ZUS

Umorzenie zaległości z tytułu składek ZUS i odsetek od nich

[b]Czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych może umorzyć odsetki, gdy są one większe o 70 proc. od wymaganego kapitału?[/b] ZUS może umorzyć odsetki zwłokę łącznie z zaległościami z tytułu składek (ewentualnie wraz wymierzoną dodatkową opłatą oraz kosztami upomnienia). Umorzenie może jednak nastąpić wyłącznie w razie stwierdzenia całkowitej nieściągalności lub ze względu na ważny interes osoby zobowiązanej.
Dłużnik musi bowiem spełnić przesłanki określone w: - [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=333804]ustawie 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.)[/link], - [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=37ED85E720F7FD0D0B4CBC264C7EBE22?id=170344]rozporządzeniu ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 31 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne(DzU z 2003 r. nr 141, poz. 1365)[/link], [ramka][b]Zobacz [link=http://www.rzeczpospolita.pl/pliki/prawo/pdf/woum.pdf]wniosek o umorzenie składek ZUS[/link] [/b][/ramka] [srodtytul]Całkowita nieściągalność[/srodtytul] Całkowita nieściągalność należności zachodzi, gdy: - dłużnik zmarł nie pozostawiając żadnego majątku, lub pozostawił ruchomości niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty stanowiącej trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia i jednocześnie brak jest następców prawnych oraz nie ma możliwości przeniesienia odpowiedzialności na osoby trzecie, - sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub umorzył postępowanie upadłościowe z przyczyn, o których mowa w prawie upadłościowym (art. 13 i art. 361 pkt 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=57204A284326F805F2AD3818A238F8F5?id=328912]prawa upadłościowego i naprawczego[/link]), - nastąpiło zaprzestanie prowadzenia działalności przy jednoczesnym braku: majątku, z którego można egzekwować należności, małżonka, następców prawnych, możliwości przeniesienia odpowiedzialności na osoby trzecie w rozumieniu [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=D74C49B8EDB72E9D7583A4304ED98D62?id=176376]ordynacji podatkowej[/link], - nie nastąpiło zaspokojenie należności w zakończonym postępowaniu likwidacyjnym, - wysokość nieopłaconej składki nie przekracza kwoty kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, - naczelnik urzędu skarbowego lub komornik sądowy stwierdził brak majątku, z którego można prowadzić egzekucję, - jest oczywiste, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwot przekraczających wydatki egzekucyjne. [srodtytul]Ważny interes[/srodtytul] Z kolei przez ważny interes osoby zobowiązanej do opłacenia składek należy rozumieć wystąpienie okoliczności, które uniemożliwiają spłatę zadłużenia, a w szczególności: - ubóstwo zobowiązanego, zagrażające jego dalszej egzystencji wynikające z niezapewnienia minimum socjalnego oraz sytuacja, gdy po uiszczeniu należności z tytułu składek dłużnik nie będzie dysponował środkami finansowymi pozwalającymi na zapewnienie podstawowych potrzeb życiowych, - zdarzenia losowe i klęski żywiołowe, - choroba zobowiązanego lub członków jego najbliższej rodziny (np. małżonka, dzieci, rodziców), nad którymi zobowiązany do spłaty należności sprawuje bezpośrednią opiekę - uniemożliwiająca pozyskiwanie dochodów niezbędnych do podjęcia spłaty zadłużenia. Rozstrzygnięcie, czy w konkretnej sprawie zachodzą okoliczności przemawiające za umorzeniem należności zależy od udowodnienia przez zobowiązanego, że ze względu na jego sytuację materialną i rodzinną uregulowanie zaległości spowodowałoby zbyt ciężkie skutki dla niego i jego rodziny. [srodtytul]Kto może ubiegać się o umorzenie[/srodtytul] O umorzenie należności może ubiegać się każda osoba odpowiedzialna za zadłużenie z tytułu składek, która nie ma środków finansowych na jego spłatę. Uprawnionymi do złożenia wniosku o umorzenie są między innymi: - płatnicy składek oraz byli płatnicy składek (tj. osoby, które mają zadłużenie z tytułu nieopłaconych składek w związku z prowadzoną w przeszłości działalnością gospodarczą), - osoby, na które - stosowną decyzją - przeniesiona została odpowiedzialność za zobowiązania z tytułu nieopłaconych składek (osoba trzecia i następca prawny), - małżonkowie odpowiadający - z majątku wspólnego - za zadłużenie z tytułu składek współmałżonka. [b]Więcej na temat umorzenia zaległości w ZUS piszemy w artykule [link=http://www.rp.pl/artykul/505335.html]Nie tak łatwo ZUS umorzy zaległości[/link] oraz w serwisie [link=http://www.rp.pl/temat/56253.html]rp.pl » Dobra Firma » ZUS » Składki ZUS » Zaległości w składkach[/link][/b]
Źródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL