Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Wykup lokali: złóż wniosek

Nieznane
Jutro wchodzš w życie nowe przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Posiadacze lokatorskiego prawa do lokalu mogš więc składać wnioski o wykup zajmowanego mieszkania za przysłowiowy grosz
Z nowych przepisów może skorzystać ok. 900 tys. osób. Nowelizacja wprowadza również m.in. zakaz ustanawiania nowych własnoœciowych praw do lokali. A to w praktyce oznacza, że lokale spółdzielcze, których budowa zakończy się 31 lipca, stanš się pełnš własnoœciš. Aby stać się właœcicielem lokalu budowanego przez spółdzielnie w latach 1960 - 1990 za państwowe kredyty, trzeba się liczyć z wydatkiem kilkuset złotych. Trzeba bowiem spłacić zadłużenie zwišzane z budowš lokalu. Kredyt częœciowo spłacali spółdzielcy, a częœć została umorzona przez państwo. Jednak spółdzielnie będš zwracać państwu umorzonš częœć, jeœli spółdzielca wykupi mieszkanie. I właœnie tę kwotę trzeba będzie zapłacić. - Niektórych spółdzielców będzie także czekać spłata zadłużenia z tytułu opłat zwišzanych z eksploatacjš i utrzymaniem budynku w częœciach przypadajšcych na jego lokal - zwraca uwagę Andrzej Grzesik, prawnik z kancelarii Magnusson.
W jaki sposób będzie można się stać właœcicielem mieszkania lokatorskiego? Najpierw spółdzielca powinien złożyć wniosek do zarzšdu swojej spółdzielni o przekształcenie prawa lokatorskiego w pełnš własnoœć. - Spółdzielnie często przygotowujš wzory takich wniosków. Niektóre nawet będš je wysyłały do członków spółdzielni - zapewnia Andrzej Grzesik. Następnie pracownicy spółdzielni sprawdzš, czy wnioskodawca spełnia wymagania wynikajšce z przepisów prawa oraz uchwały spółdzielni. Uchwała, o której mowa, okreœla przedmiot odrębnej własnoœci wszystkich lokali, jakie znajdujš się w budynku. Z jej zapisów wynika m.in., kto i jakie lokale czy też pomieszczenia do nich przynależne (piwnica, komórka) może wykupić. I dopóki taka uchwała nie wejdzie w życie, spółdzielnia nie może przenieœć własnoœci żadnego lokalu w danym budynku. Uchwała ta jest również konieczna do sporzšdzenia aktu notarialnego. - Zarzšd spółdzielni mieszkaniowej ustawowo ma trzy miesišce od dnia złożenia wniosku na podpisanie aktu notarialnego o przeniesienie własnoœci mieszkania lokatorskiego - mówi Maria Czubińska-Zaremba, prawnik z Kancelarii GLN. - Notariusz natomiast po pobraniu opłaty sšdowej złoży w imieniu stron wniosek do sšdu wieczystoksięgowego. Wpis prawa własnoœci, a tym samym zakończenie procesu przekształceniowego, powinien nastšpić, w zależnoœci od sšdu, w terminie od miesišca do pół roku od daty złożenia wniosku o wpis - dodaje Andrzej Grzesik. Uwaga, z wykupu mieszkań po preferencyjnych stawkach nie mogš skorzystać osoby, których lokale zostały wybudowane ze œrodków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. - Jeœli spółdzielnia nie złoży w ustawowym terminie u notariusza wniosku o przeniesienie własnoœci mieszkania, członkom jej zarzšdu grozi kara grzywny (5 tys. zł) lub nawet ograniczenia wolnoœci - zauważa Maria Czubińska-Zaremba. Z wnioskiem o ukaranie grzywnš lub aresztem może wystšpić sam spółdzielca, jednak nie w każdym przypadku. Nie ma bowiem szansy na dochowanie ustawowego terminu trzech miesięcy, jeœli nieruchomoœć, na której znajduje się budynek, ma nieuregulowany stan prawny. - W takiej sytuacji członkowie posiadajšcy lokatorskie prawo do lokalu, działajšc w oparciu o art. 7 ust. 2 ustawy, będš mogli wystšpić do spółdzielni o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na spółdzielcze własnoœciowe. Możliwoœć taka będzie istniała tylko do 31 grudnia 2010 roku - mówi Jerzy Jankowski, przewodniczšcy Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej. Jest też inne rozwišzanie. - W sytuacji gdy spółdzielnia przed 9 grudnia 1990 roku była posiadaczem nieruchomoœci gruntowej stanowišcej własnoœć Skarbu Państwa albo gminy, albo gdy właœciciel nie jest znany, a został złożony wniosek o ustanowienie odrębnej własnoœci przez osobę upoważnionš, to wówczas spółdzielnia jest zobowišzana do wystšpienia z wnioskiem do właœciciela nieruchomoœci o jej sprzedaż - dodaje Jerzy Jankowski. - Spłata ewentualnego zadłużenia zwišzanego z czynszem i innymi opłatami eksploatacyjnymi należnymi spółdzielni w zwišzku z danym budynkiem, np. opłaty za wywóz œmieci, opłaty na fundusz remontowy. - Zwrot nominalnej kwoty wartoœci dotacji państwowej lub umorzonego kredytu (umorzenie pierwotne). - Ewentualny zwrot spółdzielni przypadajšcej na lokal objęty wnioskiem częœci ceny zakupu gruntu, po jakiej spółdzielnia kupiła go od gminy, z uwzględnieniem bonifikat (najczęœciej jednak spółdzielca dostanie udział w użytkowaniu wieczystym gruntu). - Koszty notarialne - nowelizacja ustawy obniża stawki wynagrodzenia notariusza za czynnoœci zwišzane z zawieraniem umowy przekształcajšcej mieszkania lokatorskie lub spółdzielcze własnoœciowe w odrębnš własnoœć, które stanowić będš równowartoœć 1/4 minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli obecnie 234 zł. - Koszty założenia księgi wieczystej (60 zł) i wpisu do niej prawa własnoœci wynikajšcego z treœci aktu notarialnego (200 zł). - Koszty wyceny mieszkania (jeżeli zaistnieje taka koniecznoœć).
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL