Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie

Adwokaci będš osobiście odbierać korespondencję z sšdu

Fotorzepa, Rafał Guz rg Rafał Guz
O sensie kolejnych prób reformy procedury cywilnej pisze adwokat, członek Naczelnej Rady Adwokackiej
To, że liczne zmiany przepisów procedury cywilnej ustawicznie utrudniajš wykonywanie zawodu adwokata, wiadomo nie od dziœ. Niektóre z nich, jak np. wprowadzenie prekluzji dowodowej w procesie gospodarczym, podyktowane były względami populistyczno-propagandowymi. Rzeczywistym celem innych jest chęć znalezienia oszczędnoœci finansowych dla dziurawego budżetu. Ale sš też i takie, jak niżej opisana. Nie tak dawno na łamach prasy pojawił się apel o podjęcie wspólnego wysiłku legislacyjnego w celu stworzenia rozwišzań prawnych dajšcych młodym, œwieżo wpisanym na listę, adwokatom zajęcie, a przez to szansę na pozostanie w zawodzie. Okazuje się, że Ministerstwo Sprawiedliwoœci, niejako antycypujšc ów apel, zadbało o pracę dla adwokatów, nie tylko młodych, ale dla wszystkich, w szczególnoœci tych, którzy wykonujš zawód indywidualnie.
Uœwiadomiła mnie w tym przekonaniu kierowniczka placówki Poczty Polskiej, która zadała sobie trud wdrożenia w swojej jednostce [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=21679E1500DC2D0A898D50BE09A93577?id=370261]rozporzšdzenia ministra sprawiedliwoœci z 12 paŸdziernika 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sšdowych w postępowaniu cywilnym[/link]. Bezlitosne oko pocztowca spostrzegło oczywistš prawdę płynšcš z nowych przepisów. Otóż gdy adresatem przesyłki z sšdu, w sprawie cywilnej, jest wskazany z imienia i nazwiska adwokat, a przesyłka zostanie awizowana, jedynš osobš uprawnionš do jej odbioru może być jej adresat. Nie może jej podjšć nikt inny, w szczególnoœci pracownik upoważniony do odbioru korespondencji. Sprawiła to treœć § 8.1. rozporzšdzenia, enumeratywnie wskazujšc, komu publiczny operator pocztowy może wydać przesyłkę złożonš w jego placówce. Przepis stanowi: przesyłkę wydaje się osobie uprawnionej do jej odbioru, którš jest: 1) adresat; 2) osoba uprawniona do reprezentacji przed sšdem adresata będšcego osobš prawnš albo jednostkš organizacyjnš nieposiadajšcš osobowoœci prawnej; 3) upoważniony pracownik adresata będšcego osobš prawnš albo jednostkš organizacyjnš nieposiadajšcš osobowoœci prawnej; 4) upoważniony pracownik, w przypadku gdy adresatem jest organ wymieniony w art. 137 § 1 lub 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=99F73871F0CABE0D2D6EE4CAA777344F?id=70930]kodeksu postępowania cywilnego[/link]. Nowoczesna i sprawnie zarzšdzana kancelaria, także indywidualna, wymaga podziału kompetencji i specjalizacji. Dzięki temu można redukować koszty usługi adwokackiej. Adwokat powinien się zajmować sprawami merytorycznymi, a sprawy administracyjne, jak choćby odbiór korespondencji, powinny załatwiać osoby z sekretariatu. Tymczasem nowa regulacja, z niezrozumiałych powodów, zawęża kršg osób, które mogš odbierać korespondencję, jedynie do upoważnionych pracowników osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadajšcych osobowoœci prawnej. Tym samym osoba fizyczna (adwokat – adresat przesyłki) nie ma możliwoœci upoważnienia swego pracownika lub współpracownika do odbioru przesyłki złożonej na poczcie na jego nazwisko. Jeœli więc przepisy rozporzšdzenia w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sšdowych w postępowaniu cywilnym – parafrazujšc wypowiedŸ pewnego sędziego sšdu okręgowego o prekluzji dowodowej – “się przyjmš” (względnie nie zostanš niezwłocznie zmienione), to wszyscy adwokaci, do których imiennie adresowane będš przesyłki sšdowe w sprawach cywilnych, rzeczywiœcie zyskajš dodatkowe zajęcie; będš musieli osobiœcie odbierać awizowanš korespondencję z sšdu. Tylko czy o takie zmiany chodziło? I czy takie zmiany powodujš możliwoœć zmniejszenia cen usług prawnych? [ramka][b][link=http://blog.rp.pl/goracytemat/2010/12/17/adwokaci-zyskaja-prace/#respond]Skomentuj ten artykuł[/link][/b][/ramka]
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL