Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sšdownictwo

Kto ukrywa prawdę o śmierci Jarosława Ziętary

Jarosław Ziętara, dziennikarz œledczy z Poznania, zaginšł 1 wrzeœnia 1992 r. w drodze do pracy. Jego zwłok nie odnaleziono. fot. z archiwum rodzinnego J. Ziętary
__Archiwum__
Czy miały z niš zwišzek służby specjalne? Opinia publiczna naciska, by wyjaœnić zaginięcie dziennikarza, prokuratura odmawia
Był 1 wrzeœnia 1992 r. Około godz. 8.40 Jarosław Ziętara wyszedł z mieszkania przy ulicy Kolejowej w Poznaniu. Droga do redakcji „Gazety Poznańskiej", gdzie pracował, zwykle zajmowała mu kwadrans. – Jarek miał 24 lata, ale na koncie już spory dorobek. Był zdolny, bardzo zdolny – wspomina Piotr Talaga, dziennikarz „Głosu Wielkopolskiego" i kolega Ziętary ze studiów. Ziętara to jeden z prekursorów polskiego dziennikarstwa œledczego. Pisał m.in. o przekrętach w bazach państwowych przedsiębiorstw transportowych. Tekst ten przyniósł mu rozgłos wykraczajšcy poza Poznań – przedrukowała go „Rz".
1 wrzeœnia Jarek w redakcji się nie zjawił. – Nazajutrz przyszła do nas jego dziewczyna. Mówiła, że nie wrócił na noc do domu. Wtedy naprawdę zaczęliœmy się niepokoić – wspomina Talaga. Potem były dwa prokuratorskie œledztwa, tajny raport Komendy Głównej Policji z 2009 r. piętnujšcy błędy w dochodzeniach, mnożšce się spekulacje, anonimy, tropy. I nic. Żadnego efektu. W 2000 r., choć ciała dziennikarza nie znaleziono, został oficjalnie uznany za zmarłego.

Prokuratura znów odmawia

Komitet Społeczny „Wyjaœnić œmierć Jarosława Ziętary" zrzeszajšcy m.in. dziennikarzy pod koniec marca wystšpił do Prokuratury Generalnej o podjęcie na nowo œledztwa. Ta 11 kwietnia odmówiła. „Uprzejmie informuję, że aktualne pozostaje stanowisko o braku podstaw do przekazania przez Prokuratora Generalnego prawomocnie umorzonego œledztwa jednostce prokuratury spoza apelacji poznańskiej" – napisał Bogusław Michalski, dyrektor Departamentu Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Generalnej. – To stanowisko pozostaje w mocy. Ale w dalszym cišgu analizujemy akta sprawy. Ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła – mówi „Rz" Mateusz Martyniuk, rzecznik Prokuratury Generalnej. Decyzjš Prokuratury Generalnej zaskoczony jest prof. Piotr Kruszyński, karnista z UW. – Prokuratura powinna podjšć œledztwo. Jeżeli w tej bulwersujšcej sprawie wykazuje inercję, to trzeba bić na alarm – uważa. Od 1999 r., kiedy poznańska Prokuratura Okręgowa prawomocnie umorzyła œledztwo w sprawie porwania Jarosława Ziętary, pojawiły się nowe dowody i informacje. Dziœ wiadomo np., że Urzšd Ochrony Państwa w 1994 r. zataił przed prokuraturš posiadanie materiałów dotyczšcych dziennikarza. Wczoraj w tej sprawie wystšpił do Donalda Tuska poseł niezrzeszony Ludwik Dorn. – Zwracam się do pana premiera z wnioskiem, by ustalił, kto w 1994 r. doprowadził do przekazania prokuraturze nieprawdziwej informacji – mówi „Rz" były marszałek Sejmu. Dorn chce, by Tusk doprowadził do przekazania prokuraturze dokumentów byłego UOP, znajdujšcych się w archiwach Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w których pojawia się nazwisko Ziętary. Wyjaœnieniem ewentualnych zwišzków UOP z zaginięciem poznańskiego dziennikarza zajmie się też Sejmowa Komisja ds. Służb Specjalnych. – Prawdopodobnie na poczštku maja zapoznamy się z materiałami dotyczšcymi Jarosława Ziętary, jakie sš w dyspozycji służb specjalnych – zapowiada Włodzimierz Karpiński (PO), szef speckomisji. A wszystko za sprawš uporu dziennikarzy – przyjaciół Ziętary. Założyli komitet „Wyjaœnić œmierć Jarosława Ziętary". Od lat też prowadzš własne œledztwo. Ze szczštków informacji próbujš zrekonstruować wydarzenia feralnego dnia. – Po prostu nie mieœciło mi się w głowie, że znika dziennikarz, opinia społeczna domaga się wyjaœnień i nic się nie dzieje – mówi Krzysztof M. KaŸmierczak, dziennikarz „Głosu Wielkopolskiego".

UOP po raz pierwszy

Jesteœmy znów we wrzeœniu 1992 r. Policja wszczyna poszukiwania Ziętary. Ale choć koledzy z redakcji i rodzina wskazujš, że zaginięcie reportera może mieć zwišzek z prowadzonymi przez niego œledztwami dziennikarskimi, funkcjonariusze ten wštek lekceważš. Sprawa staje się jednak coraz głoœniejsza. Ojciec dziennikarza, nieżyjšcy już Edmund Ziętara, interweniuje u rzecznika praw obywatelskich. Wreszcie – niemal równo rok po zniknięciu reportera – rusza prokuratorskie œledztwo. Prowadzi je Jacek Tylewicz z Prokuratury Rejonowej Poznań-Grunwald. – Już wówczas przypuszczałem, że Ziętara mógł zginšć, bo zdobył wiedzę, która komuœ zagrażała. Zabójstwo było jednš z badanych przez nas wersji. Problem w tym, że nie mieliœmy ciała – wspomina Tylewicz. W trakcie œledztwa pojawiła się nieoficjalna informacja, że Ziętarę zamordował UOP. Dziennikarz miał zostać utopiony w Warcie w pobliżu poznańskiej katedry. Zwłok jednak nie znaleziono, a pytania prokuratury do UOP pozostały bez odpowiedzi. Wkrótce Tylewiczowi odebrano sprawę, œledztwo przejšł prokurator Mirosław Sławeta. Już po trzymiesięcznym dochodzeniu zapowiedział, że postępowanie zostanie umorzone. Po proteœcie 300 dziennikarzy i przyjaciół Ziętary wycofał się z tej decyzji. W 1994 r. na polecenie ówczesnego szefa MSWiA powołano specjalnš policyjnš grupę operacyjnš. Miała prowadzić własne, niezależne od prokuratury, postępowanie. Tak się jednak nie stało. Rola funkcjonariuszy została ograniczona do wykonywania poleceń Sławety. – Musieli badać absolutnie niemerytoryczne hipotezy. Na przykład, że Ziętara uciekł do Londynu albo że zwišzał się z grupš przestępczš – mówi informator „Rz", były funkcjonariusz poznańskiej policji. – Wszystkie okazały się błędne. Po kilku miesišcach policyjnš grupę rozwišzano, a 24 marca 1995 r. Mirosław Sławeta umorzył dochodzenie. – To było œledztwo w sprawie, w której nie było żadnego punktu zaczepienia. W zwišzku z niestwierdzeniem zaistnienia przestępstwa wydałem decyzję o umorzeniu postępowania – wyjaœnia „Rz" Sławeta. – Zażalenie i skargi w sprawie tej decyzji zostały uznane za bezzasadne. Sławeta przekonuje, że w tej sprawie nie powinno być wówczas prowadzonego prokuratorskiego œledztwa, a jedynie czynnoœci operacyjno-poszukiwawcze. Jak w standardowych sprawach zaginięć. – Bardzo wiele osób zaginęło w latach 90. Nie widzę powodów, by sprawę zaginięcia Ziętary tylko dlatego, że był to dziennikarz, traktować w sposób szczególny – uważa.

UOP po raz drugi

UOP w sprawie Ziętary pojawił się jednak po raz kolejny. Jak kilka lat temu ujawnił „Głos Wielkopolski", we wrzeœniu 1994 r. Jerzy Zimowski, ówczesny wiceszef MSW, napisał do Stefana Œnieżki, wówczas zastępcy prokuratora generalnego, że Jarosław Ziętara nie pozostawał w zainteresowaniu UOP i nie figuruje w ewidencji ani materiałach archiwalnych urzędu. Czy służba specjalna chciała się zabezpieczyć przed ewentualnš dociekliwoœciš œledczych? – Od pewnego czasu wszystkie niewyjaœnione sprawy zrzucane sš nie na Żydów i UFO, ale na służby specjalne. Nie sšdzę, by UOP miał coœ wspólnego z zaginięciem Ziętary – twierdzi poseł PO Konstanty Miodowicz, w latach 90. szef kontrwywiadu Urzędu Ochrony Państwa. Ale jak ujawnił „Głos Wielkopolski", Ziętara przed swoim zniknięciem był nakłaniany do współpracy z UOP. Służby zainteresowały się nim jeszcze w 1991 r., kiedy jako poczštkujšcy dziennikarz opublikował w tygodniku „Wprost" materiał o karierach byłych opozycjonistów, m.in. Piotra Niemczyka i Konstantego Miodowicza w służbach specjalnych. Ziętara dostał wtedy list z UOP w Warszawie. Pismo zniknęło po zaginięciu dziennikarza, została tylko koperta. Ojciec Ziętary podczas jednego z przesłuchań zeznał, że do ich domu dzwoniono z UOP na poczštku 1992 r. Miano wówczas proponować synowi pracę. Jak informował „Głos Wielkopolski", w 1995 r. Andrzej L., były funkcjonariusz UOP (obecnie centrali ABW), kolega Ziętary, zeznał, że dziennikarz był na rozmowie w sprawie pracy w bydgoskiej delegaturze Urzędu Ochrony Państwa, ale propozycji nie przyjšł. Zapis w kalendarzu dziennikarza z 10 maja 1992 r: „OdpowiedŸ dla UOP". Tylewicz: – Zawsze zastanawiało mnie, skšd Ziętara czerpał informacje. Dziœ wiem, że musiał mieć dobre Ÿródło. A policja raczej tak dobrymi informacjami nie dysponowała. Dlaczego w 1994 r. MSW nie chciało w tej sprawie współpracować ze œledczymi? Ludwik Dorn ma dwie hipotezy. Pierwsza mówi, że UOP nie przekazał posiadanych informacji, bo walczył o zachowanie takiej pozycji, jakš przed 1989 r. miała SB. Druga hipoteza? – Być może jest coœ w materiałach dawnego UOP, co rzuca na ludzi tej służby cień w zwišzku z zaginięciem Ziętary. Nie podejrzewam, by to funkcjonariusze urzędu go zamordowali, ale być może ich informatorzy albo przyjaciele informatorów – mówi Dorn.

Przeciek gasi œledztwo

Kilka lat po pierwszym umorzeniu sprawa Ziętary niespodziewanie powróciła. Na poczštku 1998 r. do prokuratury dotarła informacja, że w zaginięcie dziennikarza mógł być zamieszany Przemysław C., który odsiadywał właœnie karę m.in. za usiłowanie zabójstwa. Sprawš zajmował się Andrzej Laskowski, jeden z najlepszych œledczych poznańskiej Prokuratury Okręgowej. Pojawili się œwiadkowie incognito, którzy mieli obcišżać C. jako zabójcę dziennikarza. Wskazali też miejsce ukrycia jego zwłok. – Prokurator Laskowski wierzył, że wreszcie uda się sprawę wyjaœnić. Mówił wówczas publicznie, że Ziętara został zamordowany i było to zabójstwo na zlecenie – wspomina KaŸmierczak. Niespodziewanie nad œledztwem zaczęły się zbierać czarne chmury. W styczniu 1999 r. oddziałowy z więzienia, w którym siedział C., zeznał, że przestępca jeszcze przed wszczęciem postępowania wiedział, iż prokuratura chce sprawdzić jego zwišzki z zabójstwem. C. nie chciał rozmawiać z prokuratorem, zwłok Ziętary nie znaleziono. Œledztwo ponownie umorzono. C. wyszedł przedterminowo cztery lata temu. Zginšł w wypadku drogowym. – To, że w tej sprawie był przeciek, nie ulega wštpliwoœci. Pytanie tylko, od kogo wyszedł?– mówi Piotr Talaga. Laskowski o sprawie rozmawiać nie chce. – Choć œledztwo zostało umorzone, w okręgu prowadzone sš analizy w tej sprawie. Nie chciałbym się wypowiadać, żeby sprawie nie zaszkodzić – mówi „Rz". Nasze Ÿródło w prokuraturze twierdzi, że Laskowskiemu zabroniono udzielać mediom informacji. W kwietniu sprawę przecieku zaczęła badać Prokuratura Okręgowa w Opolu. – Na razie wystšpiliœmy o dokumenty ze œledztwa – informuje Lidia Sieradzka, jej rzecznik. Czy po 19 latach wyjaœnienie sprawy Ziętary jest jeszcze możliwe? – Będzie to trudne, ale wierzę, że tak – mówi Maciej Łuczak, pełnomocnik brata dziennikarza. – Państwo powinno dać jednak jasny sygnał, że jest tym żywotnie zainteresowane. Dziœ nie ma już wštpliwoœci, że Jarosław Ziętara zginšł w zwišzku z wykonywanym zawodem dziennikarza. Jak powiedział w 1993 r. w rozmowie z „Gazetš Poznańskš" nieżyjšcy już abp Jerzy Stroba, jeœli ktoœ go zabił, „to nie za to, co napisał, ale za to, co dopiero mógł napisać". To jedyny tego typu przypadek w historii Polski po 1989 r. Autorzy tekstu dziękujš Komitetowi Społecznemu „Wyjaœnić œmierć Jarosława Ziętary" (jarek.sledczy.pl) za pomoc w dotarciu do materiałów
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL