpoœrednio kluby piłkarskie oraz samych zawodników. Zaangażowanie powinno odbywać się w ramach zasady odpowiedzialnoœci społecznej – na wszystkie drużyny powinien zostać nałożony obowišzek prowadzenia regularnych kampanii społecznych przeznaczonych dla kibiców. W ramach tychże kampanii drużyny (w tym również bezpoœrednio piłkarze) powinni mieć obowišzek uczenia kibiców kulturalnego dopingowania, jak również negowania i potępiania chuligaństwa. Jak się bowiem wydaje, jedynie piłkarze mogš być autorytetem dla kibiców.

Konkluzja

Prawo regulujšce bezpieczeństwo imprez masowych, w tym przede wszystkim meczów piłki nożnej, beż wštpienia wymaga nowelizacji. Okazuje się, że polski ustawodawca dostrzegł wreszcie ułomnoœci obecnych regulacji i przyznał, że bezpieczeństwo „w praktyce" wymaga dobrego prawa. Niemniej jednak procesu zmian nie można uznać za zakończony. Konieczne jest przeprowadzenie powszechnej debaty na temat walki z chuligaństwem, czego dobrym zaczštkiem powinien być niniejszy artykuł. Jakub Pietrasik jest prawnikiem w Dziale Finansowania Korporacji w kancelarii Tomczak i Partnerzy Wojciech Deja jest prawnikiem Działu Nieruchomoœci i Inwestycji w kancelarii Tomczak i Partnerzy Więcej w serwisie: Prawo dla Ciebie » Twoje prawo » Prawo karne   Zobacz inne opinie: Prawnicy, doradcy i biegli » Opinie i analizy
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL