Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zadania

Mandat za zwiedzanie bez przewodnika

Fotorzepa, Rafał Guz rg Rafał Guz
Szkoła lub biuro podróży, organizujšc np. zielonš szkołę, musi zapewnić uczniom przewodnika po mieœcie. Nie ma tego obowišzku w wypadku lekcji w terenie
Trójmiasto, Katowice, Kraków, Lublin, ŁódŸ, Poznań, Szczecin, Toruń, Warszawa i Wrocław – to miasta, które zgodnie z rozporzšdzeniem ministra sportu i turystyki, muszš być zwiedzane przez wycieczki z miejscowym przewodnikiem. – Zorganizowanych grup liczšcych więcej niż dziesięć osób nie może po tych miastach oprowadzać nauczyciel w zastępstwie przewodnika miejskiego – mówi Elżbieta Fornela z gdańskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Potwierdza to Henryk Miłoszewski z toruńskiego oddziału PTTK.

Zwiedzanie czy lekcja

Jeœli uczniowie płacš nauczycielowi za przygotowanie wycieczki lub szkoła powierza całe przedsięwzięcie biuru turystycznemu, to obaj organizatorzy muszš przestrzegać ustawy o usługach turystycznych (DzU z 2004 r. nr 223, poz. 2268 ze zm.). W przeciwnym razie pedagog lub pilot wycieczki oferujšcy uczniom swoje usługi w niższej cenie niż przewodnik miejski może za oprowadzanie grupy po mieœcie dostać mandat.
– Ustawy o usługach turystycznych nie stosuje się do grup uczniów, z którymi nauczyciel wychodzi realizować lekcję w terenie. Tak jest np., gdy historyk idzie na krakowskš starówkę, by pokazać styl architektoniczny – wyjaœnia Ewa Korzonek z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie. To właœnie wydziały turystyki urzędów marszałkowskich prowadzš szkolenia i egzaminy na przewodników miejskich. Nauczyciel chcšcy realizować lekcję w terenie powinien zgłosić się do urzędu marszałkowskiego, który np. w Krakowie wydaje grupom specjalne zaœwiadczenie. W razie kontroli straży miejskiej pozwola ono rozwiać wszelkie wštpliwoœci. Tak samo jest w Lublinie i Toruniu. Z tym że w Lublinie najlepiej zwrócić się do miejscowego PTTK, który wydaje kartę wycieczki. Przed zwiedzaniem konkretnego miasta warto dowiedzieć się w urzędzie marszałkowskim, co należy zrobić, aby podczas zwiedzania nie narazić się na mandat. Wycieczki ma prawo kontrolować straż miejska. – W Krakowie kontrole we współpracy ze strażš przeprowadzajš urzędnicy upoważnieni przez marszałka małopolskiego – informuje Ewa Korzonek. – Raczej nie nakładamy kar na wycieczki, nawet jeœli poruszajš się bez przewodnika miejskiego. Dokładniej natomiast kontrolujemy osoby podszywajšce się pod licencjonowanych oprowadzaczy – mówi Marek Anioł, rzecznik prasowy Straży Miejskiej w Krakowie. Podobnie działajš służby w Warszawie.

W górach nie ma przebacz

O ile strażnicy miejscy przymykajš czasami oko na grupy poruszajšce się po mieœcie, o tyle służby w górach rygorystycznie sprawdzajš, czy wycieczki majš przewodnika górskiego. – Przed wejœciem na teren parku narodowego każda większa grupa ma obowišzek wynajęcia przewodnika. Codziennie jednak spotykamy szkolne wycieczki na szlakach bez niego i karzemy za to – mówi Edward Wlazło, komendant Straży Tatrzańskiego Parku Narodowego. Zaznacza, że w górach strażnicy stosujš dotkliwsze metody karania niefrasobliwych nauczycieli, bo zamiast nakładania mandatu wysyłajš skargę do kuratorium oœwiaty. masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki, k.nowosielska@rp.pl

Konieczne zgoda i uprawnienia

Rozporzšdzenie ministra edukacji narodowej i sportu z 2001 roku w sprawie organizowania wycieczek przez szkoły i przedszkola (DzU nr 135, poz. 1516) wskazuje, że: - krajoznawstwo i turystykę można organizować dla uczniów w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych; - zgodę na organizację wycieczki wydaje dyrektor szkoły, który zawiadamia o tym organ prowadzšcy szkołę i kuratorium; - dyrektor musi wyznaczyć kierownika wycieczki spoœród nauczycieli lub innych osób majšcych ukończony kurs kierownika wycieczek lub przewodnika turystycznego; - uczniowie muszš być na wycieczce ubezpieczeni od następstw nieszczęœliwych wypadków, a podczas wyjazdu zagranicznego dodatkowo od kosztów leczenia.   Czytaj też: Szkolne wycieczki na bakier z przepisami   Zobacz więcej: Samorzšd » Zadania » Oœwiata i edukacja
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL