Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Praca, emerytury, renty

Ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej

Fotorzepa, Raf Rafał Guz
Wsparcie rodzin biologicznych i zastępczych oraz zmniejszenie liczebnoœci dużych domów dziecka – to najważniejsze rozwišzania ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, którš przyjšł dziœ Sejm. Ustawa ma wejœć  w życie 1 stycznia 2012 r. Główne założenie ustawy to wsparcie rodzin biologicznych po to, by jak najmniej dzieci trafiało do pieczy zastępczej.
Ustawa wprowadza tzw. asystentów rodziny, którzy majš pomagać w rozwišzywaniu problemów wychowawczych, pokazywać, jak planować domowy budżet, kierować na terapię. Asystent będzie miał pod opiekš maksymalnie 20 rodzin. Co ważne,  pracy asystenta nie będzie można łšczyć z pracš pracownika socjalnego. Rodziny w trudnej sytuacji będš też mogły liczyć na pomoc rodziny wspierajšcej, czyli np. sšsiadów. Wójt podpisze z niš umowę, np. na odrabianie z dzieckiem lekcji, na zapewnienie dziecku posiłku. Ustawa wprowadza też wiele rozwišzań wspierajšcych rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka.  Rodzinami zajmie się koordynator pieczy zastępczej, który ma kierować na terapię, warsztaty, pomagać w rozwišzywaniu problemów, zgłaszać do oœrodków adopcyjnych dzieci z uregulowanš sytuacjš prawnš, pomagać usamodzielniajšcym się wychowankom. Ustawa zmieni też sytuację prawnš rodzin zastępczych. Obecnie rodzicom zastępczym i osobom zatrudnionym na umowę-zlecenie w rodzinnych domach dziecka umowy nie liczš się do stażu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych. Dzięki ustawie czas pracy w charakterze rodziny zastępczej zaliczy się do stażu pracowniczego.  Co więcej, rodziny zastępcze będš mogły skorzystać z 30 dni przerwy w wykonywaniu obowišzków, podczas której dziećmi zajmie się rodzina pomocowa (inna rodzina zastępcza). Ustawa wprowadza także zapis o zwiększeniu i waloryzacji œwiadczeń dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Największa zmiana dotyczy œwiadczeń na dzieci z rodzin zastępczych niespokrewnionych i z rodzinnych domów dziecka. Minimalne œwiadczenie zwiększy się z 658 do 1000 zł. Œwiadczenia będš też waloryzowane, jeżeli  inflacja za okres od ostatniej waloryzacji przekroczy 5 procent. Co więcej, rodziny zastępcze będš mogły dostawać dodatkowe œwiadczenia, np. na remont mieszkania czy na wypoczynek dzieci w wieku od 6-18 lat.  Waloryzowane corocznie będš również wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych. Dzięki wsparciu udzielanemu rodzinom biologicznym i zastępczym mniej dzieci trafi do domów dziecka. Ma w nich z czasem przebywać maksymalnie 14 wychowanków powyżej 10 roku życia (instytucje majš czas na spełnienie tego wymogu do 2020 r.). Młodsze dzieci będš mogły być umieszczane w domu dziecka w wyjštkowych przypadkach: złego stanu zdrowia lub gdy w domu dziecka znajduje się też ich rodzeństwo.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL