Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Publicystyka

Roberto de Mattei: Obawa przed Asyżem

Roberto de Mattei
Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Mamy prawo do niepokoju i rezerwy wobec zaplanowanego przez Benedykta XVI spotkania w Asyżu. W dziejach Koœcioła zmysł wiary u zwykłych wiernych nieraz był bardziej zgodny z tradycjš apostolskš niż u pasterzy – pisze włoski intelektualista katolicki
Grupa włoskich katolików skierowała do Benedykta XVI usilnš proœbę, by nie jechał do Asyżu w paŸdzierniku. List ten wywołał poważnš dyskusję we Włoszech. Obok wyrazów uznania ze strony również osób o znacznym autorytecie nie brakowało, jak było do przewidzenia, krytyk i obaw. Wydaje mi się bezcelowe odpowiadać na zarzuty ze strony progresistów, którzy widzš w tym spotkaniu okazję do wylansowania synkretycznego ekumenizmu. Sš one bowiem najlepszym potwierdzeniem słusznoœci naszego apelu.
[srodtytul]Cnota wiary otrzymana z chrztem[/srodtytul] Uważam natomiast za konieczne odpowiedzieć ganišcym nas konserwatystom, braciom w wierze żywišcym zapewne to samo umiłowanie Koœcioła. Ich krytykę można streœcić następujšco: spotkanie w Asyżu ogłoszone przez Benedykta XVI może się nam wprawdzie nie podobać, ale nie możemy krytykować papieża za to, co zrobił (Jan Paweł II w 1986 r.) albo za to, co ma zamiar uczynić (Benedykt XVI w 2011 r.), bowiem nie możemy roœcić sobie prawa do mówienia mu, co jest dobre dla Koœcioła. Od wiernych, zwłaszcza ludzi œwieckich, wymaga się pobożnej zgody na każdš inicjatywę i decyzję Ojca Œwiętego. Po odpowiedŸ na tę argumentację sięgniemy do Katechizmu, tradycji teologicznej, historii Koœcioła oraz do papieskiego nauczania. Katechizm głosi, że przez sakrament chrztu zostajemy wszczepieni w Koœciół i stajemy się uczestnikami jego posłania (1213), a "przez sakrament bierzmowania ochrzczeni (...) jeszcze mocniej zobowišzani sš, jako prawdziwi œwiadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej" (1285). Obecnoœć Ducha Œwiętego, o której Pan Nasz po wielokroć wspomina apostołom (J 14, 16-17; 26), przejawia się nie tylko w magisterium Koœcioła, lecz także przez zgodnš opinię universitas fidelium (wspólnoty wiernych), jak wyjaœniali, polemizujšc z protestantami, wielki teolog dominikański Melchior Cano (w "De Locis theologicis") i œw. Robert Bellarmino (w "De ecclesia militante"). PóŸniejsi teologowie rozróżniali infallibilitas in docendo (nieomylnoœciš w nauczaniu) oraz infallibilitas in credendo (nieomylnoœciš w wierze) Koœcioła, przy czym ta druga bazowała na zmyœle wiary, czyli zdolnoœci wierzšcego do odróżnienia tego, co zgodne i niezgodne z wiarš nie drogš teologicznych wywodów, lecz dzięki poznaniu płynšcemu z odpowiednioœci natur (connaturalitas). Cnota wiary otrzymana wraz z chrztem – jak tłumaczy œw. Tomasz z Akwinu – wytwarza zgodnoœć natury ducha ludzkiego z objawieniem, dzięki czemu umysł każdego ochrzczonego jest, jakby instynktownie, przycišgany przez prawdy nadprzyrodzone i postępuje wedle nich. Œwięte dziewice niosły œwiatło W dziejach Koœcioła zmysł wiary u zwykłych wiernych nieraz był bardziej zgodny z tradycjš apostolskš niż u pasterzy – na przykład w trakcie kryzysu ariańskiego w IV stuleciu, kiedy wiarę podtrzymała mniejszoœciowa grupa œwiętych i niezłomnych biskupów, takich jak Atanazy, Hilary z Poitiers, Euzebiusz z Vercelli, a zwłaszcza masy wiernych, które nie œledziły teologicznych diatryb, lecz – dzięki nadprzyrodzonemu instynktowi – trwały przy właœciwej nauce. Błogosławiony John Henry Newman pisał: "w owym czasie ogromnego zamętu dogmat o boskoœci Naszego Pana głosiła, podtrzymywała i (mówišc po ludzku) przechowała raczej Ecclesia docta (Koœciół nauczany) niż Ecclesia docens (Koœciół nauczajšcy)". Benedykt XVI uwypuklił w kazaniu 26 stycznia rolę każdej ochrzczonej osoby w dziejach Koœcioła, wspominajšc o posłannictwie "dwóch kobiet z ludu, œwieckich dziewic konsekrowanych, dwóch mistyczek działajšcych nie za murami klasztoru, lecz poœród najbardziej dramatycznych okolicznoœci, w jakich znalazł się Koœciół >w ich czasie". Były to œwięta Katarzyna i œwięta Joanna d'Arc – "najbardziej charakterystyczne postaci "kobiet mężnych", które u schyłku œredniowiecza niosły nieustraszenie œwiatło Ewangelii w powikłanych sytuacjach dziejowych. Można je postawić obok kobiet, które pozostały na Kalwarii blisko Jezusa ukrzyżowanego i Maryi, podczas gdy apostołowie uciekli, a Piotr po trzykroć się Go zaparł". Koœciół w owym czasie przeżywał kryzys prawie 40-letniej wielkiej schizmy zachodniej. W czasach równie dramatycznych jak kryzys ariański œwiatło wiary prowadziło w znacznie większym stopniu obie te œwięte, a nie teologów i kapłanów. Papież odniósł do tych dwóch œwieckich postaci słowa Jezusa, według których boże tajemnice objawiajš się ludziom prostych serc, a pozostajš w ukryciu przed uczonymi, którym brak pokory (por. Łk 10,21). W tym duchu właœnie wyrażaliœmy nasz niepokój i rezerwę wobec spotkania w Asyżu 27 paŸdziernika 1986 r.: było ono nie aktem magisterium Koœcioła, lecz symbolicznym gestem, którego przekaz niosš nie tyle teksty i słowa, ile sam fakt oraz jego wizerunek. Włoski tygodnik "Panorama" podsumował znaczenie spotkania słowami ojca Marie-Dominique Chenu: "Odrzucony został oficjalnie aksjomat, że poza Koœciołem nie ma zbawienia". [srodtytul]Posšżek Buddy na ołtarzu [/srodtytul] Byłem owego dnia w Asyżu i zachowałem dokumentację fotograficznš tamtych wydarzeń: na przykład w koœciele œw. Piotra w obliczu Najœwiętszego Sakramentu, na ołtarzu, w którym przechowywane sš relikwie męczennika Wiktoryna, intronizowano posšżek Buddy, a przed nim wywieszono choršgiew z napisem "oddaję się prawu Buddy". Jako katolik odczułem, i nadal odczuwam, odruch wstrętu wobec tego wydarzenia, o którym warto wspominać tylko po to, by się od niego dystansować. Jestem pewien, że Benedykt XVI nie zamierza dopuœcić, by powtórzyły się ówczesne nadużycia, ale żyjemy w społeczeństwie medialnym, media zaœ (a w konsekwencji œwiatowa opinia publiczna) mogš nadać nowemu spotkaniu takie samo znaczenie co poprzedniemu. To zresztš już się dzieje na naszych oczach. Żyjemy w dramatycznych czasach, w których każdy ochrzczony musi mieć nadprzyrodzonš odwagę i apostolski zapał, by w œlad za przykładem œwiętych donoœnym głosem bronić wiary – nie ulegajšc przy tym "racjom politycznym", jak zbyt często zdarza się w koœcielnych kręgach. Do odrzucenia Asyżu I i wyrażenia, z całym szacunkiem wobec Ojca Œwiętego, obaw w zwišzku z Asyżem II popchnęła nas tylko i wyłšcznie œwiadomoœć naszej wiary. [i]tłum. pb[/i] [ramka][i]Autor jest wykładowcš historii chrzeœcijaństwa i historii Koœcioła na Uniwersytecie Europejskim w Rzymie, przewodniczšcym Fundacji Lepanto (stowarzyszenia katolików œwieckich w obronie cywilizacji chrzeœcijańskiej), redaktorem naczelnym kwartalnika historycznego "Nova Historica", miesięcznika "Radici Christiane" oraz tygodnika "Corrispondenza romana". W latach 2002 – 2006 był doradcš włoskich rzšdów (Giuliana Amato i Silvia Berlusconiego) w dziedzinie spraw międzynarodowych[/i][/ramka]
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL