Prawo do odprawy emerytalnej przy wypowiedzeniu umowy

aktualizacja: 05.04.2011, 15:00
Foto: Fotorzepa, Michał Walczak Michał Walczak
Mam 63 lata. W czasie obecnego zatrudnienia spełniłam wszystkie wymagania niezbędne do przyznania emerytury, jednak się na nią nie wybrałam. Teraz dostałam trzymiesięczne wypowiedzenie. Czy w tym przypadku, gdy przejście na emeryturę zostało poprzedzone wypowiedzeniem umowy o pracę przez pracodawcę, jest on zobowiązany do wypłacenia mi odprawy emerytalnej? Czy pracodawca ma jakieś obowiązki przy przygotowywaniu dokumentów do ZUS?
Podstawowym warunkiem nabycia prawa do odprawy emerytalnej lub rentowej jest ustanie stosunku pracy. Jednak nie każde zakończenie zatrudnienia zobliguje pracodawcę do wypłaty odprawy swojemu byłemu pracownikowi. Niestety, wypowiedzenie umowy o pracę dokonane przez pracodawcę pozbawia czytelniczkę prawa do tego świadczenia.

Porozumienie stron lub zakończenie umowy terminowej

Przez pojęcie "ustanie" stosunku pracy rozumie się:
Biorąc pod uwagę okoliczności, w jakich stosunek pracy wygasa z mocy samego prawa (upływ terminu zawartej umowy terminowej, śmierć pracownika lub pracodawcy), trudno przypuszczać, aby - z wyjątkiem upływu czasu, na który zawarta została terminowa umowa o pracę - mieściły się one w kategorii zdarzeń, o których mowa w art. 921 kodeksu pracy.
Dopuszczalne byłoby uznanie, iż rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem dokonanym przez pracownika też uprawnia go do odprawy emerytalnej w sytuacji, gdyby strony nie mogły dojść do porozumienia w sprawie terminu zakończenia zatrudnienia, a zatem gdyby pracodawca nie chciał "puścić" pracownika na emeryturę. Wówczas związek przyczynowo - skutkowy między rozwiązaniem umowy o pracę a uzyskaniem świadczenia emerytalnego byłby zachowany.

Niezbędny związek przyczynowo-skutkowy

Koniecznym warunkiem nabycia przez pracownika prawa do jednorazowej emerytalnej odprawy pieniężnej jest rozwiązanie stosunku pracy właśnie z w związku z przejściem na emeryturę lub rentę.
Jeżeli rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło z wyraźnie określonych powodów, innych niż nabycie uprawnień do świadczeń emerytalnych lub rentowych, pracownik nie otrzyma odprawy.
Zatem, w sytuacji gdy to pracodawca wypowiada umowę o pracę,  pozbawia  (niejako automatycznie) pracownika prawa do odprawy emerytalnej.
Trzeba jednak pamiętać, że sam fakt spełnienia przez pracownika wszystkich przesłanek do skutecznego ubiegania się o emeryturę nie uprawnia jeszcze pracodawcy do wypowiedzenia mu umowy o pracę.
UWAGA! Warto spróbować dogadać się z pracodawcą w celu zmodyfikowania trybu zakończenia angażu pracowniczego. Jeśli pracodawca cofnie swoje oświadczenie woli o wypowiedzeniu - a może tego dokonać podczas trwania całego (w przypadku naszej czytelniczki trzymiesięcznego) okresu wypowiedzenia - i strony rozwiążą umowę o pracę w drodze porozumienia stron, to pracownica będzie miała prawo do odprawy emerytalnej przy przejściu na emeryturę.

Obowiązki "emerytalne" pracodawcy

Obowiązki pracodawcy związane z przejściem pracownika na emeryturę określone są w  art. 125 ustawy emerytalnej.  Zgodnie z tym przepisem, pracodawca ma obowiązek:
Pierwsze dwa obowiązki ciążą na pracodawcy każdorazowo, gdy pracownik ubiega się o jakiekolwiek świadczenie emerytalne (nie jest istotne, czy przyszły emeryt nabywa emeryturę na nowych czy starych zasadach).
Trzeci obowiązek ciąży na pracodawcach rozstających się z pracownikami przechodzącymi na emeryturę na starych zasadach, a więc dotyczy osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 r. oraz udających się na wcześniejsze emerytury niektórych ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1948 r. a przed 1 stycznia 1969 r.
W przypadku naszej czytelniczki (urodzonej w 1948 roku) pracodawca będzie musiał sporządzić i przekazać do ZUS jej wniosek emerytalny.
Obowiązek ten ma szczególne znaczenie z uwagi na to, że data jego sporządzenia jest uważana za datę złożenia tego wniosku w organie rentowym. Datę sporządzenia wniosku wpisuje pracodawca zobowiązany do kompletowania wniosku o emeryturę. Prawidłowość tego wpisu potwierdza, własnoręcznym podpisem i opatruje  pieczątką, pracownik upoważniony do sporządzania wniosków o emeryturę.
Podstawa prawna:
- art. 921 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.),
- art. 125 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tj. DzU z 2009 r. nr 153, poz. 1227 ze zm.).
 
Więcej informacji w serwise:
Pracownik idzie na emeryturę lub rentę » Odprawa emerytalno-rentowa
 

POLECAMY

KOMENTARZE