Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Orzecznictwo

Rekompensata nie musi obejmować całości strat

Fotorzepa, Raf Rafał Guz
Pienišdze przysługujš tylko za wywłaszczony grunt. Odszkodowanie za sšsiedniš działkę się nie należy. Właœcicielom nieruchomoœci pozostaje sšd cywilny
Odszkodowanie za wywłaszczenie częœci nieruchomoœci może być rekompensatš tylko za ten grunt, a nie za spadek wartoœci pozostałej częœci. Spadek wartoœci sšsiednich nieruchomoœci nie mieœci się w pojęciu „wywłaszczenie”. [b]Tak orzekł Naczelny Sšd Administracyjny (sygnatura akt I OSK 296/10)[/b]. W 2000 r. Józefę i Kazimierza S. wywłaszczono z częœci nieruchomoœci pod budowę ulicy. W 2009 r. wojewoda lubelski podwyższył odszkodowanie za wywłaszczenie. Mimo to właœciciele działki złożyli skargę do Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego w Lublinie. Ich zdaniem odszkodowanie powinno uwzględniać nie tylko wartoœć wywłaszczonej działki, ale również okolicznoœć, że wskutek wywłaszczenia straciła na wartoœci pozostała częœć gruntu. Lubelski WSA stwierdził, że odszkodowanie obejmuje tylko wartoœć rzeczywiœcie poniesionej szkody. [b]Nie może więc obejmować odszkodowania z tytułu zmniejszenia wartoœci nieruchomoœci sšsiadujšcej z nieruchomoœciš wywłaszczanš.[/b]
NSA, rozpatrujšc skargę kasacyjnš, stwierdził, że odszkodowanie za wywłaszczenie ustala się w odniesieniu do nieruchomoœci będšcej celem wywłaszczenia, a nie do tej przy wywłaszczonym gruncie. – [b]Wykupu pozostałej częœci lub rekompensaty można żšdać w trybie cywilnym, a nie wywłaszczeniowym[/b] – powiedział sędzia Marian Wolanin. – Uważam, że NSA ma rację – mówi Roman Nowosielski, adwokat z Kancelarii Nowosielski, Gotkowicz i Partnerzy. – Wywłaszczenie pod drogę publicznš jest wywłaszczeniem na cel publiczny, ale tylko tej częœci nieruchomoœci, która została odebrana właœcicielom. A więc tylko za to przysługuje odszkodowanie – wyjaœnia. – Na podstawie art. 36 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=169354]ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym[/link] można się zaœ domagać wykupu lub rekompensaty majštkowej za spadek wartoœci reszty nieruchomoœci (jeœli plan zagospodarowania uwzględniał tę drogę). [ramka]OPINIA [b]Wojciech Nurek, ekspert w dziedzinie nieruchomoœci z firmy RealExperts.pl[/b] Sprawa słusznego odszkodowania pozostaje niezałatwiona. Tymczasem korzyœci z inwestycji celu publicznego sš wymierne, także finansowo. Do wartoœci wywłaszczonej nieruchomoœci należałoby więc dodać kwotę rekompensujšcš wartoœć pozostałych strat oraz ich konsekwencje, zamiast wikłać właœcicieli wywłaszczanych nieruchomoœci w długotrwałe spory administracyjne i sšdowe. Potwierdzajš to doœwiadczenia innych krajów. Inaczej będzie narastać niechęć właœcicieli nieruchomoœci do inwestycji publicznych. [/ramka] [i]sygnatura akt I OSK 296/10 [/i]
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL