Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Magistrowie/studenci

Pomoc materialna dla studentów: warunki czy kryteria

Różnica między warunkami a kryteriami pozornie jest niewielka, lecz prawnie istotna - dowodzi specjalista prawa szkolnictwa wyższego Marcin Chałupka
Tysišce studentów, ubiegajšc się o pomoc materialnš (m. in. stypendia socjalne, za wyniki w nauce, zapomogi), zetknie się, może pierwszy raz w dorosłym życiu, z praktycznym stosowaniem prawa. W zależnoœci od tych doœwiadczeń ukształtuje się ich postrzeganie prawa: bšdŸ jako sprawiedliwego regulatora, bšdŸ jako niejasnego zbioru stosowanych instrumentalnie przepisów. Walor poznawczy takiego doœwiadczenia jest ogromny i nie należy lekceważyć tego elementu uczelnianej dydaktyki. W dziedzinie przepisów o pomocy materialnej finansowanej z budżetu państwa, a przyznawanej na uczelniach, poziom komplikacji i niejasnoœci zbliża się już do antywzorca, tj. prawa podatkowego. Dodatkowo szeroki obszar regulacji pozostawiono do ukształtowania uczelniom, co w skali kraju może powodować zróżnicowanie kryteriów otrzymywania œwiadczeń aż do ich wštpliwej konstytucyjnoœci. Zmniejszaniu tego ryzyka mogłaby służyć właœciwa interpretacja i stosowanie przepisu art. 186 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, z czym – jak wskazuje czerwcowy raport Najwyższej Izby Kontroli (67/2007/P/06/073/KNO) – sš jednak pewne problemy. Wskazany przepis upoważnia rektora (w porozumieniu z organem samorzšdu studenckiego) do przyjęcia „szczegółowego regulaminu ustalania wysokoœci, przyznawania i wypłacania œwiadczeń pomocy materialnej (...), w tym szczegółowych kryteriów i trybu udzielania œwiadczeń (...)”. Właœnie te regulaminy stanowiš dla komisji stypendialnych podstawy prawne stosowane w przekazywanych studentom decyzjach o przyznaniu lub odmowie œwiadczeń pomocy materialnej. I to właœnie na etapie wypełniania regulaminowš treœciš ustawowej delegacji pojawiajš się zagrożenia dla uczelni. Niepokojšco często bowiem art. 186 odczytywany jest jako pozwalajšcy czy wręcz nakazujšcy uczelniom wprowadzać dodatkowe, ponadustawowe, pozytywne lub negatywne przesłanki (warunki) udzielania œwiadczeń. Przykładowo NIK wskazuje tutaj: złożenie indeksu w terminie, zakaz powtarzania roku, niezaleganie z opłatami za studia itp. Skutkiem tego regulowana centralnie i – zgodnie ze wskazaniami NIK – w miarę jednolicie problematyka ustawowych warunków (np. art. 179 – 185 ustawy) uzyskania pomocy ze œrodków publicznych, jakie musi spełniać student, zostaje wypaczona. Poza dopuszczalnš dywersyfikacjš kryteriów pojawia się pozaustawowe i restryktywne poszerzenie przesłanek jej uzyskania, wprowadzanych przez każdš uczelnię w regulaminie pomocy materialnej odrębnie i według własnej, często dochodowo orientowanej, polityki. Skutkiem tego pomoc materialna kierowana do osób spełniajšcych warunki ustawowe trafia jedynie do tych, którzy zmieszczš się ponadto w regulaminowych kryteriach rozcišgniętych poza i ponad ustawę, odmiennych na różnych uczelniach, wywołujšc poczucie niesprawiedliwoœci.
Kolejnego argumentu na rzecz tezy, że „warunki/przesłanki” to nie to samo co „kryteria”, dostarcza art. 187, pozwalajšc ministrowi okreœlać warunki przyznawania stypendium ministra. Tymczasem rozważany art. 186 ogranicza uczelniom pole manewru prawno-regulaminowego jedynie do kryteriów. Pozwala więc np. zróżnicować wysokoœć stypendium naukowego w zależnoœci od trudnych do zunifikowania w sali kraju mierników wyników w nauce osišganych na różnych kierunkach czy latach studiów, ale nie pozwala na wprowadzenie dodatkowych warunków przyznania stypendium naukowego, wykraczajšcych poza zawarte wprost w ustawie. Regulaminy pomocy materialnej nie podlegajš uprzedniej kontroli żadnego organu administracji publicznej (w szczególnoœci ministra właœciwego do spraw szkolnictwa wyższego), brak też wytycznych czy minimalnej standardowej ich treœci, okreœlonej np. w rozporzšdzeniu, jakie przewidziano dla regulaminów studiów. Dlatego kluczowš rolę przy kontroli ich ustawowo dopuszczalnej zawartoœci odgrywajš służby prawne uczelni. Wiele dobrych szkół wyższych, które postrzegajš swš dydaktycznš misję szeroko i odpowiedzialnie, przywišzuje do zagadnień relacji prawnych ze studentami wagę priorytetowš. Warto jednak, by wszystkie miały œwiadomoœć uwarunkowań prawnych i ich potencjalnych skutków. Różnica między warunkami a kryteriami pozornie jest niewielka, lecz prawnie istotna. Warto o niej pamiętać, by nie narażać uczelni na porażki w sšdach administracyjnych, a studentom oszczędzić wrażenia niezadowolenia z prawa już na I roku studiów.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL