Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatki

Podatek od akcji po ich sprzedaży

www.sxc.hu
Pracownik, który dostał papiery wartoœciowe od pracodawcy, nie musi płacić od razu podatku. Gorzej, jeœli darczyńcš jest spółka spoza Unii Europejskiej
Od 1 stycznia tego roku zmieniły się zasady rozliczania otrzymanych nieodpłatnie od pracodawcy akcji. Pogorszyły one sytuację niektórych podatników. Orzecznictwo sšdowe daje jednak pewnš nadzieję na korzystne rozstrzygnięcie sporów z fiskusem.

Podwójne opodatkowanie

– Przed zmianš przepisów najwięcej problemów miały osoby otrzymujšce akcje, które wczeœniej były skupowane przez pracodawcę – mówi Piotr Chróœcicki, kierownik zespołu ds. podatku dochodowego w ECDDP. – Urzędy uważały, że sš  one opodatkowane podwójnie: pierwszy raz w momencie otrzymania, drugi – przy sprzedaży. Art. 24 ust. 11 ustawy o PIT wyłšczał bowiem z opodatkowania tylko akcje objęte i zdaniem fiskusa dotyczyło to jedynie papierów z pierwszej emisji  – wyjaœnia.
– Od 1 stycznia przepis ten mówi nie tylko o akcjach objętych, ale i nabytych – tłumaczy Przemysław Bogusz, właœciciel kancelarii TuboTax. – Poszerza to zakres  zwolnienia. Pracownik, który otrzyma akcje skupowane wczeœniej przez pracodawcę, zapłaci więc podatek dopiero przy ich sprzedaży. Warto pamiętać, że wyłšczenie z opodatkowania odnosi się tylko do osób uprawnionych do akcji na podstawie uchwały walnego zgromadzenia. Problem polega na tym, że nowe, korzystne zasady rozliczania dotyczš tylko akcji spółek, które majš siedzibę na terytorium Unii Europejskiej bšdŸ Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Takie zastrzeżenie znalazło się w art. 24 ust. 12a ustawy o PIT.

Preferencja tylko dla niektórych

Tak więc osoba, która otrzyma akcje firmy amerykańskiej bšdŸ kanadyjskiej,  musi od razu wykazać przychód. Jak go rozliczyć podatkowo? –  Jeœli akcje otrzymujemy od pracodawcy w ramach programu motywacyjnego,  jest to przychód ze stosunku pracy – tłumaczy Piotr Chróœcicki. – Pracodawca musi potršcić zaliczkę na podatek i odprowadzić jš do urzędu skarbowego. Jeœli jednak akcje sš obejmowane (nabywane) bez udziału macierzystej firmy, mamy do czynienia z tzw. przychodem z innych Ÿródeł. Wykazujemy go w zeznaniu  rocznym i rozliczamy z zastosowaniem skali podatkowej.

Kiedy przysporzenie

– Można oczywiœcie argumentować, że w momencie przyznania akcji nie uzyskujemy żadnej korzyœci majštkowej – mówi Przemysław Bogusz. –  Wydaje się, że taki poglšd wyznaje także Naczelny Sšd Administracyjny. W wyroku z 27 kwietnia (sygn. II FSK 1410/10) podkreœlił, że ostateczne przysporzenie nastšpi dopiero w czasie sprzedaży akcji. W momencie objęcia znamy tylko ich wartoœć, która się zmniejsza lub zwiększa wraz ze zmianš kursu. Wyrok dotyczył wprawdzie poprzedniego stanu prawnego, ale ta teza wydaje się ponadczasowa – argumentuje ekspert. OPINIA Joanna Narkiewicz-Tarłowska, doradca podatkowy, starszy menedżer w PwC Nowelizacja ustawy o PIT jest niekorzystna dla osób, które dostały akcje spółek spoza Unii Europejskiej. Nie powinny one jednak tracić nadziei na zwycięstwo z fiskusem. Z wyroku NSA z 27 kwietnia tego roku wynika bowiem, że w momencie otrzymania akcji uzyskujš dopiero potencjalne, a nie realne przysporzenie. Przychód powstanie więc dopiero w chwili ich sprzedaży (bšdŸ otrzymania dywidendy). Jeœli przyjmiemy takš argumentację, okaże się, że podatku nie muszš płacić także osoby otrzymujšce akcje z amerykańskich spółek. Ta teza nie jest jednak pozbawiona ryzyka, bo od razu pojawia się pytanie, po co w takim razie jest art. 24 ust. 11 ustawy o PIT, skoro w momencie objęcia (nabycia) akcji przychód w ogóle nie powstaje. masz pytanie, wyœlij e-mail do autora p.wojtasik@rp.pl Czytaj też:   Zobacz: » Prawo dla Ciebie » Podatki » Dochody kapitałowe » Akcje pracowników » Dobra Firma » Podatki i księgi » Podatek dochodowy » Dochody pracownika i zleceniobiorcy » Œwiadczenia dla pracowników » Akcje   Interpretacje podatkowe:    
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL