Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Magistrowie/studenci

Problem odpłatności za studia: prawna gra pozorów

Wszyscy wiedzš, że studia kosztujš, ale prawo konstruowane jest tak, by tego nie przyznać wprost – ubolewa Marcin Chałupka, specjalista od prawa szkolnictwa wyższego
Mamy dopiero drugi miesišc roku akademickiego 2007/2008, a kontrowersje wokół studenckich opłat nie milknš. Obfitujšcy w serię publikacji na temat ich bezpodstawnego pobierania paŸdziernik zakończył się – wybuchowš w tym kontekœcie – próbš przekonania społeczeństwa do powszechnej odpłatnoœci za studia. Jakby tego było mało, w pierwszych dniach listopada eksplodowała kolejna bomba. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało (pismo DSS-621/30/BS/07 z 26 paŸdziernika dostępne na www.psrp.org.pl), że uczelnie nie powinny pobierać dodatkowych opłat za egzaminy poprawkowe przysługujšce z mocy regulaminu studiów. Powołujšc się na tę interpretację, Parlament Studentów RP rozcišga zakaz na inne opłaty, np. wpisy warunkowe, wznowienia, obronę dyplomu i podobne czynnoœci lub uprawnienia zawarte w regulaminie studiów. Ponadto rzecznik prasowy ministerstwa przypomniała o rozporzšdzeniu z 1991 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej, według którego uczelnie publiczne (wczeœniej państwowe) mogły pobierać opłaty tylko za zajęcia dydaktyczne (powtarzane lub realizowane na studiach innych niż dzienne).
W odpowiedzi na stanowisko ministerstwa uczelnie podniosš zapewne argument, że po 2005 r. egzaminy poprawkowe uznały za dodatkowš usługę edukacyjnš, różnš od samych studiów, a opłaty inne niż za zajęcia dydaktyczne pobierajš bezpoœrednio na podstawie ustawy lub umowy ze studentem. Spór o słowa i definicje zapewne będzie się toczył aż do nowelizacji ustawy, w której być może pojęcie „usługi edukacyjne zwišzane ze studiami” zostanie doprecyzowane. Ale Ÿródło problemu tkwi głębiej. Nieprecyzyjne przepisy to owoc hipokryzji. Wszyscy wiedzš, że studia kosztujš, ale prawo konstruowane jest tak, by tego nie przyznać wprost. Z jednej strony przyznaje się uczelniom możliwoœć pobierania opłat za studia, z drugiej jednak – nie okreœla się precyzyjnie, czy i ewentualnie czego takie opłaty nie obejmujš. Dopuszcza się odpłatne „usługi edukacyjne zwišzane ze studiami”, ale nie dookreœla, co należy się studentowi w ramach tzw. bezpłatnych studiów stacjonarnych. Podobnie jak w służbie zdrowia, gdzie mimo deklarowanej oficjalnie bezpłatnoœci pacjenci muszš płacić za bardzo wiele elementarnych œwiadczeń. Taka prawna gra pozorów niszczy znaczenie pojęć płatny/bezpłatny, komplikuje relacje prawne student – uczelnia i powoduje interpretacyjny zamęt. Może więc czas spojrzeć prawdzie w oczy: pozbawianie uczelni możliwoœci legalnego pobierania dokładnie ustalonych ze studentem opłat skłania je do działań w obszarach prawnie niedoprecyzowanych, a studenta skazuje na finansowe niespodzianki.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL