Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Publicystyka

Polska jak Aletrnatywy 4

Fotorzepa, Robert Gardziński Robert Gardziński
Dzięki nowej państwowej inicjatywie wszyscy obywatele już wiedzš, że matka nie może mieć depresji, a ojciec musi być zdrowy jak byk, łagodny jak baranek i dzielić czas równo między pracę (jeœli jš ma) i rodzinę – piszš publicyœci
W serialu „Alternatywy 4” jest scena, w której gospodarz domu Stanisław Anioł wpada do mieszkania lokatorów i na zdumiony okrzyk: „Wchodzi pan jak do siebie?!”, odpowiada: „Ja tu jestem u siebie”. Tak właœnie może dziœ powiedzieć każdy gospodarz gminy, œwieżo wybrany prezydent, burmistrz i wójt w każdej z dwu i pół tysišca gmin w Polsce. Władza zajrzy pod strzechy za sprawš nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która weszła w życie w tym roku. [wyimek]W kraju, w którym więzienia nie mieszczš skazańców, co trzecie dziecko żyje w biedzie, a sprawiedliwoœci można się doczekać prędzej na Sšdzie Ostatecznym niż w rejonowym, władza bierze się za ulepszanie relacji obywateli z ich najbliższymi[/wyimek] Gminom rozdano nadzwyczajne kompetencje do wprowadzania nadzwyczajnego projektu. Powstać ma nowa rodzina, wolna nie tylko od przemocy, ale też złych emocji, kar, nakazów i zaniedbań. Rewolucja właœnie wkracza do naszych domów jak Polska A długa i Polska B szeroka. W trepach, lakierkach i gumiakach. Bez pukania.
[srodtytul]Nad wszystkim czuwa gospodarz domu...[/srodtytul] Samorzšdy sš prowadzone zarówno przez sprawnych polityków, zapalonych działaczy społecznych, jak też lokalne mafie pobierajšce procent od działki, pozwolenia i stanowiska. Łšczy ich jedno: majš ogromnš władzę. Wójt, burmistrz, prezydent występujšcy w imieniu gminy, jest dziœ często największym pracodawcš w okolicy. Ma w ręku grunty i kasę. Jest dobroczyńcš służby zdrowia, szkół, przedszkoli, żłobków, oœrodków sportowych, pomocy społecznej, straży miejskiej, sšdów i policji. Taka władza rodzi patologie. Piszemy to jako dziennikarze lokalni, którym prokurator oznajmiła, że nie będzie wszczynać œledztwa w pewnej pachnšcej korupcjš sprawie, bo właœnie kupiła działkę i czeka na pozwolenie na budowę. I jako mieszkańcy powiatu, w którym jednš z gmin rzšdził przez dziesięć lat niepodzielnie powinowaty „Dziada”, szefa gangu wołomińskiego. Pokusa, żeby uciszyć niepokornych, jest duża. Zdarzajš się przecież tacy, którzy żyć i zarabiać spokojnie nie dajš. Sš dociekliwsi niż wszyscy radni z komisji rewizyjnej zgromadzeni razem przy jednym stole na wójtowych imieninach. Do tej pory buntownikom można było utrudniać życie w firmie albo latami nie wydawać pozwolenia na budowę. Ale nie wszyscy mieli własny biznes i nie wszyscy chcieli budować. Dopiero w tej kadencji zacznš się nieograniczone możliwoœci walki z opozycjš. Od tego roku każda gmina ma utworzyć komisję interdyscyplinarnš, która ma prawo zbierać dane wrażliwe o obywatelach, opierajšc się choćby na niesprawdzonym donosie, bez wiedzy i zgody zainteresowanych. Twórcy reformy samorzšdowej nie mieli oczywiœcie intencji, by władza lokalna była wszechwładna. Samorzšdy zresztš wcale nie prosiły się o nowe kompetencje. Najlepszym dowodem jest oficjalny sprzeciw wobec ustawy przemocowej, który zgłaszała Rada Miasta Krakowa, starosta łańcucki czy Sejmik Województwa Podkarpackiego. Ale ustawa weszła w życie. Narzędzie zostało rozdane. [srodtytul]... nie da on krzywdy zrobić nikomu...[/srodtytul] PowódŸ, która spadła na Polskę w połowie roku, odsłoniła słaboœć państwa. Władza wyraŸnie nie radzi sobie z powierzonymi jej zadaniami. Człowiek uczciwie płacšcy podatki chciałby przecież, żeby państwo stworzyło kompleksowy system ochrony przed wielkš wodš. Tak samo jak mieszkańcy mazurskiej wioski oczekiwali z pewnoœciš, że nie będš musieli dokonywać samosšdów, że policja będzie interweniować, gdy szaleniec latami terroryzuje wieœ. Niestety. Państwo jest silne wobec słabych i słabe wobec silnych. Dlatego, choć nie potrafiło bronić mieszkańców Włodowy przed przestępcš, posadziło ich na ławie oskarżonych, gdy przekroczyli granice obrony koniecznej. W kraju, w którym więzienia nie mieszczš dużej częœci skazańców, co trzecie dziecko żyje w biedzie, a sprawiedliwoœci można się doczekać prędzej na Sšdzie Ostatecznym niż w rejonowym, władza znużona niemocš w realizowaniu swoich obowišzków bierze się za ulepszanie relacji obywateli z ich najbliższymi. Przygotowano lupy, by każdy przyjrzał się sobie i sšsiadom. Czy na- prawdę nie mam sobie nic do zarzucenia? Program antyprzemocowy importowano z nasyconej dobrobytem Skandynawii, gdzie nawet barierki przy autostradach sš giętkie, by chronić kierowców. Ideologia antyprzemocowa w cišgu 30 lat doprowadziła tam do osłabienia tradycyjnej rodziny. Dziœ każdy szwedzki rodzic już wie, że jajko jest mšdrzejsze od kury. Wie to także każde szwedzkie dziecko. Pokolenie bez zasad dorasta w przekonaniu, że może sobie pozwolić na wszystko, nawet na plucie w twarz rodzicom, nauczycielom i policji. Niepowodzenie nordyckiego eksperymentu nie zniechęciło jednak naszego rzšdu. W Polsce, kraju bez dróg, pomysł naprawiania społeczeństwa poprzez regulację delikatnych relacji międzyludzkich wyglšda szczególnie groteskowo. [srodtytul]... wszystkim pomoże o każdej porze...[/srodtytul] Mieszkańców popegeerowskich faweli państwo wiele lat temu zwolniło masowo z pracy, bez jakichkolwiek działań osłonowych. Pozostawieni sami sobie, zastygli na œrodku błotnistego pola, obok sypišcego się przystanku i punktu GS, w którym można kupić zapałki i piwo. Okrzyknięto ich roszczeniowymi nieudacznikami bez inicjatywy. Również ci bezrobotni, strukturalnie biedni i żyjšcy z zasiłków biedacy, sš adresatami nowego prawa. Ofiary jednej inżynierii społecznej, którym nikt nie podał ręki, kiedy idea kolektywizacji padła razem z pegeerami, wpadajš wprost w tryby nowej społecznej inżynierii. Utopijnej i bezwzględnej. Dzięki nowej państwowej inicjatywie wszyscy obywatele majš teraz wiedzieć, że nie wolno żałować kobiecie pieniędzy (bo to przemoc finansowa), a dzieci muszš mieć czyste paznokcie i ubranie, dobrane stosownie do pogody (patrz niebieska karta). I że nigdy nie wolno karać klapsem. Matka nie może mieć depresji, ojciec musi być zdrowy jak byk, łagodny jak baranek i dzielić czas równo między pracę (jeœli jš ma) i rodzinę. Okna majš być szczelne, a kuchnia lœnić porzšdkiem, ze szczególnym uwzględnieniem braku okruchów na stole i podłodze. Jeœli tak nie będzie, to dzieci trafiš pod opiekę państwa. Będš żyć w czystych, pomalowanych w smerfy salach i jeœć trzy pełnowartoœciowe posiłki dziennie. Dostanš sterty maskotek od licznych darczyńców na każdy dzień dziecka i mikołajki i do dorosłoœci nie dowiedzš się, skšd się biorš jajka ani jak się gotuje zupę. A doroœli zostanš na swoim kartoflisku w strukturalnej biedzie. Kobiety się wysterylizuje (jak matkę Róży z Błot Wielkich), a ojców poœle na wszelki wypadek na przymusowy odwyk. Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy weszła w życie na skutek bardzo silnego i konsekwentnego lobbingu œrodowisk, które hołdujš teorii, że dziecko nie należy do rodziny. Sprawy zaszły tak daleko, że dziœ twór, jakim jest władza państwowa, ze swoimi instytucjami i urzędami, został uznany za perfekcyjny i niezawodny, w przeciwieństwie do całkiem nieprofesjonalnej, samorodnej, w swej istocie prymitywnej, a często wręcz wywrotowej, bo niepoddajšcej się łatwo kontroli, rodzinie. U Ÿródeł ideologii antyprzemocowej leży infantylne założenie, że œwiat bez wad da się stworzyć zaklęciami. Żeby wyrugować, może jeszcze nie z życia publicznego, ale z samych rodzin wszelkie nieprawidłowoœci, trzeba wniknšć głęboko w strukturę zarówno istotnych, jak i nieistotnych relacji międzyludzkich i precyzyjnie zdefiniować pojęcie krzywdy. Ideałem, do którego dšżš heroldowie postępu, sš zwišzki bez konfliktów, pozbawione jakiegokolwiek cierpienia. Nowe, lepsze społeczeństwo ma zostać zbudowane przez państwo. Państwo idealne jak z Morusa i Platona, z zastępami funkcjonariuszy chronišcych dzieci przed rodzicami, bliskich przed bliskimi. Państwo z pracownikami socjalnymi, którzy sprawnie osšdzš rodziców i powiedzš, czy dziecko ma prawo zostać w domu z mamš, czy trafi do pogotowia opiekuńczego. Tam spotka starszych o lat naœcie kolegów, którzy zajmš się nim troskliwie. A sędzia w 24 godziny zdecyduje, czy dołšczy do 100 tys. szczęœliwych sierotek, które już sš wychowywane przez państwo. Nadzorcš programu i lokalnym uszczęœliwiaczem obywateli ma zostać samorzšd, posiadajšcy struktury w każdym zakštku kraju. [srodtytul]... o mój Boże! [/srodtytul] Sprawš przekazania nowych ideałów i wartoœci zajmuje się się rzecznik praw dziecka, orędownik wychowywania społeczeństwa za pomocš ustawowych pobożnych życzeń. Akcję wspiera multimedialny autorytet z Warszawy, który chce rozdawać certyfikaty na bycie rodzicem i uczy, jak żyć w lifestylowych programach TV, w reklamach margaryny oraz tańcach latynoamerykańskich. We wrzeœniu superautorytety, wspólnie z organizacjš, która głoœno lobbowała za uchwaleniem ustawy, ogłosiły, że do rodzicielstwa nadaje się około 8 proc. rodziców. 34 proc. spełnia standardy częœciowo, a 58 proc. zostało ocenione Ÿle, z czego 17 proc. w ogóle się nie nadaje. Po tych badaniach już wiemy, że tak jak w „Alternatywach 4” każdy powinien się liczyć z niespodziewanš wizytš stróża Anioła. Nie tylko Balcerek, który dziœ jako pierwszy zostałby sam w pustym mieszkaniu, bujajšc gołębie. Autorzy sš dziennikarzami oraz szefami Stowarzyszenia i Fundacji Rzecznik Praw Rodziców. Inicjatorzy protestu przeciwko ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, który na stronie www.rzecznikrodzicow.pl poparło ponad 65 tysięcy osóbŒródtytuły pochodzš z piosenki z serialu „Alternatywy 4”
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL