Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kadry

Wypowiedzenie zmieniajšce i dodatek w wieku przedemerytalnym

- Likwidujemy stanowisko pracy osoby w wieku przedemerytalnym. Chcemy jš zatrudnić na innym, na którym jej wynagrodzenie będzie niższe, zgodnie z tabelš zaszeregowań. Dlatego daliœmy jej wypowiedzenie zmieniajšce z nowymi warunkami pracy i płacy. Czy jest to zgodne z przepisami? Czy pracownik, który jest pod ochronš, może dostać mniejsze wynagrodzenie, czy należy wypłacać dodatek wyrównawczy? Co do zasady pracownikowi objętemu tzw. ochronš przedemerytalnš nie można złożyć wypowiedzenia zmieniajšcego. Wynika to z art. 39 w zw. z art. 42 kodeksu pracy. Pierwszy z tych przepisów przewiduje szczególnš ochronę pracownika będšcego w wieku przedemerytalnym, wskazujšc, że pracodawca nie może mu wypowiedzieć umowy o pracę. Drugi natomiast stanowi, że regulacje dotyczšce wypowiedzenia definitywnego stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia zmieniajšcego warunki pracy i płacy, co oznacza, że również art. 39 k.p.
Trzeba jeszcze sięgnšć do ustawy z 13 marca 2003 o szczególnych zasadach rozwišzywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczšcych pracowników (DzU nr 90, poz. 844 ze zm., dalej ustawa o zwolnieniach grupowych). Zgodnie z jej art. 5 ust. 5 pracownikom szczególnie chronionym przed wypowiedzeniem stosunku pracy, m.in. pracownikom będšcym w wieku przedemerytalnym można jedynie wypowiedzieć dotychczasowe warunki pracy i płacy. Z kolei ust. 6 tego przepisu przewiduje, że jeżeli takie wypowiedzenie spowoduje obniżenie wynagrodzenia, to takiemu podwładnemu przysługuje dodatek wyrównawczy do końca okresu, w którym korzystałby ze szczególnej ochrony przed wypowiedzeniem lub rozwišzaniem stosunku pracy. Należy jednak mieć na uwadze, że ustawa o zwolnieniach grupowych ma zastosowanie do pracodawców zatrudniajšcych co najmniej 20 pracowników i odnosi się również do zwolnień tzw. indywidualnych (art. 10 ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 5). Zatem możliwe jest, że pracownik z pytania powinien otrzymywać dodatek wyrównawczy. Muszš być jednak spełnione następujšce warunki: - stanowisko tego zatrudnionego jest likwidowane (ten wymóg jest spełniony), - pracodawca chce go zatrudnić go na innym stanowisku z mniejszym wynagrodzeniem (ten wymóg jest również spełniony), - występujš okolicznoœci przewidziane w ustawie o zwolnieniach grupowych, której przepisy obowišzujš tego pracodawcę (tu nie ma pewnoœci co do spełnienia tego wymogu). Jeœli firma wręcza wypowiedzenie zmieniajšce, działajšc w zgodzie z ustawš o zwolnieniach grupowych, to postępuje zgodnie z prawem. Nie wolno jej uczynić takiego kroku, jeœli ta ustawa jej nie dotyczy. Obowišzujš jš wówczas wyłšcznie regulacje kodeksu pracy, a te nie dajš możliwoœci likwidacji stanowiska pracy osoby w wieku przedemerytalnym (por. art. 43 k.p.). Pozostaje zawarcie porozumienia z takim pracownikiem, również co do wysokoœci wynagrodzenia. Autor jest radcš prawnym, partnerem w Kancelarii Budzowska Fiutowski i Partnerzy. Radcowie prawni Czytaj też:   Zobacz: » Kadry i płace » Zwolnienia z pracy » Ochrona przed zwolnieniem » Pracownicy w wieku przedemerytalnym » Zwolnienia z pracy » Pracownik idzie na emeryturę lub rentę » Wynagrodzenia » Wypowiedzenie warunków pracy i płacy (tzw. zmieniajšce) » Wynagrodzenia » Dodatki: wyrównawczy, funkcyjny i stażowy
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL