Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Edukacja i wychowanie

E-learning: więcej nauki przez Internet na uczelniach

Zniesienie limitów nauczania przez Internet podoba się uczelniom. Częœć ekspertów uważa jednak, że zmiany powinny pójœć jeszcze dalej
Przygotowany przez ministra edukacji projekt nowelizacji rozporzšdzenia w sprawie warunków, jakie muszš być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległoœć, zakłada, że e-learning może być stosowany na  wszystkich kierunkach studiów pod warunkiem osišgnięcia zakładanych efektów kształcenia. Zobacz projekt nowelizacji rozporzšdzenia  w sprawie warunków, jakie muszš być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległoœć (pdf; 180 KB) Obecnie uczelnie mogš prowadzić przez Internet maksymalnie 60 proc. zajęć. 40 proc. godzin dydaktycznych musi się odbyć  na terenie szkoły. Projekt rozporzšdzenia zakłada likwidację tych limitów.
Jednoczeœnie Ministerstwo Edukacji i Szkolnictwa Wyższego nadal wymaga, aby egzaminy odbywały się w siedzibie uczelni. To zdaniem częœci ekspertów w dalszym cišgu może ograniczać zainteresowanie takš formš kształcenia. – W ten sposób ministerstwo wcišż uniemożliwia ekspansję naszych uczelni na rynki zagraniczne – uważa Marcin Dšbrowski, prezes Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego. – Zmuszanie studentów do przyjazdu do siedziby szkoły to anachronizm, taki sam jak obowišzek organizowania cyklu szkoleń dla studentów przygotowujšcych do e-learningu. Resort nauki uważa jednak, że polskie szkoły nie sš jeszcze gotowe na wprowadzenie zaliczeń przez Internet czy przeprowadzanie egzaminów za granicš. Przyznajš to same uczelnie. – Wprowadzenie możliwoœci zdawania egzaminów w miejscu zamieszkania studentów wišzałoby się z ogromnym wysiłkiem organizacyjnym, a co za tym idzie, koniecznoœciš podniesienia czesnego – uważa Rafał Piętka z z Wyższej Szkoły Zarzšdzania/Polish Open University. – Mamy studentów z bardzo wielu krajów, m.in. z Wielkiej Brytanii, USA, RPA, Egiptu. Chęć zorganizowania egzaminu w każdym z nich o tej samej porze w celu zachowania równych szans dla wszystkich zdajšcych, wišzałaby się z ogromnymi nakładami finansowym – tłumaczy. Podobnego zdania jest Marek Rocki, przewodniczšcy Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Studia i zajęcia przez Internet oferuje obecnie około 20 z 400 polskich uczelni – Wydaje mi się, że polskie uczelnie nie sš jeszcze przygotowane do wprowadzenia pełnych studiów e-learnigowych. Dlatego w najbliższym czasie nie będzie możliwoœci zaliczania zajęć poza siedzibš uczeni. Przepisy dotyczšce szkolnictwa wyższego nie zezwalajš na prowadzenie e-studiów. Jedynie w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych częœć zajęć może odbywać się z wykorzystaniem technik na odległoœć. Państwowa Komisja Akredytacyjna, oceniajšc kierunki studiów, na których wykorzystuje się e-learning, sprawdza, czy rzeczywiœcie 40 proc. zajęć odbywa się w siedzibie uczelni, jak działa platforma, jak sš przygotowane podręczniki itd. – Z naszych wizytacji wynika, że ta forma kształcenia funkcjonuje dobrze. Dlatego popieramy zmiany zaproponowane przez resort nauki – mówi Marek Rocki. Studia i zajęcia online oferuje obecnie ok. 20 z prawie 400 uczelni, m. in.: Polski Uniwersytet Wirtualny, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie, Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Marii Curii-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Warszawski, Wyższa Szkoła Zarzšdzania w Warszawie – The Polish Open University. etap legislacyjny: konsultacje społeczne
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL