Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Edukacja

Najlepsi w Europie Środkowej

Archiwum
Akademia Leona KoŸmińskiego istnieje od 18 lat i wraz z osišgnięciem wieku dojrzałoœci stała się najwyżej notowanš w rankingach szkołš biznesu z Europy Œrodkowej.
Skończyły się czasy, kiedy młodzież szukała uczelni wyłšcznie blisko domu. Ta strategia okazała się zwodnicza, bo okazało się, że w małych oœrodkach studia sš sposobem na przeczekanie bezrobocia i nie dajš młodym ludziom przewagi na rynku pracy. – Największym zainteresowaniem cieszš się duże oœrodki akademickie, w których wykłada najlepsza kadra – mówi Ewa Barlik, rzeczniczka Akademii Leona KoŸmińskiego. – Kandydaci na studia sprawdzajš też akredytacje i miejsca szkół w rankingach. Poza tym chcš studiować w miastach, w których rynek pracy jest najbardziej rozwinięty, a więc przede wszystkim w Warszawie. Tu można równoczeœnie studiować i pracować, czyli usamodzielnić się i rozpoczšć karierę zawodowš.

Trzy korony

Na œwiecie jest około 11 tysięcy uczelni ekonomicznych i biznesowych, z czego kilkadziesišt w Polsce. Tylko najlepsze majš akredytacje międzynarodowych organizacji sprawdzajšcych jakoœć kształcenia w tej dyscyplinie. W Polsce jedynš uczelniš, zarówno wœród szkół publicznych, jak i niepublicznych, która ma dwie międzynarodowe akredytacje – EQUIS i AMBA – jest Akademia Leona KoŸmińskiego (ALK). Uczelnia jest w trakcie ubiegania się o akredytację amerykańskš AACSB. Tak zwane triple accreditation, okreœlane też mianem trzech koron, to najważniejsze akredytacje, jakie może uzyskać międzynarodowa szkoła biznesu. Ma je niespełna 60 uczelni na całym œwiecie.
– Wszystko wskazuje na to, że jeszcze w tym roku uda nam się wejœć do elitarnej grupy szkół, w których jakoœć kształcenia spełnia najwyższe międzynarodowe standardy – podkreœla Ewa Barlik. Równie ważne jest uznanie krajowej Państwowej Komisji Akredytacyjnej (PKA), która tylko najlepszym studiom przyznaje ocenę wyróżniajšcš. Takš otrzymał kierunek zarzšdzanie na ALK. – Żadna polska uczelnia nie ma szans na wysokš pozycję w tzw. rankingu szanghajskim, który porzšdkuje oœrodki akademickie œwiata według osišgnięć naukowych – nagród, odkryć, prestiżowych publikacji. Mamy jednak szansę zwyciężać w rankingach branżowych pokazujšcych najlepsze szkoły według dziedzin wiedzy – uważa rektor ALK, prof Andrzej K. KoŸmiński. W najbardziej prestiżowym rankingu szkół biznesu prowadzonym przez dziennik „Financial Times" sš obecne tylko dwie polskie uczelnie. Akademia Leona KoŸmińskiego zajęła 39. miejsce w Europie i okazała się aż o 28 pozycji lepsza od warszawskiej SGH, zajmujšcej w rankingu „FT" 67. miejsce. To w œlad za rankingiem „FT" do Polski œcišgajš studenci z całego œwiata. W ALK studiuje już 700 cudzoziemców z 42 krajów. Co czwarty student stacjonarny jest z zagranicy. Dla kandydatów na studia z Polski liczš się rankingi „Perspektyw" i „Rzeczpospolitej", w których po raz 12. KoŸmiński jest najlepszš niepublicznš uczelniš w Polsce.

206 profesorów

Zarówno w rankingach, jak i w procesie przyznawania akredytacji ważnš rolę odgrywa profesjonalna kadra naukowa. Z akademiš zwišzanych jest 206 profesorów i nauczycieli akademickich, z czego dla 186 jest to pierwsze miejsce zatrudnienia na etacie. Uczelnia organizuje międzynarodowe konferencje i sympozja oraz stwarza warunki zachęcajšce do pracy naukowej. Zatrudnia też kilkudziesięciu uznanych profesorów z zagranicy. Goœcinnie wygłaszajš tu swoje wykłady nobliœci z dziedziny ekonomii i ambasadorowie. W ramach tzw. oceny parametrycznej jednostek naukowych dla badań w zakresie nauk ekonomicznych uczelnia otrzymała najwyższš, pierwszš kategorię.

Prawo dla menedżerów

Nowoczesna szkoła biznesu to nie tylko zarzšdzanie i finanse. Przyszli menedżerowie muszš zdobywać wszechstronne wykształcenie, a w krajach o tak dynamicznie zmieniajšcych się przepisach jak Polska nie mogš ominšć wiedzy czysto prawniczej. Kolegium Prawa w Akademii Leona KoŸmińskiego działa od dziesięciu lat.  Pierwsi absolwenci sš już aktywnymi zawodowo prawnikami. Obecnie prawo studiuje ponad 1200 osób zarówno w systemie dziennym, jak i zaocznym. W ALK laureaci wszystkich olimpiad przedmiotowych studiujš za darmo. Uczelnia ma też rozbudowany system stypendiów naukowych i socjalnych, z których korzysta kilkaset osób. Na studia w ALK można się zapisać w systemie online, wchodzšc na stronę internetowš uczelni www.kozminski.edu.pl. Biuro rekrutacji jest czynne od poniedziałku do pištku w godzinach od 8 do 18 i w każdš sobotę w godzinach od 10 do 14. W najbliższym czasie uczelnia otworzy swoje mury dla kandydatów na studia wyższe, podyplomowe i MBA. Dni otwarte zaplanowano na:  19 czerwca, 17 lipca i 11 wrzeœnia o godz. 12.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL