Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatek dochodowy

Tylko tanie prezenty sš zwolnione z podatku

www.sxc.hu
Zbliża się termin składania deklaracji PIT-8C. Przedsiębiorca musi wykazać w niej œwiadczenia przekazane osobom, które u niego nie pracujš
Œwišteczne paczki, kosze z trunkami, torebki, a nawet komputery i wycieczki – to wszystko firmy przekazujš kontrahentom, na którym im zależy. O upominkach powyżej 200 zł wręczanych w zeszłym roku trzeba poinformować urzšd skarbowy w składanym do końca lutego PIT-8C. Obdarowani uzyskujš bowiem z tego tytułu przychód, który muszš potem wykazać w swoim zeznaniu i opodatkować. Może to być niemiłš niespodziankš i wręcz nieprzychylnie nastroić do fundatora. Kłopotliwa może być też sama procedura wystawienia PIT-8C, gdyż trzeba w nim podać takie dane obdarowanego, jak NIP, PESEL, adres zamieszkania, data urodzenia. [srodtytul]Promocja i reklama przedsiębiorcy[/srodtytul]
Co robiš firmy, aby uniknšć tych formalnoœci? Starajš się, by wartoœć upominków nie przekraczała 200 zł. Do tej kwoty sš one bowiem nieopodatkowane. – Zwolnienie do 200 zł przysługuje, gdy gadżety sš przekazywane w zwišzku z promocjš lub reklamš firmy – mówi Katarzyna Kwiatkowska, menedżer ds. kadr i płac w dziale prawno-podatkowym PwC. – Urzędy czasami uważajš, że ten warunek jest spełniony tylko wówczas, gdy rozdaje ona własne produkty. Moim zdaniem powinien tu decydować cel przekazania prezentu. Jeœli przedsiębiorca zakłada, że wręczenie upominku poprawi jego relacje z klientem i wpłynie na sprzedaż, to można to uznać za działanie promocyjno-reklamowe. [srodtytul]Kto ma korzyœć z upominku[/srodtytul] Na droższe prezenty, jak komputer czy wycieczka, zwolnienia jednak nie będzie. – Przed wpisaniem takiego œwiadczenia do PIT-8C musimy ustalić, czy korzyœć z niego ma współpracujšca z nami firma, czy też tylko jej przedstawiciel – tłumaczy Przemysław Bogusz, doradca podatkowy, właœciciel kancelarii TuboTax. – Załóżmy, że producent sprzętu informatycznego przekazuje komputer kontrahentowi. Jeœli prezent nie ma konkretnego adresata, nie trzeba go wykazywać w PIT-8C. Jeœli jednak przekazujemy go na potrzeby konkretnej osoby odpowiedzialnej za współpracę z nami, to jest to jej indywidualna korzyœć. – Musimy jednak pamiętać, że jeœli prezent stanowi nagrodę w konkursie lub sprzedaży premiowej, to będzie rozliczany na innych zasadach – dodaje Katarzyna Kwiatkowska. – Nagroda opodatkowana jest bowiem 10-proc. ryczałtem (sš też okreœlone zwolnienia). Przykładowo, formę nagrody majš często œwiadczenia wynikajšce z programów lojalnoœciowych, które organizowane sš właœnie w formie konkursu bšdŸ sprzedaży premiowej. – Jak więc widać, prezenty mogš być rozmaicie rozliczane w zależnoœci od tego, za co i w jakim celu je przekazano oraz kto odniósł z nich korzyœć majštkowš – podsumowuje Przemysław Bogusz. Formularz PIT-8C przedsiębiorca przekazuje podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu właœciwemu według jego miejsca zamieszkania. Jeœli zaœ zainteresowany nie ma miejsca zamieszkania w Polsce, informacja jest wysyłana do urzędu skarbowego właœciwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. [ramka] [b]Informacja nie jest wišżšca[/b] Otrzymanie PIT-8C nie przesšdza, że wykazane w nim œwiadczenie jest opodatkowane. Wiele firm i innych podmiotów wystawia je na wyrost, obawiajšc się sporu z urzędem skarbowym i kary pieniężnej. Wystarczy, że majš wštpliwoœci co do rozliczenia danego profitu. Ostatecznš decyzję podejmuje sam podatnik. Musi się więc zastanowić, czy faktycznie uzyskał korzyœć majštkowš (czyli osišgnšł przychód podatkowy), a jeżeli tak – to czy nie przysługuje mu jakieœ zwolnienie. Warto to zrobić, bo w zeznaniu rocznym œwiadczenie zostanie opodatkowane 18- lub 32-proc. daninš (w zależnoœci od wysokoœci innych dochodów). Oczywiœcie trzeba pamiętać, że pominięcie w zeznaniu rocznym przychodu wpisanego w PIT-8C może spowodować interwencję urzędu skarbowego. [/ramka] [ramka]Czytaj również: - [link=http://www.rp.pl/artykul/408112,576379-Reprezentacyjne-upominki-z-PIT-8C.html]Reprezentacyjne upominki z PIT-8C[/link] - [link=http://www.rp.pl/artykul/408112,481602-Upominki-do-200-zl-bez-podatku.html]Upominki do 200 zł bez podatku[/link][/ramka] [ramka][b]Kiedy masz obowišzek wystawić PIT-8C? - sprawdŸ w serwisie: [link=http://www.rp.pl/temat/408112.html]rp.pl » Dobra Firma » Podatki i księgi » Podatek dochodowy » PIT i CIT » Deklaracje i zeznania » PIT-8C[/link][/b][/ramka]
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL