0
Zmiany w ochronie informacji niejawnych
aktualizacja: 25.01.2011, 03:00

Zmiany prowadzą do złagodzenia wymagań dla podmiotów przetwarzających wyłącznie informacje o niskich klauzulach tajności – piszą prokuratorzy Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie

Od 2 stycznia 2011 r. obowiązuje ustawa z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (DzU nr 182, poz. 1228), która zastąpiła dotychczasową z 1999 r. Potrzeba wprowadzenia w tej materii nowej regulacji wynikała z konieczności dostosowania przepisów do zmieniającej się rzeczywistości, uaktualnienia przestarzałych i niefunkcjonalnych uregulowań wobec dzisiejszego poziomu technologicznego oraz dostosowania polskich rozwiązań do praktyk i reguł obowiązujących w instytucjach Unii Europejskiej i NATO. [srodtytul]Wyeliminowane tajemnice[/srodtytul] Z punktu widzenia użytkownika informacji niejawnych niezmiernie ważne jest uzyskanie wiedzy, co nowego go czeka, jakim podlega obowiązkom i co musi spełniać, by nie uchybić przepisom z zakresu ochrony informacji niejawnych, a tym samym nie narazić się na odpowiedzialność karną, służbową czy dyscyplinarną, względnie nie utracić uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych. Wśród uregulowań nowej ustawy istotne jest m.in. zniesienie podziału na tajemnicę państwową i służbową. Ochronie podlegają obecnie te informacje, których ujawnienie przyniosłoby szkody interesom państwa. Tym samym rezygnacja z dotychczasowego podziału sprawiła, że ustawa z 5 sierpnia 2010 r. definiuje pojęcie informacji niejawnych jako takich, „których nieuprawnione ujawnienie spowodowałoby lub mogłoby spowodować szkody dla Rzeczypospolitej Polskiej albo byłoby z punktu widzenia jej interesów niekorzystne”. Likwidacja zaś tajemnicy służbowej powoduje, że z zakresu ochrony przewidzianej dla informacji niejawnych zostały wyeliminowane tajemnice: dziennikarska, adwokacka, lekarska, danych osobowych i wiele innych. Według poprzedniej ustawy wszystkie tego typu tajemnice dotyczące obywateli mieściły się w zakresie tajemnicy służbowej. Obecna ustawa nie ingeruje już w tę sferę, a wymienione tajemnice podlegają ochronie wyłącznie na podstawie ustaw szczególnych. [srodtytul]Klauzule tajności[/srodtytul] Zachowane zostały cztery dotychczasowe klauzule: „ściśle tajne” i „tajne” (przypisane uprzednio dla tajemnicy państwowej) oraz „poufne” i „zastrzeżone” (związane z tajemnicą służbową). Ważne jest, że obecnie definicje tych klauzul oraz system ich nadawania określa sama ustawa, nie zaś, jak uprzednio, załącznik do ustawy. Klauzulę tajności w dalszym ciągu nadaje osoba, która jest uprawniona do podpisania dokumentu lub oznaczenia innego niż dokument materiału. Omawiane zmiany prowadzą generalnie do złagodzenia wymagań dla podmiotów przetwarzających wyłącznie informacje o niskich klauzulach tajności – „zastrzeżone” lub „poufne”. Pozostawiają zaś nadal wysokie wymagania przy zabezpieczaniu informacji oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” lub „tajne”. Obowiązkowo kancelarie tajne muszą organizować jednostki organizacyjne dysponujące informacjami oznaczonymi klauzulami „ściśle tajne” lub „tajne”, natomiast w stosunku do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub „zastrzeżone” zasady ich obiegu określa kierownik jednostki organizacyjnej. Wprowadzone zostały też nowe zasady dotyczące zarządzania i szacowania ryzyka względem bezpieczeństwa informacji. Do zadań pełnomocnika ochrony informacji niejawnych i kierownika jednostki organizacyjnej należy ustalanie poziomu zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą. Ustawa wyeliminowała nałożone z góry okresy obowiązywania poszczególnych klauzul. Obecnie osoba nadająca klauzulę może określić datę lub wydarzenie, po których nastąpi zniesienie lub zmiana klauzuli tajności. Został także nałożony obowiązek przeglądu wszystkich wytworzonych dokumentów niejawnych raz na pięć lat, by określić, czy informacje w nich zawarte nadal spełniają przesłanki nadanej im klauzuli. Jedynymi rodzajami informacji podlegającymi ochronie bez względu na upływ czasu są nadal dane identyfikujące funkcjonariuszy służb wykonujących czynności operacyjno-rozpoznawcze oraz osoby udzielające im pomocy, a także informacje uzyskane od innych państw, jeśli taki był warunek ich udostępnienia. Nowością jest wprowadzenie trybu odwoławczego w zakresie zmiany klauzuli. Otóż gdy odbiorca uzna, iż dokumentowi nadano niewłaściwą klauzulę tajności, może się zwrócić do osoby, która ją nadała, lub jej przełożonego o dokonanie zmiany. Jeżeli wnioskodawca nie otrzyma odpowiedzi w terminie 30 dni lub jego wniosek zostanie załatwiony odmownie, może się odwołać do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) lub Służby Kontrwywiadu Wojskowego (SKW), a jeśli pozostaje w sporze z jedną z tych służb – do premiera. [srodtytul]Postępowanie sprawdzające[/srodtytul] Nowa ustawa zmieniła rodzaje i zasady prowadzenia postępowań sprawdzających wobec osób, które mają być dopuszczone do informacji niejawnych. Celem takiego postępowania jest ustalenie, czy osoba sprawdzana daje rękojmię zachowania tajemnicy – czy posiada zdolność do spełnienia ustawowych wymogów dla zapewnienia ochrony informacji niejawnych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem. I tak, w zależności od stanowiska lub wykonywania czynności zleconych, o które ubiega się osoba zwana osobą sprawdzaną, przeprowadza się postępowanie sprawdzające zwykłe – w zakresie dostępu do informacji o klauzuli „poufne” oraz postępowanie sprawdzające poszerzone – w odniesieniu do informacji o klauzuli „tajne” i „ściśle tajne”. Jednocześnie w miejsce dotychczasowych trzech wzorów ankiet bezpieczeństwa osobowego, wprowadzono jeden druk będący załącznikiem do ustawy. Ankieta bezpieczeństwa osobowego stanowi tajemnicę prawnie chronioną i podlega ochronie przewidzianej dla informacji niejawnych o klauzuli „poufne” w wypadku poszerzonego postępowania sprawdzającego lub „zastrzeżone” odnośnie zwykłego postępowania sprawdzającego.

Żadna część jak i całość utworów zawartych w dzienniku nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętę digitalizację, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody Gremi Business Communication. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Gremi Business Communication lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami "Regulaminu korzystania z artykułów prasowych" zamieszczonego na stronie www.rp.pl/regulamin i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie www.rp.pl/licencja

Banner

POLECAMY

KOMENTARZE