Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dane osobowe

Wygrane w zakładach wzajemnych przez Internet bez tajemnic

www.sxc.hu
Sprawdzany będzie rejestr osób wchodzšcych do kasyn i salonów gry bingo pieniężne oraz gier na automatach
Minister finansów chce dopisać rejestr goœci do listy dokumentów majšcych znaczenie podczas kontroli sprawdzajšcej zgodnoœć prowadzonej działalnoœci, czyli urzšdzania i prowadzenia gier hazardowych, z udzielonš koncesjš lub zezwoleniem oraz zatwierdzonym regulaminem. Projekt rozporzšdzenia w sprawie kontroli wykonywanych przez Służbę Celnš dotyczšcych urzšdzania i prowadzenia gier hazardowych zmienia dotychczasowe przepisy w tym zakresie. Tego wymaga nowelizacja ustawy o grach hazardowych oraz innych ustaw, która weszła w życie 14 lipca tego roku (DzU z 2011 r. nr 134, poz. 779). To w niej wprowadzono m.in. obowišzek rejestracji goœci we wszystkich oœrodkach gier. Na liœcie dokumentów majšcych znaczenie dla kontroli znajdš się także te istotne dla kontroli loterii fantowej i gry bingo fantowe o wartoœci puli wygranych nieprzekraczajšcej obecnie 3394,58 zł. Jest to tzw. kwota bazowa, o której mówi art. 70 ustawy o grach hazardowych, równa kwocie miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w II kwartale roku poprzedniego (dziœ  w II kwartale 2010 r.).
Dokumentami tymi majš być zgłoszenie loterii fantowej lub gry bingo fantowe oraz oœwiadczenie osoby nadzorujšcej i osoby bezpoœrednio prowadzšcej tę grę o znajomoœci przepisów dotyczšcych tych loterii lub gry bingo. Projekt MF przewiduje ponadto rozszerzenie zakresu informacji sporzšdzanych na temat zakładów wzajemnych dla naczelników urzędów celnych o dane zwišzane z zawieraniem zakładów wzajemnych przez Internet. Podmioty urzšdzajšce zakłady wzajemne przez Internet będš miały obowišzek przesyłania informacji o wpłatach, wypłaconych lub wydanych wygranych naczelnikowi urzędu celnego właœciwemu ze względu na siedzibę podmiotu. Do przekazywania zaœ informacji o wystawionych i anulowanych imiennych zaœwiadczeniach o uzyskanych wygranych właœciwym pozostanie naczelnik UC obejmujšcego terytorialnym zasięgiem działania miejsce wykonywania czynnoœci (np. wystawiania imiennych zaœwiadczeń o wygranej). Według ministerstwa takie rozwišzanie pozwoli na powišzanie ewentualnych kontroli z miejscem wykonywania czynnoœci. Informacje o sumie wpłat, sumie wypłaconych i wydanych wygranych w sieci majš być przesyłane w terminie dziesięciu dni od zakończenia miesišca, którego dotyczš. etap legislacyjny: uzgodnienia międzyresortowe
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL