Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Edukacja i wychowanie

Doktoranci będš mogli sšdownie domagać się nadania stopnia

Marcin Chałupka, prawnik specjalizujšcy się w sprawach szkolnictwa wyższego
Fotorzepa, Mateusz Dšbrowski Mateusz Dšbrowski
Marcin Chałupka: Od nowego roku akademickiego uczelnie nie będš wydawać œwiadectw ukończenia studiów doktoranckich
Rz: Czy studia doktoranckie muszš zakończyć się uzyskaniem stopnia doktora? Marcin Chałupka: Ostatnia nowelizacja ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, która zacznie obowišzywać od 1 paŸdziernika, studia doktoranckie definiuje jako kończšce się uzyskaniem kwalifikacji trzeciego stopnia, czyli  stopnia doktora. Jego zdobycie potwierdza zatem osišgnięcie zakładanych efektów kształcenia. Projekt rozporzšdzenia wykonawczego do tej ustawy  w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych wskazuje jednak, że studia te stwarzajš tylko warunki do opublikowania przez doktoranta publikacji naukowej (warunku wszczęcia przewodu doktorskiego), a kształcenie na nich zapewnia przygotowanie do egzaminów objętych przewodem doktorskim.
Doktorant zatem nie musi stać się doktorem mimo ustawowego zapisu. Zakończenie studiów doktoranckich nie jest równoznaczne ze zdobyciem stopnia doktora. Zasady odbywania egzaminów objętych przewodem doktorskim okreœla już odrębna ustawa o stopniach i tytule naukowym w oderwaniu od toku studiów doktoranckich. Samo nadanie stopnia doktora nie jest zaœ częœciš studiów doktoranckich, lecz skutkiem decyzji rady jednostki, niekoniecznie tej, która prowadziła studia doktoranckie. Na przykład rada jednostki X, oceniajšc zasadnoœć nadania stopnia doktora kandydatowi ubiegajšcemu się o zatrudnienie w jednostce Y, oceni, czy studia doktoranckie,  jakie odbył zgodnie z wymogami w jednostce Z, zasługujš na potwierdzenie ich efektów. Czy wobec tego uczestnik studiów trzeciego stopnia, który nie uzyska stopnia doktora, będzie mógł w sšdzie domagać się jego nadania? To nie jest wykluczone. Projekt wspomnianego rozporzšdzenia powinien okreœlać reguły kształcenia, uwzględniajšc efekty kształcenia i warunki ich uzyskania. Tymczasem zapisano w nim jedynie, iż kształcenie doktorantów (a nie studia doktoranckie) prowadzi do uzyskania efektów ogólnych  kształcenia wskazanych w tym rozporzšdzeniu oraz szczegółowych okreœlonych przez jednostkę prowadzšcš studia. Z kolei projekt rozporzšdzenia ministra nauki w sprawie studiów doktoranckich nakazuje radzie jednostki okreœlać efekty we wniosku o utworzenie studiów doktoranckich. Jeœli potwierdzeniem tych efektów będzie jedynie uzyskanie stopnia doktora, to pamiętajmy o art. 12 ustawy o stopniach i tytule naukowym. Okreœla on, że stopień doktora nadaje się osobie, która m.in. posiada tytuł zawodowy, zdała egzaminy doktorskie, przedstawiła i obroniła rozprawę. Nie wymienia on efektów studiów doktoranckich. Czy sš już jakieœ orzeczenia sšdowe w takich sprawach? Wojewódzki Sšd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 21 grudnia 2007 r. (sygn. akt I SA/Wa 1528/07) stwierdził, że gdyby ustawodawca zdecydował się pozostawić nadanie stopnia doktora uznaniu administracyjnemu, posłużyłby się sformułowaniem: może. Skoro jednak przepis ten nie stanowi, że rada wydziału może nadać stopień doktora, oznacza to, że ustawodawca nie przewiduje tutaj żadnej dowolnoœci. Naczelny Sšd Administracyjny w uzasadnieniu wyroku z 12 grudnia 2008 r. (sygn. akt. I OSK 539/08) wskazał jednak m.in., że podjęcie pozytywnych uchwał odnoszšcych się do poszczególnych czynnoœci przewodu doktorskiego nie przesšdza pozytywnej uchwały o nadaniu stopnia doktora. Również  ta uchwała, podobnie jak poprzednie, ma autonomiczny charakter. Nie jest ona jedynie formalnym zakończeniem przewodu doktorskiego. Być może uczynienie z nadania stopnia doktora potwierdzenia efektów studiów doktoranckich zmieni oceny sšdów. Wtedy niepodjęcie uchwały o nadaniu stopnia doktora, mimo pozytywnych czterech uchwał jš poprzedzajšcych, zdania egzaminów doktorskich i zrealizowania studiów doktoranckich zgodnie z ich planem, będzie mogło skutkować roszczeniem o nadanie stopnia doktora. Z prawa o szkolnictwie wyższym wykreœlono możliwoœć wydawania œwiadectw ukończenia studiów doktoranckich. Czy w takim razie potwierdzeniem ich odbycia może być tylko zdobycie stopnia doktora? Niekoniecznie. Nie widzę przeszkód, by uczelnie wydawały zaœwiadczenia zamiast dotychczasowych œwiadectw. Zwłaszcza jeœli tak postanowiš w regulaminach tych studiów. Rozmawiała Jolanta Ojczyk
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL