Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatek dochodowy

Zwrot kosztów wakacji bez podatku

www.sxc.hu
Kiedy firma odwołuje pracownika z wakacji, musi oddać mu pienišdze za hotel i przejazd. Zwrócona kwota powinna być nieopodatkowana
Wakacje w pełni, wspaniale zapowiadajšcy się urlop może jednak zostać przerwany telefonem z pracy. Co zrobić, gdy się okaże, że firma nie może sobie bez nas poradzić? Wracamy na swoje stanowisko, a pracodawca, wypełniajšc ustawowy obowišzek, rekompensuje nam poniesione koszty. – Przełożony może odwołać pracownika z wakacji, ale tylko wówczas, gdy jego obecnoœć w zakładzie jest niezbędna, bo zaistniały okolicznoœci nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu – mówi radca prawny Jakub Meysner. – Przykładowo, gdy nastšpiła awaria sieci komputerowej, a tylko przebywajšcy na urlopie wypoczynkowym pracownik zna wszystkie kody i hasła.

Wydatki trzeba zwrócić

Œcišgnięty z wakacji pracownik ma poczucie krzywdy, ale także traci finansowo. Z reguły bowiem opłaca z góry pobyt i trudno mu odzyskać zainwestowane w wypoczynek pienišdze. Dlatego też przełożony musi mu zwrócić koszty poniesione w bezpoœrednim zwišzku z odwołaniem go z urlopu. – Może to być opłata za rezerwację hotelu, wykupionš wycieczkę czy też koszty podróży np. samolotem, jeœli szef zobowišzał go do natychmiastowego powrotu – wyjaœnia Jakub Meysner. – Pracodawca nie musi natomiast zwracać kosztów, które nie wišżš się bezpoœrednio z cofnięciem z urlopu. Przykładowo, jeœli pracownik został odwołany z wczasów, na których uczył się pływać na desce windsurfingowej, firma nie musi mu oddawać za kupiony przed wyjazdem sprzęt.

Czy pracownik zarabia

Czy zadoœćuczynienie za przerwanie wakacji jest opodatkowane? – Takiego œwiadczenia nie ma wprost wymienionego w katalogu zwolnień podatkowych – mówi Przemysław Bogusz, doradca podatkowy w kancelarii TuboTax. – Trudno jednak uznać, że pracownik coœ na tym zyskuje. Firma rekompensuje mu tylko straty, które poniósł w zwišzku z niespodziewanym odwołaniem. Przychód podatkowy natomiast to konkretna korzyœć majštkowa. Potwierdza to interpretacja Izby Skarbowej w Rzeszowie (nr IS. I/2-415/196/04). Stwierdziła ona, że zwrot kosztów przerwanego urlopu nie powoduje przysporzenia majštkowego po stronie pracownika. Korzystna dla podatników jest również konkluzja interpretacji Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy (nr PD2.2-415-35/06). Argumentacja jednak była inna. Urzšd powołał się mianowicie na art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, który zwalnia z podatku odszkodowania. Czy firma może zaliczyć do podatkowych kosztów wydatki na rekompensatę? Tak, wypełnia bowiem nałożone przez ustawodawcę obowišzki wynikajšce ze stosunku pracy. Poza tym pracownika po to odwołano z urlopu, aby wykonywał pilne służbowe zadania, czyli przyczyniał się do osišgania przychodów przez pracodawcę. Potwierdza to interpretacja Izby Skarbowej w Poznaniu (nr ILPB3/423-502/09-6/KS). masz pytanie, wyœlij e-mail do autora p.wojtasik@rp.pl Wojciech Kaczmara, doradca podatkowy, starszy konsultant w Accreo Taxand Zwrot kosztów odwołania z urlopu to œwiadczenie odszkodowawcze. Wprawdzie nie wynika to wprost z art. 167 kodeksu pracy, ale konstrukcja tego przepisu wskazuje, że jego celem jest zapewnienie pracownikowi rekompensaty poniesionej straty. Dlatego zastosowanie powinien mieć art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, który zwalnia z podatku „odszkodowania lub zadoœćuczynienia, jeżeli ich wysokoœć lub zasady ustalania wynikajš wprost z przepisów odrębnych ustaw". Takš kwalifikację zwrotu kosztów przerwanych wakacji potwierdza wyrok WSA w Gorzowie (sygn. I SA/Go 56/10), w którym uznano, że pokrycie poczynionych i udokumentowanych wydatków ma charakter odszkodowawczy. Zobacz serwis: Podatek dochodowy » Dochody pracownika i zleceniobiorcy » Œwiadczenia dla pracowników
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL