Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rankingi

Kompleksowość i specjalizacja

Konkurencja na rynku doradztwa podatkowego jest z każdym rokiem coraz większa. Wygrywajš te firmy, które oferujš wszechstronne usługi, a jednoczeœnie sš ekspertami w problemach dotyczšcych konkretnej branży czy też podatku
Klientom zależy coraz bardziej na doradztwie kompleksowym. Nie chcš zlecać obsługi prawej jednej transakcji kilku podmiotom. Wolš poszukać firmy, która udzieli im wsparcia zarówno w kwestiach podatkowych, jak i prawnych, a jednoczeœnie zaoferuje doradztwo biznesowe, pomoc w zarzšdzaniu ryzykiem, kwestiach zwišzanych z wycenš czy też księgowoœciš. W odpowiedzi na takie zapotrzebowanie już od wielu miesięcy widocznym trendem jest tworzenie przez kancelarie prawne działów podatkowych. Przykładem jest kancelaria Domański, Zakrzewski, Palinka, która w maju 2010 roku rozszerzyła swojš praktykę o dział podatkowy. Do zespołu kancelarii dołšczyło dwóch nowych partnerów: Joanna Wierzejska z PricewaterhouseCoopers oraz Artur Nowak, który prowadził dotychczas własnš kancelarię, a do DZP przeszedł z całym swoim zespołem.

Poszerzanie spektrum usług

– Z punktu widzenia kancelarii takiej jak DZP najistotniejsza jest możliwoœć zapewnienia klientowi kompleksowej usługi obejmujšcej zarówno obsługę prawnš, jak i doradztwo podatkowe. W takim przypadku to rozwišzania podatkowe determinujš z reguły kształt rozwišzań prawnych. Obserwujemy, że coraz więcej podmiotów jest zainteresowanych doradztwem prawnym i podatkowym uzyskiwanym w jednym miejscu. W szczególnoœci ma to znaczenie w sprawach z zakresu doradztwa transakcyjnego czy też restrukturyzacyjnego oraz optymalizacji podatkowych, gdzie współpraca prawnika z doradcš podatkowym jest bardzo œcisła – mówi Artur Nowak. – Mamy ambicję bycia liderem w segmencie działów doradztwa podatkowego dużych kancelarii prawniczych dzięki strategii, którš przyjęliœmy na samym poczštku funkcjonowania naszego działu – dodaje. Z kolei do grona partnerów kancelarii Wierzbowski Eversheds dołšczyła 1 czerwca 2010 r. Karolina Stawowska, doradca podatkowy, także pracujšca wczeœniej w PwC. Kieruje nowo powstałš w kancelarii praktykš prawa podatkowego. Podobne rozszerzanie spektrum usług widoczne jest po stronie firm œwiadczšcych usługi doradztwa podatkowego. Najnowszym przykładem jest otworzenie przez firmę MDDP kancelarii prawnej. Założycielami sš partnerzy MDDP – Małgorzata Sobońska i Tomasz Olkiewicz. – Otwarcie MDDP Sobońska Olkiewicz i Wspólnicy to kolejny cel na drodze rozwoju spółki. Wracamy do idei towarzyszšcej powstaniu MDDP. Od poczštku wiedzieliœmy, że doradztwo w  zakresie prawa to kwestia czasu. Czuliœmy także rosnšce zapotrzebowanie naszych klientów na porady prawne. Dzięki korzeniom w MDDP, marce docenionej przez branżę i ekspertów, możemy zaoferować szerszy merytorycznie i metodologicznie serwis – mówi Małgorzata Sobońska.

Kariera butików

Z innej strony bardzo dobrze radzš sobie butiki podatkowe, czyli małe firmy doradcze tworzone zwykle przez specjalistów odchodzšcych z dużych kancelarii. Doœwiadczenie wyniesione z pracy w międzynarodowych firmach pozwala im oferować usługi na najwyższym poziomie. Przykładem może być firma Parulski i Wspólnicy utworzona w ubiegłym roku przez Szymona Parulskiego oraz Wojciecha Kroka, którzy odeszli z Ernst & Young. Ich kancelaria obecnie pozyskała kolejnych doradców podatkowych (Paweł Satkiewicz z Baker & McKenzie oraz Marcin Brzezin z MDDP). Z powodzeniem konkuruje z największymi graczami na rynku, specjalizujšc się przy tym w akcyzie i obsłudze firm z sektora petrochemicznego. – Zachowujemy te same standardy, co duże firmy konsultingowe, jednak niezależnoœć pozwala nam na szybkš reakcję i stały kontakt z klientem. Nie konkurujemy wynagrodzeniem, ale sposobem współpracy. Nasi klienci wiedzš, że mogš liczyć na naszš szybkš pomoc – mówi współzałożyciel kancelarii Szymon Parulski. Kolejny przykład to kancelaria KNDP Kolibski Nikończyk Dec i Partnerzy, której partnerzy pracowali wczeœniej w kancelarii Ożóg i Wspólnicy. Marek Kolibski podkreœla, że po  dwóch latach działalnoœci nie żałuje decyzji o założeniu własnej firmy. – Jak się okazało, rozpoczynanie działalnoœci w samym œrodku kryzysu daje dużš przewagę konkurencyjnš nad innymi firmami z branży. Duże firmy z dużym stażem na rynku majš pewnš pulę stałych kosztów, które muszš ponieœć, co w czasie kryzysu niełatwo przerzucić na klienta, który też ma duże koszty i próbuje je zmniejszyć. Nowa kancelaria założona przez wspólników majšcych œrednio dziesięcioletnie doœwiadczenie daje po prostu możliwoœć œwiadczenia usług na co najmniej tym samym poziomie, lecz za niższš cenę. Na przykładzie kancelarii KNDP widać, że taka strategia pozwoliła zwiększyć przychody kancelarii w drugim roku o 400 proc. – mówi Marek Kolibski.

Przekonać klientów

Potwierdza to, że przewagš butików jest z jednej strony zwykle wšska specjalizacja, z drugiej zaœ brak struktur korporacyjnych, elastycznoœć i  szybkoœć reakcji, przez co sš bliżej klientów. Mogš też zaoferować niższe ceny, ponieważ nie majš dużych kosztów stałych, jak np. rozbudowane funkcje administracyjne, koniecznoœć utrzymywania w gotowoœci dużej liczby pracowników czy ponoszenie dużych wydatków na biuro. Marek Kolibski podkreœla, że ważnym czynnikiem rozwoju kancelarii jest całkowicie zindywidualizowane podejœcie do  klienta: – ródłem sukcesu jest zatem doradztwo właœcicielskie, które jest możliwe, gdy między mnš a klientem nie ma zbyt wielu poœredników w postaci pracowników kancelarii. Komentuje Aneta Majchrowicz-Bšczyk, radca prawny, partner w Rödl & Partner Doradztwo podatkowe w Polsce jest branżš, która prężnie się rozwija. Firm, które œwiadczš usługi w zakresie doradztwa podatkowego i księgowoœci, jest na terenie naszego kraju coraz więcej. Zapotrzebowanie na usługi doradztwa podatkowego wynika z tego, że prawo podatkowe jest różnie interpretowane przez organy skarbowe. Interpretacje w podobnych sprawach mogš być zupełnie odmienne. Nie dziwi zatem, że Polska zajmuje dopiero 121. miejsce na œwiecie pod względem łatwoœci płacenia podatków (raport „Paying Taxes 2011"). Polskę wyprzedza wiele krajów ze słabo rozwiniętš gospodarkš, w tym Iran (115. miejsce), Laos (116.), Kolumbia (118.), Gujana (119.) i Tanzania (120.). Co więcej, koniec 2010 roku i poczštek 2011 okazały się czasem wymagajšcym zarówno dla podatników, jak i dla doradców podatkowych czy księgowych. Zmiany w przepisach, a w szczególnoœci nowelizacje ustawy o VAT wymuszajš nieustanne kształcenie się i studiowanie przepisów. Do tego dochodzi uchwała Krajowej Izby Doradców Podatkowych z 8 grudnia 2010 r. wprowadzajšca zasady stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez doradców podatkowych. Wszystkie te zdarzenia powodujš, że rynek doradztwa podatkowego jest dynamiczny. Ale czy jest to właœciwa dynamika? Benjamin Franklin powiedział kiedyœ, że „w życiu sš tylko dwie pewne rzeczy: œmierć i podatki". Podatki sš częœciš naszego życia niezależnie od tego, czy jesteœmy doradcami, przedsiębiorcami czy przeciętnymi obywatelami. To się nie zmieni. Dlatego istotne jest, aby rynek doradztwa podatkowego i sami doradcy mogli koncentrować się na swojej pracy, a przedsiębiorcy mogli skupiać się wyłšcznie na rozwijaniu biznesu. Obecnie jest to możliwe w niewielkim zakresie. Komentuje dr Janusz Fiszer, radca prawny i doradca podatkowy, Kancelaria Prawna White & Case, docent na Uniwersytecie Warszawskim Spowolnienie gospodarcze, widoczne w latach 2008 – 2009, spowodowało znaczšce zmiany w funkcjonowaniu firm zajmujšcych się doradztwem podatkowym. Na rynku doradztwa podatkowego silnie wzrosła konkurencja – pojawiło się wiele nowych firm, zarówno małych, jak i œrednich oraz dużych, w częœci wywodzšcych się z kadr tzw. Wielkiej Czwórki lub większych kancelarii prawniczych. Interesujšcym zjawiskiem jest szczególnie intensywny rozwój firm działajšcych poza Warszawš, np. w Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie. Ponadto, co jest częœciowo wynikiem wspomnianej rosnšcej konkurencji, uwidoczniła się ostra walka cenowa wyrażajšca się w stosowaniu zaniżonych stawek za usługi. Po stronie klientów firm doradczych nastšpiło wyraŸne podniesienie poziomu oczekiwań stawianych doradcom, zmniejszenie zapotrzebowania na tradycyjne, pasywne doradztwo podatkowe – z jednoczesnym oczekiwaniem bardzo aktywnej roli doradcy podatkowego. Ujawniła się też ostatnio pewna sektorowa specjalizacja doradców podatkowych koncentrujšcych się na pewnych branżach (przemysł farmaceutyczny, budownictwo, usługi finansowo- -bankowe). Pojawiło się też zapotrzebowanie na swego rodzaju „produkty podatkowe" – tj. struktury pozwalajšce dokonać optymalizacji zobowišzań podatkowych. W obszarze międzynarodowego prawa podatkowego wyraŸnie wzrosło zainteresowanie zagranicznymi strukturami wykorzystujšcymi kombinację prawa europejskiego, zwolnień podatkowych dla krajowych i „europejskich" funduszy inwestycyjnych, międzynarodowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i swoistych zabezpieczeń w postaci oficjalnych interpretacji prawa podatkowego. Kolejnym nowym zjawiskiem jest bardzo intensywna aktywizacja na polskim rynku zagranicznych firm bezpoœrednio oferujšcych struktury optymalizacyjne i towarzyszšce im usługi korporacyjne – m.in. z Cypru, Luksemburga, Holandii, Malty, a także ze Szwajcarii i Liechtensteinu. WyraŸnie podniósł się merytoryczny poziom kompetencji organów skarbowych i sšdów administracyjnych, co z kolei wymusza stałe podnoszenie poziomu kompetencji doradców. Ostatnio wiele firm zdecydowało się także rozbudować własne wewnętrzne działy doradztwa podatkowego. Tym samym zredukowały dotychczasowe zapotrzebowanie na zewnętrzne usługi doradcze i korzystajš z nich sporadycznie, tylko w przypadku bardzo skomplikowanych kwestii prawnych. Komentuje Marcin Wystrychowski, partner w BIG FOUR Group, prawnik i doradca dla sektora usług profesjonalnych Rynek usług doradczych przeobraża się i ulega, zgodnie ze œwiatowymi trendami, dynamicznej segmentacji. Należy się spodziewać wielu zmian w najbliższych latach. Kluczowa będzie dalsza segmentacja i rozwarstwienie rodzajów podmiotów i usług, jakie sš œwiadczone przez doradców podatkowych. Rozwój butików doradczych i œredniej wielkoœci firm będzie szedł w parze z dalszym wyspecjalizowaniem oraz sektorowym podejœciem do œwiadczonych usług. Widoczna będzie dalsza centralizacja wszelkich usług doradczych (prawnych, podatkowych czy księgowych) w ramach jednej firmy. Pojawiš się pierwsze firmy budujšce usługi oparte o innowacyjne rozwišzania pozwalajšce wykonywać pracę szybciej i efektywniej, czasem w sposób zautomatyzowany. Z innej strony głęboka potrzeba optymalizacji kosztów (zarówno po stronie klientów, jak i doradców) połšczona ze standaryzacjš i utowarowieniem częœci usług wpłynie na pojawienie się firm œwiadczšcych proste i nieskomplikowane usługi na zasadzie outsourcingu (researche, compliance). Będš korzystać z tańszych zasobów, mniejszej skali i innowacyjnych narzędzi IT. Pokolenie, które obecnie wchodzi na rynek doradczy, najprawdopodobniej przyczyni się do powstania alternatywnych modeli prowadzenia biznesu doradczego, jak wirtualne kancelarie czy sektorowo-eksperckie butiki œwiadczšce swoje usługi na zasadzie in-house u klientów. Jednoczeœnie zwiększy się atrakcyjnoœć takich narzędzi jak social media i Internetu w roli kanałów komunikacji i sprzedaży usług doradczych. Z pewnoœciš ciekawym segmentem jest doradztwo dla mikroprzedsiębiorstw i osób fizycznych, które można realizować w pełni online w Internecie za pomocš sieci franczyzowych lub tworzšc abonamenty doradcze (wraz z innymi usługami). Takie trendy i towarzyszšce im rozwišzania obserwujemy od kilkunastu lat na œwiecie i taki rozwój wypadków w Polsce prognozuję w najbliższych latach. Segmentacja i pojawienie się nowych rodzajów podmiotów nie musi oznaczać zmniejszenia przychodów dużych i stabilnych graczy na rynku, gdyż równolegle dynamicznie roœnie œwiadomoœć wartoœci, jakš dajš doradcy podatkowi klientom. Wydaje się, że w tej grze każdy ma szansę na stabilny wzrost i końcowy sukces, który jednak zależeć będzie od odpowiedniego zdefiniowania rynku, okreœlenia i konsekwentnej realizacji przyjętej strategii, przy jednoczesnym podšżaniu za wyzwaniami, jakie stawiajš przed nami klienci, technologie, Internet oraz pokolenie wchodzšce na rynek doradczy. Czytaj więcej w artykułach:   Zobacz cały ranking: Prawnicy, doradcy i biegli » Rankingi » Ranking Firm Doradztwa Podatkowego » Ranking Firm Doradztwa Podatkowego 2011    
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL