Kara za usunięcie drzewa

aktualizacja: 11.05.2011, 03:40

Jeśli urząd się dowie o wycince drzewa lub krzewu, to wójt, burmistrz albo prezydent miasta wymierzy karę pieniężną za zniszczenie ich bez zezwolenia

Uważać muszą też ci, którzy wykonują pracę w sąsiedztwie drzew, krzewów czy innych rodzajów zieleni.
Za zniszczenie drzew czy krzewów trzeba zapłacić karę w wysokości równej trzykrotnej opłacie za ich usunięcie.
Przykład:
Jeżeli przedsiębiorca zamierza wyciąć drzewa bez zezwolenia, może samodzielnie oszacować, ile wyniesie kara. Wystarczy, że pomnoży opłatę za wycięcie drzewa przez 3. Wyliczone w ten sposób kwoty przyprawiają o zawrót głowy.
Właściciel firmy konsultingowej chce wyciąć jodłę kalifornijską, która zacienia mu okna, i dwa modrzewie, które zaśmiecają nieruchomość jesienią, kiedy igły spadają z drzew. Nie dostał zgody z gminy, bo drzewa są zdrowe i nie zagrażają budynkowi. Zarówno modrzewie, jak i jodły mają po 20 cm średnicy, czyli po ok. 125 cm obwodu na wysokości 130 cm.
Właściciel wyliczył, że za modrzewie zapłaciłby 34,03 zł/cm (stawka za modrzew) x 125 cm x 3,70 (współczynnik różnicujący zależny od obwodu pnia) x 3 (współczynnik za karę) = 47 tys. 216 zł 63 gr. Dwa takie drzewa to wydatek 94 tys. 433 zł 25 gr. Za jodłę zapłaciłby 312,22 zł (stawka za jodłę inną niż pospolitą) x 125 cm x 3,70 (współczynnik różnicujący zależny od obwodu pnia) x 3 (współczynnik za karę) = 433 tys. 205 zł 25 gr.
Szef firmy doszedł do wniosku, że znacznie taniej, niż nielegalnie wycinać modrzewie, jest zatrudnić osobę sprzątającą na czas, gdy opadają igły, a zacienione pokoje oświetlać także w dzień, zamiast zniszczyć jodłę

Za co kary

Ustawa o ochronie przyrody przewiduje srogie kary nie tylko za nielegalne wycięcie drzewa. Zapłacić trzeba za:
- zniszczenie zieleni, drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych albo nieodpowiednim wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych;
- zastosowanie środków chemicznych, które zaszkodziły roślinności;
- usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia;
- zniszczenie spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni, zadrzewień, drzew lub krzewów.
Wycięcie 1 mkw. krzewów bez zezwolenia będzie kosztować 231,28 zł x 3 = 693,84 zł.
Za 1 mkw. zniszczonego trawnika trzeba zapłacić 53,19 zł, a kwietników 456,78 zł. Ile może kosztować zniszczenie lub wycięcie drzewa bez zezwolenia.
Rodzaje, gatunki i odmiany drzew
Stawki w zł za 1 cm obwodu pnia na wysokości 130 cm
Współczynniki różnicujące stawki w zależności od obwodu pnia w cm mierzonego na wysokości 130 cm
Do 25
26 -50
51 – 100
101 – 200
201 – 300
301 – 500
501 – 700
< 700
topola, olsza, klon jesionolistny, wierzba, czeremcha amerykańska, grochodrzew, kasztanowiec, morwa, jesion amerykański, czeremcha zwyczajna, świerk pospolity, sosna zwyczajna, daglezja, modrzew, brzoza brodawkowata i omszona
12,51
 
 
 
 
 
 
 
 
34,03
1,00
1,51
2,37
3,70
5,55
7,77
10,00
12,96
dąb, buk, grab, lipa, choina, iglicznia, głóg – forma drzewiasta, jarząb, jesion wyniosły, klon z wyjątkiem klonu jesionolistnego, gatunki i odmiany ozdobne jabłoni, śliwy, wiśni i orzecha, leszczyna turecka, brzoza (pozostałe gatunki i odmiany), jodła pospolita, świerk (pozostałe gatunki i odmiany), sosna (pozostałe gatunki i odmiany), żywotnik (wszystkie gatunki), platan klonolistny, wiąz, cyprysik
82,77
jodła (pozostałe gatunki i odmiany), tulipanowiec, magnolia, korkowiec, miłorząb, metasekwoja, cis, cypryśnik, bożodrzew
312,22
Uwaga: Za usunięcie drzew rodzajów i gatunków innych niż podane w tabeli stawki ustala się jak dla drzew o podobnej wartości przyrodniczej do drzew wymienionych powyżej. Stawka za usunięcie 1 mkw. krzewów wynosi 231,28 zł.
 
Czasami posiadacze nieruchomości usiłują sprzątnąć zniszczone bądź wycięte drzewa, tak żeby urząd nie dowiedział się, jakiej były wielkości. Ustawodawca przewidział jednak takie zachowania.
Zgodnie z art. 89 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody, gdy ustalenie obwodu lub gatunku zniszczonego lub wyciętego bez zezwolenia drzewa jest niemożliwe (nie ma ani kłody, ani śladu po pniu), dane do wyliczenia kary ustala się na podstawie informacji zebranych w toku postępowania administracyjnego.
Uwaga! Dodatkowo powiększa się wówczas karę o 50 proc.
Jeżeli nie ma tylko kłody, natomiast karpy jeszcze nie wykarczowano, to obwód do wyliczenia kary ustala się następująco: mierzy się przekrój pnia w miejscu ścięcia i do dalszych wyliczeń przyjmuje najmniejszy promień (drzewa nie są idealnie okrągłe). Ten promień  pomniejsza się o 10 proc. i z wzoru na obwód koła oblicza obwód drzewa. Następnie wylicza się opłatę za wycięcie drzewa i mnożąc ją przez 3 ustala wysokość kary.
Jeżeli nie ma śladów po usuniętych krzewach, to prowadzący postępowanie administracyjne ustala wielkość powierzchni na podstawie zebranych informacji.
Czasem posiadacz nieruchomości może uniknąć kary, odracza się ją na trzy lata, jeżeli jest szansa, że mimo uszkodzeń drzewa lub krzewy przeżyją, bo posiadacz nieruchomości podjął stosowne działania w tym kierunku. Natomiast karę nałożoną za zniszczenie terenów zieleni umarza się w całości, jeżeli posiadacz nieruchomości odtworzył w najbliższym sezonie wegetacyjnym zniszczony obszar.
Karę trzeba uiścić w ciągu 14 dni od tego dnia, w którym decyzja ustalająca jej wysokość stała się ostateczna. Jeżeli ktoś nie zapłaci terminowo, to kara wraz z odsetkami za zwłokę (jak przy podatkach) będzie ściągnięta w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w  administracji. Można też wystąpić o rozłożenie kary na raty, nie dłużej jednak niż na pięć lat.
Zanim organ nałoży karę, dokona oględzin i spisze z nich protokół. Szczegóły określa rozporządzenie ministra środowiska w sprawie trybu nakładania administracyjnych kar pieniężnych za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia oraz za zniszczenie terenów zieleni, zadrzewień albo drzew lub krzewów (DzU z 2004 r. nr 219, poz. 2229).
Czytaj też artykuły:
Zobacz więcej w serwisie:
Samorząd » Ustrój i kompetencje » Uchwały, decyzje, zezwolenia
Dobra Firma » Firma » Ochrona środowiska
Samorząd » Zadania » Ochrona środowiska
Prawo dla Ciebie » Ochrona środowiska
 

POLECAMY

KOMENTARZE