Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Plus Minus

Nie widziałem, nie znałem, nie pamiętam

Fotorzepa
Osiemnaœcie lat czekał Zbigniew Mentzel, by przeprowadzić dłuższš rozmowę z Leszkiem Kołakowskim. Gdy sławny filozof wyraził zgodę, radoœć jego interlokutora była tak wielka, że o nic już nie dbał
Mentzel pozwolił swemu rozmówcy mówić, co mu œlina na język przyniosła, kłopotliwych pytań nie zadawał, z niczym nie polemizował, niczego nie korygował, za to nie szczędził duserów („Leszku, ty wcišż czujesz się młodo, mam takie wrażenie”). W efekcie powstała ksišżka minoderyjna, pełna uników, miejscami drażnišca. I, na nieszczęœcie, jest to dopiero pierwszy tom tego wywiadu-rzeki, na razie doprowadzonego do 1968 roku.A przecież mogłaby to być ksišżka wyjštkowa. Kołakowski przez lata chronił swojš prywatnoœć, nie udzielał wywiadów, ciekawym jego życia i twórczoœci musiało wystarczyć to, co sam o sobie w swoich ksišżkach napomknšł. A że nie wystarczało, tym większe więc sš nadzieje, z jakimi czytelnik otwiera ksišżkę Mentzla i tym większe jest rozczarowanie po jej zamknięciu. Już na wstępie Leszek Kołakowski zastrzega, że nie będzie mówił o swoich rodzicach, a to dlatego, że jest „bardzo przywišzany do bliskich Zmarłych” (jakby w tym uczuciu było coœ ekstraordynaryjnego) ani nie opowie o tym, kto z kim spał. Tego akurat po autorze „Głównych nurtów marksizmu” nie oczekiwałbym, natomiast o swoich korzeniach rodzinnych, wbrew poczštkowym obiekcjom, powiedział wcale nie tak mało. Przede wszystkim wyraŸnie artykułujšc, że nie jest Żydem, co zważywszy na obsesyjne podkreœlanie przez niego polskiego antysemityzmu – niejednego zadziwi.
Co więcej, Leszek Kołakowski wytyka absurdy w ksišżkach Jana Tomasza Grossa w rodzaju informacji o rzekomym strajku 15 tys. łódzkich robotników odmawiajšcych potępienia pogromu kieleckiego z 1946 roku. „Mogę sobie wyobrazić – mówi Kołakowski – że gdzieœ tam zwołano wiec, aby sformułować rezolucję potępiajšcš pogrom, a ludzie uciekali stamtšd albo nie przychodzili. Ale strajk to była rzecz poważna. Udział w takim strajku piętnastu tysięcy wydaje się nonsensem”. Protestuje też autor „Obecnoœci mitu” przeciw przypisywaniu przez Grossa Polakom podwójnego poczucia winy: za przejęcie mienia pożydowskiego i za – uwaga! – kolaborację z Niemcami. „Sugestia, że Polacy jako naród kolaborowali z Niemcami, byłaby nikczemna. Spędziłem w Warszawie cały rok 1943, a więc bardzo ciężki okres – toczyło się powstanie w getcie. Odnosiłem wrażenie, że szmalcowników można rozpoznawać po ich mordach obrzydliwych, były to nikczemne figury. W moim œrodowisku uważano ich za najgorszš szumowinę, szmalcownik zasługiwał na to, żeby go natychmiast zabić. I z rozkazu podziemia takie wyroki wykonywano”. Cóż to za œrodowisko, o którym mówi Kołakowski? Otóż mieszkał on na Woli w mieszkaniu, w którym przechowywano Żydów zbiegłych z getta. Przychodziła tam często Irena Sendlerowa. Po wojnie miała powiedzieć Kołakowskiemu, „że gestapowiec, który się niš zajmował, pokazał jej grubš teczkę i powiedział, że pełna jest donosów na niš. Polacy pisali donosy na takš niepatriotycznš osobę, która ratuje Żydów...”.„ – A jeœli gestapowiec kłamał?” – oœmiela się zauważyć Mentzel. „– Może kłamał” – przyznaje Kołakowski, ale słowo się rzekło.W maju 1943 roku Niemcy zabili na Pawiaku ojca Leszka Kołakowskiego (matka zmarła w 1930 roku, gdy chłopiec miał trzy lata). Zamieszkał wtedy u ciotki na Żoliborzu, gdzie też ukrywała się rodzina półżydowska, a następnie przeniósł się na Saskš Kępę do Kazimierza Błeszyńskiego, znanego tłumacza i sławnego masona. Jego żona Wanda z domu była Landau i też – powiada Kołakowski – „miała niedobre pochodzenie”.Z okresu powstania w getcie zapamiętał karuzelę na placu Krasińskich. Kręciła się. „To œrodowisko, w którym żyłem, miało, naturalnie, sympatię do powstańców, ale nie była ona powszechna”. „Nie znoszę antysemitów – deklaruje rozmówca Zbigniewa Mentzla. – Brednie, które potrafiš wygadywać – pomijam œmiercionoœne oskarżanie Żydów o mordy rytualne – bywajš zadziwiajšce. Jako jedenastoletni chłopiec usłyszałem na wsi od innego chłopca, że Żydzi nie mogš widzieć słońca. Kiedy go zapytałem, dlaczego w takim razie noszš czasem okulary przeciwsłoneczne, odpowiedział: Oni tak udajš...”. Przed wojnš w Radomiu, rodzinnym mieœcie Kołakowskiego, jednš trzeciš mieszkańców stanowili Żydzi. Nic dziwnego, że chłopiec miał kolegów żydowskiego pochodzenia „i bardzo mnie gniewało – opowiada – kiedy ktoœ o Żydach mówił w pogardliwy sposób. Zdarzało się, że nie tylko doroœli, ale także dzieci, które od dorosłych się nauczyły, powtarzały: Bić Żyda!, Żyd to komunista! albo coœ w tym rodzaju. Nie znosiłem tego”. Co wyróżniało małego Leszka z jego otoczenia? Nie był ochrzczony... „Mój ojciec – wyjaœnia – uważał, że chrzest dzieci jest niewłaœciwy. Miał pod tym względem przekonania podobne jak anabaptyœci. Człowiek może się ochrzcić, kiedy jest już starszy, z własnej woli”. Podobno w Łodzi, do której przeprowadził się z Radomia, wyrzucono go ze szkoły zaraz potem, gdy przedstawił się: „Jestem bezwyznaniowy”. Koniec wojny zastał go w Garbatce, na skraju Puszczy Kozienickiej, niedaleko Radomia. Sowietów powitał jako wyzwolicieli. „Owszem, słyszało się, że gwałcili kobiety i kradli, ja tego nie widziałem ani nie znam nikogo, kto by widział, ale to na pewno się zdarzało, chociaż nie na takš skalę jak póŸniej w Niemczech. Ale ci żołnierze zwykli u nas ginęli i nas wyzwalali”. Cieszył się – powtarza – że będzie odtšd normalne życie, normalne szkoły, uniwersytety. Istniało jednak podziemie zbrojne, w dużym stopniu – powiada – „eneszetowskie. Oni, dopóki istnieli, łapali jakichœ ludzi i jak ktoœ miał legitymację Polskiej Partii Robotniczej, to go mordowali. Żydów także mordowali...”. Tak w Garbatce zamordowano jedynego członka PPR, nauczyciela. Gdy jednak Mentzel pyta Kołakowskiego, z jakiego odłamu pochodzili zabójcy, czy z NSZ właœnie, Kołakowski mówi: „Przypuszczam, ale nie wiem na pewno”. Chwilę póŸniej opowiada zaœ, że to kierownik miejscowego koła Zwišzku Walki Młodych był w NSZ (!) i „wkrótce go aresztowano za zabicie tamtego nauczyciela, pepeerowca i kilku innych osób. PóŸniej przeczytałem w gazecie, że skazany został na œmierć”. Koło się rozpadło. To wszystko kupy się nie trzyma, ale nic też w tym specjalnie dziwnego, gdyż wyglšda na to, że młody Leszek Kołakowski żył w niejakiej izolacji od polskiej rzeczywistoœci. O systemie sowieckim nie miał pojęcia, w zbrodnię katyńskš nie wierzył, a potem doszedł do wniosku, że to „jakiœ generał miejscowy się przestraszył, postanowił zabić tych oficerów i na własny rachunek wydał rozkaz”. To, że ludzi z podziemia się aresztuje, że siedzš w więzieniach i dostajš wyroki œmierci, uważał, „bo ja wiem, za takš rzecz normalnš”. Akowców ponoć znał bardzo wielu, ale żaden z nich nie został zatrzymany czy osadzony w więzieniu. „Raz jeden byłem na jakimœ procesie, nie pamiętam już nazwiska tego człowieka sšdzonego za dywersyjne działania, nie był moim znajomym...”. To, przepraszam bardzo, w jakim charakterze dostał się na salę sšdowš? Widza, który pomylił sšd z teatrem? Tego się jednak nie dowiemy, bo rozmówca Kołakowskiego łyka podobne „impresje” bez zmrużenia oka.Podobnie aprobujšco przyjmuje Mentzel do wiadomoœci, że kolejno posiadał Kołakowski dwa pistolety, czeskš zbrojowkę i parabellum, no bo „niektórzy działacze PPR byli uzbrojeni”. Też tak myœlę, tylko że wczeœniej Kołakowski mówi o sobie jako o szeregowym członku partii (od końca 1945 roku), a nie jej aktywiœcie, którym – okazuje się – był. „Nosiliœmy broń, bo nie wiadomo było, co się zdarzy. Miałem poczucie, że na któregoœ z nas podziemie w każdej chwili może zrobić zamach. To nie była fikcja wtedy”. Zanim wstšpił do PPR, zgłosił w Łodzi akces do Akademickiego Zwišzku Walki Młodych „Życie”, udzielajšc się w radykalnej frakcji tej organizacji „dzierżyńszczakami” zwanej. Na zebraniach œpiewali wdzięcznš pieœń do słów Brunona Jasieńskiego – o Polskiej Republice Rad. Dziœ Kołakowski utrzymuje, że była to z ich strony prowokacja skierowana wobec... ludzkoœci.W Łodzi bohater „Czasu ciekawego, czasu niespokojnego” poznał m.in. „wybitnie inteligentnego” Stefana Żółkiewskiego, Władysława Bieńkowskiego, Kazimierza Brandysa, Jana Kotta, ale i wysokiego rangš aparatczyka Ignacego Logę-Sowińskiego i mniej może Mieczysława Moczara, ile jego żonę, Irenę Orlikowskš. Fałszerstwo wyborów 1947 roku nie zdziwiło go: „Uważaliœmy, że władzę trzeba zdobyć wbrew większoœci, bo od tego zależy œwietlana przyszłoœć”. Andrzej Walicki, myœliciel nieustępujšcy klasš Kołakowskiemu, pisał po latach: „Paradoksem polskiej rzeczywistoœci było – dla mnie – to, że stalinizm, obiektywnie, był największym przybliżeniem do koszmarnego ideału totalitaryzmu, a jednoczeœnie w tym okresie jeszcze można było mobilizować ludzi rewolucyjnymi przemianami, które ten stalinizm oferował, np. zamiar dokończenia rewolucji burżuazyjno-demokratycznej – jak to się w Polsce nazywało. Można było być ideowym komunistš w okresie stalinizmu i to jest paradoks. Kiedy natomiast wszystko się załamywało, to dla rewizjonistów stawało się rzeczš oczywistš, że to system się załamuje, ale oni nie odczuli – w ten sposób, jak na przykład ja – zaniku ideologicznego ucisku, bo sami przedtem byli jego narzędziami”. Po 1968 roku Kołakowski powiedział Walickiemu, że teraz trzeba być cynikiem, żeby być w partii, bo komunistyczne ideały się całkowicie zdyskredytowały. Jak wspomina Walicki, żona Kołakowskiego zapytała wówczas męża: „Czyżbyœ wierzył w uzasadnienie z wiary; kiedy ty wierzyłeœ, to można było robić znacznie gorsze rzeczy tylko dlatego, że się wierzyło. Rzeczywiœcie, to jest ten problem: z punktu widzenia człowieka wierzšcego można akceptować moralnie niegodziwoœci tylko dlatego, że wierzy się, iż służš one czemuœ bardzo ważnemu z punktu widzenia procesu wręcz soteriologicznej przemiany œwiata”. Ten sam Walicki innego mistrza filozofii marksistowskiej – Tadeusza Krońskiego, idola Czesława Miłosza, uważał za cynika i mœciwego intryganta.Opinię tę podważa jednak podrzucona przez Mentzla sugestia, że „Walicki to człowiek mimozowaty”. „Tak – skwapliwie zgadza się Kołakowski. – Jego ojciec po wojnie siedział jakiœ czas w więzieniu, bo należał w czasie wojny do organizacji Antyk, co miało znaczyć antykomunistyczna. Z powodu ojca nie chcieli przyjšć Walickiego na studia filozoficzne, co zresztš wyszło na dobre, bo poszedł na rusycystykę, gdzie przyjmowali wszystkich, i został wybitnym rusycystš”.A zatem, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Na tej samej zasadzie dobrze się pewnie stało, gdy w marcu 1950 roku oœmiu studentów, członków PZPR wystšpiło z otwartym, publicznym atakiem na prof. Władysława Tatarkiewicza, protestujšc przeciwko rzekomemu dopuszczeniu na prowadzonym przez niego seminarium do „czysto politycznych wystšpień o charakterze wyraŸnie wrogim budujšcej socjalizm Polsce”. Kilka miesięcy póŸniej Tatarkiewiczowi odebrano prawo do wykładania i prowadzenia zajęć, a pod tym donosem czy też, jak wtedy go nazywano, listem otwartym podpisali się prócz Leszka Kołakowskiego m.in. Bronisław Baczko i rodzice Agnieszki Holland – Irena Rybczyńska i Henryk Holland. Atakował też Kołakowski filozofów ze szkoły lwowsko-warszawskiej, jak również katolickich autorów, którzy pisali o Tomaszu Morusie, polemizował z tzw. konwencjonalizmem, przy okazji rozprawiajšc się z Panem Bogiem jako „mało rozgarniętym” „autorem rzekomej autobiografii, za jakš uchodzi Pismo Œwięte”. „Wielkie Womitowanie”, jak pisał Ludwik Flaszen, zaczęło się dla Kołakowskiego w 1955 roku. Przeczytał Orwella, Koestlera, Weissberga-Cybulskiego i doszedł do wniosku, że komunizm w wydaniu sowieckim, to „okropny system, okropna doktryna”. Ale już rewelacje Œwiatły nadawane przez Radio Wolna Europa przyjšł z rezerwš: „No, choćby to, co mówił o PPR w czasach okupacji, jakš to zdradzieckš działalnoœć ta partia prowadziła, wydajšc gestapo ludzi z AK. O pewnych rzeczach, nawet jeœli były prawdziwe, a przypuszczam, że mogły być takie, nie miał pojęcia, to się wyczuwało”. Już na poczštku ksišżki Zbigniew Mentzel przypomina, że celowo zmienił podtytuł drugiego wydania „Pochwały niekonsekwencji” z „Pism rozproszonych 1955 – 1968” na „Pisma rozproszone sprzed roku 1968”, a to dlatego, że – jego zdaniem – w przeciwieństwie do roku 1968 rok 1955 nie stanowi w twórczoœci Kołakowskiego tak wyraŸnej cezury. „Wojciech P. Duda, redaktor naczelny kwartalnika „Przeglšd Polityczny”, wydawanego w Gdańsku przez Fundację Liberałów, napisał o tej uwadze, że mogłaby stać się poczštkiem poważnej dyskusji o twoim dziele” – melduje Mentzel Kołakowskiemu. „Jest o czym dyskutować?” – dziwi się filozof.„Jak widzisz, niektórzy wręcz tego potrzebujš” – basuje mu Mentzel. A ja się tej potrzebie redaktora Dudy nie dziwię. Dziwię się natomiast ksišżce Mentzla przeœlizgujšcej się nad tym, co tworzyło dzieło Kołakowskiego zanim nastšpił czas Wielkich Torsji. Po XX ZjeŸdzie KC KPZR i sławnym referacie Chruszczowa Kołakowski stanšł na czele polskich dysydentów, wtedy nazywanych rewizjonistami. I słusznie, ówczesna opozycja gromadziła się przecież pod sztandarami... PZPR. Autor dociekań „Czy diabeł może być zbawiony?” pozostawał w partii do 1966 roku, kiedy go z niej wreszcie wyrzucono. „Mieliœmy przekonanie – mówi dziœ – że skoro partia jest jedynš formš działalnoœci politycznej, nie należy jej oddawać bez reszty w ręce drewnianych aparatczyków. Zresztš było to również stanowisko naszych znajomych za granicš; Nowaka-Jeziorańskiego czy Jerzego Giedroycia. Oni też sšdzili, że nie należy oddawać partii tej najgorszej ferajnie”. To ostatnie wyznanie brzmi nieco zaskakujšco, niedaleko bowiem od niego do stwierdzenia, że to Jan Nowak decydował o tym, kto miał być w PZPR, a kto nie. A to już byłaby przesada. Na plus Kołakowskiemu oddać należy natomiast sprostowanie fantazji Bronisława Geremka, według którego satyryczny tekst Kołakowskiego „Czym jest socjalizm” autor wygłaszał na pierwszomajowych uroczystoœciach na Uniwersytecie Warszawskim. Nie, wykonywany był on – o czym powszechnie wiadomo – w krakowskiej Piwnicy pod Baranami. Podobnie odrzuca Kołakowski sugestię Jerzego Giedroycia, jakoby z jego namowy miał zamiar zorganizować nowš Międzynarodówkę. Owszem, przyznaje, że Giedroyc miał taki pomysł, ale on się od niego dystansował, m.in. z racji mocno krytycznego stosunku do trockizmu („Powiedziałem sobie, że, owszem, jestem gotów pójœć do więzienia, ale przecież nie za trockizm. Wszyscy znajomi popękaliby ze œmiechu!”).\Wraca też Leszek Kołakowski w „Czasie ciekawym...” do swojej polemiki ze Stanisławem Lemem o ksišżkę tego ostatniego „Summa technologiae”. Uważa, że Lem był wyjštkowo przewrażliwiony na swoim punkcie, w stopniu porównywalnym jedynie z Gustawem Herlingiem-Grudzińskim. I dopiero w tym miejscu, pod koniec ksišżki, Zbigniew Mentzel zadaje swemu rozmówcy zasadnicze pytanie: „Herling twierdził, że twórcy, którzy majš komunistycznš przeszłoœć, nie potrafili się z niš rzetelnie rozliczyć i dlatego, nawet jeœli dawno od komunizmu odeszli, żyjš ze szkieletem w szafie. Czy ty miałeœ poczucie, że nie rozliczyłeœ się ze swojš przeszłoœciš do końca i że w twojej szafie cišgle coœ straszy?”. „Nie, nie miałem takiego poczucia – odpowiada Kołakowski. – Miałem natomiast poczucie, że tę przeszłoœć trzeba ukazać od strony uczestników, i starałem się to we własnym zakresie uczynić. Szkielet w szafie? Ja nie mam takiej szafy. O moich komunistycznych czasach pisałem niejednokrotnie i nie wiem, co właœciwie mógłbym jeszcze zrobić”. Mentzel też nie wie, panowie więc zmieniajš temat. A mnie się wydaje, że obchodzšcy właœnie 80. urodziny sławny uczony mógłby w telewizji obok pogadanek na temat: „O co pytajš nas wielcy filozofowie?”, odpowiedzieć także na tzw. niewygodne pytania. Zwłaszcza że o swoim udziale w instalowaniu i umacnianiu komunizmu w Polsce wcale tak często nie pisał i znaków zapytania wisi jeszcze w powietrzu co niemiara. Poza tym, to nie kto inny, a Leszek Kołakowski w „Obecnoœci mitu” zauważył: „Los kultury jest epopejš wspaniałš przez swojš chwiejnoœć. Dlatego właœnie warto wcišż ponawiać pytania o relacje filozofii z politykš”. „Czas ciekawy, czas niespokojny. Z Leszkiem Kołakowskim rozmawia Zbigniew Mentzel”. Znak, Kraków 2007
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL