Poradniki

Przedstawiciel gminy skontroluje kluby dziecięce

Fotorzepa, Jak Jakub Ostałowski
Samorządy raz w roku skontrolują placówki opiekujące się dziećmi do lat trzech. Te, które naruszają ustawowe standardy, wykreślą z rejestru
Nadzór nad żłobkami, klubami dziecięcymi i opiekunami dziennymi sprawuje wójt, burmistrz lub prezydent właściwy ze względu na miejsce prowadzenia placówki. Kluby, które rozpoczęły działalność przed wejściem w życie ustawy żłobkowej, mogą pozostać poza kontrolą do kwietnia 2014 r. Tak wynika z obowiązującej od 3 kwietnia ustawy o opiece nad dziećmi do lat trzech (DzU nr 45, poz. 235). – W razie podejrzenia nieprzestrzegania praw dziecka kontrolę może przeprowadzić mój przedstawiciel i w takich sytuacjach będziemy podejmować interwencję – zaznacza Marek Michalak, rzecznik praw dziecka. Jeśli jednak placówki zostaną wpisane do gminnego rejestru żłobków i klubów dziecięcych, wójt czy burmistrz obejmie je swoim nadzorem. Te, które nie będą spełniać ustawowych standardów, zostaną wykreślone z rejestru.

Plan nadzoru

Kontrole będą przeprowadzane zgodnie z uchwalonym przez rady gminy planem nadzoru. Większość samorządów chce odwiedzać podmioty opiekujące się najmłodszymi raz w roku. – Częstsze sprawdzanie placówek z przyczyn organizacyjnych byłoby trudne – mówi Teresa Sierawska, wicedyrektor Biura Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy. W Krakowie w projekcie uchwały zapisano, że dodatkowo niezależnie od planu nadzoru pierwsza kontrola będzie przeprowadzana w ciągu miesiąca od rozpoczęcia działalności. Samorządowcy podkreślają, że jeśli otrzymają informacje o nieprawidłowościach, będą robić doraźne wizytacje.

Standardy edukacyjne

Urzędnicy nie będą sprawdzali jedynie, czy dzieci przebywają w bezpiecznych i higienicznych pomieszczeniach. To skontrolują jeszcze przed wpisaniem placówki do rejestru. – Ustawa wskazuje wyraźnie, że opieka nad dziećmi polega na realizacji funkcji wychowawczej i edukacyjnej – mówi Teresa Ogrodzińska z Fundacji Rozwoju Dzieci (FRD). Do kwietnia żłobki czy kluby malucha prowadziły jedynie działalność opiekuńczą. Edukacyjną mogły, ale nie musiały. Teraz wszystkie mają wspierać również rozwój i edukację maluchów. Gminy powinny zatem sprawdzać, czy wywiązują się z tego obowiązku. Niektóre miasta, np. Warszawa i Poznań, już przygotowują standardy opieki, w tym wychowawcze i edukacyjne. Mają one obowiązywać podmioty prowadzone lub dofinansowywane przez gminę. – Podczas kontroli pozostałych zarejestrowanych placówek będziemy jednak sprawdzać, czy m.in. opracowały i realizują program zajęć, mają zabawki edukacyjne, zatrudniają odpowiednio przygotowaną kadrę – wyjaśnia Teresa Sierawska. Z kolei FRD opracuje wzór standardów dla małych gmin wiejskich. Do współpracy zgłosiło się już prawie 20 samorządów, ale w projekcie będzie mogło uczestniczyć tylko dziesięć. Niektóre samorządy uważają jednak, że ustawodawca nie upoważnił gmin do ustalania innych niż ustawowe standardów. – Możemy kontrolować tylko wymogi wynikające z przepisów ustawy o opiece nad dziećmi do lat trzech i rozporządzenia w sprawie warunków lokalowych dla żłobka i klubu dziecięcego – mówi Kinga Sadowska z Urzędu Miasta w Krakowie. W ustawie nie określono jednak standardów edukacyjnych. Wskazano tylko, jakie kwalifikacje mają mieć opiekunowie oraz że na jednego może przypadać maksymalnie ośmioro dzieci.

Nie tylko kluby

Kontrole będą dotyczyły wszystkich form opieki nad dziećmi. Poza żłobkami i klubami malucha ustawa umożliwiła gminom zatrudnianie opiekuna dziennego. Jest to osoba, która we własnym mieszkaniu będzie mogła się zajmować maksymalnie piątką dzieci. Zdaniem Teresy Ogrodzińskiej ten nowy zawód z czasem upowszechni się, ułatwiając rodzicom pogodzenie obowiązków zawodowych z wychowywaniem dzieci. Gminy ponadto mogą zlecić zorganizowanie opieki nad dziećmi we wszystkich formach w drodze konkursu. Placówki takie otrzymają potem dofinansowanie i będą musiały spełnić wszystkie stawiane przez gminę wymagania. Marek Michalak zaznacza, że dzieci powinny trafiać w miejsca zapewniające bezpieczną i profesjonalną opiekę. Takich gwarancji oczekują rodzice, a świadomość, że wszystkie placówki podlegają jednakowym zasadom oraz kontroli, ułatwi decyzję o wysłaniu dziecka do żłobka, klubu czy dziennego opiekuna – dodaje. masz pytanie, wyślij e-mail do autorki j.ojczyk@rp.pl Opieka nad dziećmi do lat trzech Czytaj też artykuły:   Więcej w serwisie: Samorząd » Zadania » Oświata i edukacja Prawo dla Ciebie » Twoje prawo » Edukacja, oświata, wychowanie Dobra Firma » Firma » Zakładanie firmy » Pomysł na biznes » Żłobek i przedszkole   Zobacz cały poradnik: Samorząd » Poradniki prawne » Nowa ustawa żłobkowa      
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL