Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

Jak zmienić sprzedawcę energii elektrycznej?

Fotorzepa, dp Dominik Pisarek
Dotychczas z możliwoœci zmiany sprzedawcy energii skorzystało w Polsce niecałe 10 tys. odbiorców. To mniej niż promil z 16,5 mln klientów korzystajšcych z usług energetyki
Niewielu Polaków wie o tym, że warto przyjrzeć się ofertom spółek energetycznych. Można znaleŸć sprzedawcę tańszego, oferujšcego lepszy poziom obsługi, czy dodatkowe usługi, np. zarzšdzanie rachunkiem podobnie jak w sieciach komórkowych – poprzez logowanie się do internetowego biura obsługi klienta. Co zrobić, jeżeli zdecydujemy się zmienić dostawcę energii elektrycznej?

Scenariusz Nr 1.:

Zmieniamy sprzedawcę po raz pierwszy.
W takiej sytuacji możliwoœci sš dwie. Odbiorca może sam zajšć się wszystkimi formalnoœciami albo zlecić to nowemu sprzedawcy, do którego chce przejœć. Ta druga opcja jest obecnie bardziej powszechna, ponieważ dostawcy energii chcšc przycišgnšć nowych klientów biorš całš „papierkowš robotę" na siebie. Co się wówczas dzieje? Wystarczy podpisać umowę sprzedaży z nowym dostawcš. Jednoczeœnie upoważnia się go do reprezentowania nas przed operatorem systemu dystrybucyjnego (spółka odpowiedzialna za obsługę sieci œrednich i niskich napięć na naszym terenie) i przed dotychczasowym sprzedawcš. I to on wypowiada dotychczasowš umowę, a jeœli to konieczne, zawiera dodatkowš o œwiadczenie usług z operatorem systemu dystrybucyjnego. Na końcu odczytywany jest stan naszego licznika i następuje rozliczenie z dotychczasowym sprzedawcš. Cały proces powinien trwać maksymalnie 30 dni. Opcja, w której zajmujemy się wszystkimi formalnoœciami osobiœcie. Co wtedy? Musimy zadbać o to, by umowa z nowš spółkš handlowš weszła w życie dokładnie w tym dniu, w którym wygasa umowa z dotychczasowym dostawcš. Jeżeli terminy nie zostanš dopasowane, będziemy mieć kłopot – przerwę w dostawach energii. Ważne jest, aby sprawdzić jaki okres wypowiedzenia zapisano w naszej dotychczasowej umowie. Nowego sprzedawcę możemy spytać o to, czy da się z nim podpisać tzw. umowę kompleksowš. Wówczas w jednym dokumencie wpisane mielibyœmy obie usługi – zarówno samš sprzedaż energii, jak i jej dystrybucję (czyli przesłanie jej po sieciach). Jeżeli to niemożliwe, to po wypowiedzeniu umowy kompleksowej, oprócz nowej umowy, odbiorca zawiera z operatorem systemu dystrybucyjnego umowę o œwiadczenie usług dystrybucji. Istotne jest, że nowš umowę o œwiadczenie usługi dystrybucyjnej odbiorca może zawrzeć na czas nieokreœlony. W takim przypadku nie jest konieczne wypowiadanie i ponowne jej zawieranie przy kolejnych zmianach dostawców. Potem powinniœmy poinformować spółkę dystrybucyjnš o zawarciu umowy z nowym sprzedawcš energii. Aby to zrobić, trzeba wypełnić specjalny formularz, dostępny zwykle na stronach internetowych dystrybutorów. Nowy sprzedawca może od nas wymagać dostosowania licznika do jego potrzeb. Zgodnie z prawem koszty wymiany lub modyfikacji tych urzšdzeń ponosi ich właœciciel – w przypadku gospodarstw domowych właœcicielem urzšdzenia jest spółka dystrybucyjna. Odbiorcy biznesowi muszš wymieniać urzšdzenia pomiarowe na własny koszt. W ich przypadku taka aparatura jest często o wiele bardziej skomplikowana, niż u odbiorcy prywatnego. Ostatnim krokiem w ramach zmiany sprzedawcy jest rozliczenie się z dotychczasowym. Sprawdza się stan licznika - nie póŸniej niż w cišgu pięciu dni roboczych od zmiany dostawcy. Dystrybutor energii dostarcza dane o poziomie zużycia zarówno do starego, jak i nowego sprzedawcy.

Scenariusz Nr 2:

Zmieniamy sprzedawcę energii po raz kolejny. Wówczas cała procedura powinna trwać nie dłużej niż 14 dni. Ponownie formalnoœci może prowadzić osobiœcie sam odbiorca lub spółka, której wystawi upoważnienie. Trzeba pamiętać o dopasowaniu terminów wypowiedzenia i rozpoczęcia sprzedaży przez nowego dostawcę. Podobnie jak w sytuacji, gdy zmieniamy sprzedawcę po raz pierwszy, konieczny jest odczyt licznika i rozliczenie się ze spółkš handlowš, z której usług dotychczas korzystaliœmy. Ze względu na to, że klienci rzadko wiedzš o przysługujšcych im prawach i możliwoœciach, Urzšd Regulacji Energetyki prowadzi kampanię edukacyjnš "Masz prawo". Więcej informacji na temat możliwoœci zmiany sprzedawcy energii można znaleŸć pod adresem www.maszprawo.ure.gov.pl
ródło: energianews.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL