Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zadania

Kto zdecyduje o odebraniu dzieka

copyright PhotoXpress.com
Pracownik socjalny może mieć za duże uprawnienia. Jego decyzje mogš krzywdzić najmłodszych. Rzecznik praw dziecka chce, by je konsultował
Od 1 sierpnia obowišzujš nowe przepisy [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=A0BF9CCDCBD0DA6D472B7BFDB077AE50?id=179161]ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie[/link]. Pozwalajš pracownikowi socjalnemu odebrać rodzicom dziecko, gdy dochodzi do bezpoœredniego zagrożenia jego życia lub zdrowia. Jeszcze trwajš prace nad przepisami wykonawczymi do tej ustawy. [b]Rzecznik praw dziecka chce, by decyzja o odebraniu dziecka była podejmowana kolegialnie przez wszystkie zaangażowane w akcję służby, tj. policję i pielęgniarkę albo lekarza. [/b] – Lepiej, gdyby decyzja o odebraniu dziecka nie należała tylko do pracownika socjalnego, bo łatwiej byłoby w przyszłoœci współpracować z rodzinš – uważa Magdalena Szerszyńska z MOPS w Gdańsku.
W MSWiA kończš się prace nad rozporzšdzeniem okreœlajšcym procedurę postępowania policji podczas czynnoœci odebrania dziecka przez pracownika socjalnego. W wersji skierowanej do konsultacji decyzja o odebraniu ma być podejmowana wspólnie przez pracownika socjalnego, policjanta i pracownika służby zdrowia. Jednak gdy nie ma jednomyœlnoœci, decyzję ma podejmować pracownik socjalny. Przeciwko tej ostatniej ewentualnoœci zaprotestował rzecznik praw dziecka. – Projekt jest wcišż modyfikowany. Po uzgodnieniach międzyresortowych kwestionowany przez rzecznika przepis został skreœlony. Nie mogę jednak powiedzieć, czy decyzja o odebraniu dziecka będzie podejmowana kolegialnie. Proponujemy, aby policjant tylko wyrażał swoje stanowisko – mówi Małgorzata WoŸniak, rzecznik prasowy MSWiA. Na razie nie wiadomo, czy opinia policjanta miałaby być uwzględniana. – Dziœ współpracujemy z policjš, psychologiem i pracownikami służby zdrowia. Potrafiš ocenić sytuację i podjšć kroki właœciwe dla dobra dziecka. Problemy przy podejmowaniu wspólnych decyzji o odebraniu dziecka byłyby rzadkoœciš – uważa Grażyna Sobierska, kierownik Zespołu Terenowej Pracy Socjalnej nr 1 we Wrocławiu. – Nowe ustawowe przepisy sš tak nieprecyzyjne, że obawiamy się z nich korzystać. Stosujemy więc procedurę dotyczšcš dziecka krzywdzonego: na razie kierujemy takie sprawy do sšdu i ten decyduje o odebraniu dziecka – mówi Magdalena Szerszyńska. [i]Etap legislacyjny: projekt przekazany do konsultacji międzyresortowych[/i] [ramka][b]Opinia[/b] [i]Marek Michalak, rzecznik praw dziecka[/i] Decyzja o odebraniu dziecka powinna zapadać bardzo szybko. Nie wyklucza to możliwoœci podejmowania jej kolegialnie, przez członków zespołu interdyscyplinarnego – pracownika socjalnego, lekarza i funkcjonariusza policji. Zabranie dziecka ze œrodowiska rodzinnego to dla niego zawsze ogromne przeżycie. Jego efekty rzutować mogš na całe dorosłe życie. Jest to więc decyzja obarczona wyjštkowš odpowiedzialnoœciš, lepiej więc, by zapadała jednogłoœnie i kolegialnie, a nie jednoosobowo. Tak też zapewniał ustawodawca podczas prac nad nowelš ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.[/ramka]
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL