Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Poradniki

Niania może odliczyć wydatki i zapłacić zaliczki

Fotorzepa, Seweryn Sołtys
Przychód z umowy między osobami nieprowadzšcymi działalnoœci może być pomniejszony o 20-proc. koszty bšdŸ o faktycznie poniesione wydatki
Nowe zasady rozliczania przychodów z innych Ÿródeł majš zachęcić do wykazywania dodatkowych zarobków przed fiskusem. Wprowadziła  je ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech (tzw. żłobkowa). Nowe rozwišzania skierowane sš głównie do osób opiekujšcych się dziećmi, ale dotyczš też rozliczania innych umów cywilnoprawnych.

Pozostałe przychody

Inne Ÿródła to kategoria przychodów, które nie mieszczš się w pozostałych grupach wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1 – 8 ustawy o PIT, czyli nie sš przychodami ze stosunku pracy, działalnoœci gospodarczej, działalnoœci wykonywanej osobiœcie, praw majštkowych itd.
Mogš to być np. stypendia, odszkodowania, prezenty reklamowe. Także wynagrodzenia z umów zawartych między osobami nieprowadzšcymi działalnoœci gospodarczej. Wykazuje się je w zeznaniu rocznym i dodaje do pozostałych zarobków. Co się zmieniło po 4 kwietnia  (data wejœcia w życie nowelizacji)? – Częœć przychodów z tzw. innych Ÿródeł można pomniejszyć o zryczałtowane 20-proc. koszty – mówi Przemysław Bogusz, doradca podatkowy z kancelarii TuboTax. – To korzystne rozwišzanie wolno jednak zastosować tylko przy rozliczaniu œwiadczeń uzyskanych na podstawie umów, do których stosuje się przepisy prawa cywilnego dotyczšce umowy-zlecenia lub o dzieło. Skorzystajš więc z niego tylko te osoby, które wykonujš usługi na rzecz osób niebędšcych przedsiębiorcami (i same też nie prowadzš działalnoœci gospodarczej). Mogš to być chociażby czynnoœci wykonywane przez tzw. złote ršczki, np. remont mieszkania. W grę wchodzš także inne drobne usługi, np. uszycie sukni na œlub, sfilmowanie rodzinnej uroczystoœci, przekopanie działki.

Faktycznie poniesione wydatki

Przypomnijmy, że wczeœniej od takich przychodów można było odliczać koszty na ogólnych zasadach, czyli pomniejszać  je o faktycznie poniesione i udokumentowane wydatki. Wcišż wolno to robić. Opłacać się to będzie jednak tylko wtedy, gdy sš wyższe niż koszty wynikajšce z zastosowania normy procentowej. Zryczałtowane koszty mogš naliczać również nianie. Jak zresztš wynika z uzasadnienia do ustawy żłobkowej, ta możliwoœć została wprowadzona głównie z myœlš o zachęceniu ich do zalegalizowania swoich zarobków. – Niania może zamiast normy procentowej zdecydować się na odliczanie faktycznie poniesionych wydatków – wyjaœnia Przemysław Bogusz. – Mogš to być np. koszty dojazdu bšdŸ opłaty za rozmowy telefoniczne. Z reguły będš one jednak niższe od 20-proc. ryczałtowych kosztów, a ich dokumentowanie wymaga sporo zachodu. Kolejna nowoœć to możliwoœć rozliczania się z fiskusem już w trakcie roku. Osoby, które œwiadczš omawiane usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, mogš bowiem (ale nie muszš) odprowadzać od swoich dochodów zaliczki na podatek. podstawa prawna: ustawa z 4 lutego 2011 r. DzU nr 45, poz. 235

Adam Bartosiewicz, doradca podatkowy, wspólnik w kancelarii EOL

Nowe przepisy to kolejna próba wyprowadzenia niań z szarej strefy. Podstawowa korzyœć z zalegalizowania ich usług to opłacanie składek na ZUS z budżetu państwa. Korzystne sš też rozwišzania podatkowe. Zryczałtowane koszty można zresztš zastosować nie tylko do wynagrodzenia za opiekę nad dziećmi, ale także do innych umów zawieranych między osobami niebędšcymi przedsiębiorcami. Nie wróżę wielkiego powodzenia nowym zasadom rozliczania. Zwyczaj ukrywania takich umów przed fiskusem jest tak głęboko zakorzeniony, że trudno go zmienić. Obawiam się, że finansowanie składek za nianie może być pokusš do zawierania fikcyjnych umów, by uzyskać prawo do ubezpieczenia i emerytury. Czytaj też: Zachęta do legalnego zatrudnienia opiekunki Jak legalnie zatrudnić nianię Pomoc domowa na etacie   Zobacz: » Samorzšd » Poradniki prawne » Nowa ustawa żłobkowa » Prawo dla Ciebie » Podatki » Podatek dochodowy
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL