Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rodzina

Pienišdze za utrudnianie kontaktu z dzieckiem

www.sxc.hu
Rodzic uporczywie uniemożliwiajšcy kontakt z dzieckiem byłemu małżonkowi czy dziadkom zapłaci im za każde naruszenie
Takš możliwoœć przewiduje projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, nad którym pracuje Sejm. Przewiduje on dodanie do rozdziału 2 nowego oddziału 6 - Sprawy dotyczšce wykonywania kontaktów z dzieckiem. Postępowanie w sprawach wykonywania orzeczeń dotyczšcych kontaktów z dziećmi miałoby się toczyć według przepisów o postępowaniu nieprocesowym, jako jedno z postępowań w sprawach opiekuńczych. Sprawy o odebranie dziecka zostały całoœciowo uregulowane w rozdziale 5 obejmujšcym zarówno rozpoznanie sprawy jak i wykonanie orzeczenia nakazujšcego odebranie osoby. Natomiast w kwestii kontaktów odrębny rozdział poœwięcony jest tylko fazie wykonawczej, a postępowanie rozpoznawcze będzie się toczyć w zasadzie według przepisów ogólnych o postępowaniu opiekuńczym.

Pienišdze za utrudnianie kontaktu

Na opornego rodzica zabraniajšcego czy utrudniajšcego kontakt z dzieckiem zagwarantowany w orzeczeniu sšdowym, sšd będzie mógł nałożyć nakaz zapłaty sumy pieniężnej przyznawanej uprawnionemu do kontaktu (na jego wniosek). Procedura ma być dwuetapowa. Najpierw sšd okreœli zagrożenie na wypadek niezastosowania się zobowišzanego do orzeczenia ustalajšcego kontakty (art. 59815 § 1 k.p.c.). Jeżeli zobowišzany nie zastosuje się do orzeczenia sšdu, uprawniony będzie musiał jeszcze raz wystšpić do sšdu, aby sšd nakazał zobowišzanemu zapłatę na jego rzecz kwoty stanowišcej iloczyn kwoty, którš sšd zagroził za każde naruszenie i liczby naruszeń (art. 59816 § 1 k.p.c.). W obu fazach postępowanie będzie odbywać się w obecnoœci osoby zobowišzanej, która musi być wysłuchana i mieć zagwarantowane prawo do przedstawienia swoich racji (art. 59819 § 2 k.p.c.). Co ważne - zagrożenie nakazaniem zapłaty sumy pieniężnej mogłoby być zamieszczone już w postanowieniu ustalajšcym kontakty z dzieckiem. Możliwoœć tę przewiduje nowy § 3 w art. 5821 k.p.c. W takiej sytuacji, w razie naruszenia obowišzku, sšd od razu nakaże zapłatę uprawnionemu sumy pieniężnej na podstawie art. 59816 § 1 k.p.c.  w zw. z art. 59816 § 2 k.p.c. – stosownej do liczby naruszeń. Sšd ustalajšc kontakty powinien zagrozić nakazaniem zapłaty sumy pieniężnej zawsze gdy jest obawa, że zobowišzany nie zechce wykonać swojego obowišzku. Nie ma granicy wysokoœci kwoty, kwota ta ma być skuteczna, powinna być adekwatna do majštku osoby zobowišzanej. Poszkodowany rodzic czy inny uprawniony będzie mógł się również domagać od osoby zobowišzanej do umożliwienia mu orzeczonego sšdownie kontaktu z dzieckiem (a nie czynišcej tego) zwrotu uzasadnionych wydatków poniesionych w zwišzku z przygotowaniem kontaktu (np. koszty podróży, dojazdów, zakupionych biletów na imprezę, na którš miało pójœć dziecko itp.). Prawomocne postanowienie sšdu, w którym nakazano zapłatę należnej sumy pieniężnej, jest tytułem wykonawczym bez potrzeby nadawania mu klauzuli wykonalnoœci.

Kurator czasowo odbierze dziecko

Jeżeli kontakty polegajš na zabieraniu dziecka poza miejsce jego pobytu, a osoba sprawujšca pieczę nad dzieckiem uniemożliwia mu kontakt  z  uprawnionymi (np. dziadkami, drugim rodzicem) sšd może wtedy zlecić kuratorowi przymusowe odebranie dziecka.  Podstawš postanowienia w o odebraniu dziecka byłby przepis art. 59817 k.p.c. Postanowienie mogłaby być wydane dopiero po wysłuchaniu uprawnionego i osoby, pod której pieczš dziecko pozostaje. W postanowieniu o wielokrotnym, ale czasowym odbieraniu dziecka okreœlone będzie w jakim czasie od uprawomocnienia postanowienia, ten œrodek ma być stosowany (np. przez 3 miesišce).

Sšd zmieni warunki kontaktu

Na uwagę zasługuje możliwoœć modyfikacji czasu i sposobu kontaktów, w szczególnoœci przez ich kumulację lub włšczenie kuratora sšdowego (który i tak będzie brał udział w odebraniu dziecka). Jeœli zatem będzie blokowany dostęp uprawnionego do kontaktu z dzieckiem sšd opiekuńczy będzie mógł zmodyfikować dotychczasowe orzeczenie ustanawiajšce zasady kontaktowania się z dzieckiem. Do wykonywania postanowienia o przymusowym odebraniu dziecka znajdować by miały  odpowiednie zastosowanie przepisy art. 5987–59812 k.p.c., a zatem postępowanie w tym zakresie nie różniłoby się od trybu stosowanego dotychczas w zakresie odebrania dziecka od osoby nieuprawnionej.

Grzywna dla Skarbu Państwa nieskuteczna

Obecnie egzekucja orzeczeń dotyczšcych kontaktów z dzieckiem jest krytykowana za swojš nieskutecznoœć. Prowadzona jest na podstawie przepisów o egzekucji œwiadczeń niepieniężnych: - albo na podstawie art. 1050 k.p.c., gdy rodzic uprawniony do kontaktów z dzieckiem ma prawo zabierać dziecko poza miejsce zamieszkania, - albo na zasadach okreœlonych w art. 1051 k.p.c., gdy do kontaktów powinno dochodzić w miejscu zamieszkania dziecka, a rodzic sprawujšcy bezpoœredniš pieczę ma obowišzek nie przeszkadzać w tych kontaktach. Zgodnie z art. 1052 k.p.c., sšd który jest organem egzekucyjnym w tych sprawach, może ukarać zobowišzanego grzywnš do 1000 zł, jeżeli nie wykonuje on postanowienia sšdu. Grzywny mogš być ponawiane, górna granica ich łšcznej wysokoœci w jednej sprawie jest okreœlona na 100 000 zł. Tytułem wykonawczym jest postanowienie sšdu zaopatrzone w klauzulę wykonalnoœci. Etap legislacyjny: - po pierwszym czytaniu w Sejmie Czytaj również: Kontakt z dzieckiem wymusi grzywna Nie pozwoli na spotkanie - zapłaci Pienišdze majš wymusić kontakt z dzieckiem Rodzic musi widywać się z dzieckiem Zobacz serwis: Prawo rodzinne » Władza rodzicielska    
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL