Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sylwetki

Ropa będzie drożeć

Fatih Birol, główny ekonomista Międzynarodowej Agencji Energetycznej
Fotorzepa, Szymon Łaszewski Szymon Łaszewski
Za wczeœnie, by mówić, że Polska będzie dużym producentem gazu z łupków - mówi Fatih Birol
[b]Rz: Dzisiaj MAE opublikowała swojš najnowszš prognozę dotyczšcš œwiatowych rynków energetycznych. Na co pana zdaniem trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę?[/b] Fatih Birol: Mówimy tam przede wszystkim o ogromnej niepewnoœci i o kilku pewnikach, które będš bardzo nieprzyjemne dla największych importerów noœników energii. Wœród niepewnoœci największa jest ta dotyczšca przyszłoœci œwiatowej gospodarki i tempa, w jakim będzie ona powracała do lepszej kondycji. Druga dotyczy sytuacji na rynku gazu. Nie wykluczamy, że dojdzie do ogromnych zmian właœnie na tym rynku. I wreszcie trzecia niepewnoœć: czy zobowišzania o ograniczeniach emisji podjęte w Kopenhadze ostatecznie zostanš spełnione, czy też nie. [b]Co w takim razie wiemy z całš pewnoœciš?[/b]
Że ropa naftowa nie będzie tania. I, że to Chiny będš miały największy wpływ na to, co dzieje się na œwiatowych rynkach energetycznych. I to wyłšcznie ze względu na wielkoœć swojej gospodarki. Przy tym każda decyzja podejmowana w Chinach będzie miała wpływ na cały œwiat. Także Polacy muszš się do tego przyzwyczaić, że każda decyzja podejmowana w Warszawie będzie miała taki sam wpływ na ich życie, jak i ta podjęta w Pekinie. To, że Chiny zdecydowały się na jeszcze większy import węgla, będzie to miało rosnšcy z każdym dniem wpływ na sytuację na tym rynku. Jeœli z kolei Chińczycy zużyjš więcej gazu, ceny gazu wystrzelš. [b]Czyli powinniœmy obawiać się siły Chin?[/b] Nie do końca. W tej chwili na przykład wszystko wskazuje na to, że w roku 2020 Chiny będš największym na œwiecie producentem aut elektrycznych. To oznacza, że koszt wyprodukowania takiego auta, co dzisiaj jest największš barierš w zwiększaniu ich produkcji, drastycznie pójdzie w dół. Więc i ceny tych aut spadnš. A przy tym jest i kolejny aspekt tej sprawy: dzisiaj w Europie 3 proc PKB pochodzi właœnie z produkcji aut. To może się zmienić z powodu wzrostu roli Chin w tej branży. [b] Mówimy o tradycyjnych Ÿródłach energii, którš zużywa œwiat. Jest jednak jeszcze energia odnawialna. Czy to Ÿródło nie złagodzi choć trochę napięć, o których Pan mówi?[/b] I znów musimy mówić o Chinach. W każdej z dziedzin produkcji energii, Chiny będš najważniejsze. W zwiększaniu produkcji energii wiatrowej, nuklearnej, czy słonecznej, zawsze Chińczycy będš liderami. To oznacza jednoczeœnie, że Chiny wejdš w fazę produkcji czystej energii i znów ze względu na skalę tej produkcji, będzie ona dominujšca. To, co dzieje się dzisiaj w Chinach jest porównywalne z wydarzeniami sprzed 30-40 lat w Japonii, kiedy ten kraj miał przewagę nad resztš œwiat dzięki technologiom stosowanym w motoryzacji. To z kolei okazało się, że ma ogromny wpływ na całš gospodarkę œwiatowš. [b] Widzę, że jest pan fanem aut z napędem elektrycznym. A przecież energia do ich zasilania musi zostać wyprodukowana, czyli też będzie trzeba jej więcej, czyli tak całkiem czysto nie będzie?[/b] Nie do końca jestem zwolennikiem aut z napędem elektrycznym, ale to co dzieje się w Chinach w dziedzinie poszanowania energii, uważam za pozytywne. Chiński rzšd zebrał producentów aut, elektrycznych, akumulatorów, producentów częœci i polecił wyprodukować rozwišzania najbardziej ekonomiczne. Co by nie mówić, spowolni to wzrost popytu na ropę. [b]Co w takim razie taki kraj, jak Polska może zrobić, aby mimo wszystko obronić się przed niekorzystnymi wpływami sytuacji na rynkach energetycznych?[/b] Dla Polski naturalnie powodem do dumy jest rosnšca gospodarka. Z drugiej strony musicie liczyć się z rosnšcymi rachunkami za ropę i gaz, a produkcja obu tych noœników energii jest w waszym kraju niewystarczajšca. Ten rachunek będzie więc rósł. Niestety więc nie ma co się łudzić. Polska będzie musiała uważnie zbilansować swój rynek energetyczny, bioršc pod uwagę wysokie ceny energii. Kiedy mówię o zbilansowaniu mam na myœli energię nuklearnš i wiatrowš. Z drugiej strony trzeba położyć nacisk na większš efektywnoœć zużycia energii. Jeœli tak się nie stanie, poważnie będzie zagrożony rozwój polskiej gospodarki. [b] Nie powiedział pan nic o gazie łupkowym, w który w Polsce bardzo wierzymy?[/b] Myœlę, że rzeczywiœcie jest to bardzo obiecujšce. Nadal jednak nie ma pewnoœci, czy rzeczywiœcie to Ÿródło energii okaże się tak znaczšce. Tak samo, jak i nie ma do końca regulacji dotyczšcych gazu łupkowego. Powiedzmy prawdę: nie byłoby odpowiedzialne uznać za pewnik dzisiaj, że w niedługiej przyszłoœci Polska stanie się znaczšcym producentem gazu łupkowego. I sšdzę, że i dla Polaków byłoby dużym zaskoczeniem, gdyby gaz łupkowy mógł być produkowany w znaczšcych iloœciach. [b] Wiem, że MAE nie prognozuje cen ropy, ale Libijczycy mówiš o 100 dolarach za baryłkę. Saudyjczycy o widełkach 709- dol. Czy to znaczy, że zmierzamy w kierunku nie tylko wyższych, ale i bardzo wysokich cen?[/b] Kiedy pojawiajš się sygnały o coraz lepszej kondycji gospodarki na œwiecie, może się okazać, że rzeczywiœcie ceny ropy będš wyższe, niż to było w minionych miesišcach 2010 r. To zły sygnał, bo nie jest tak, że cały œwiat już wyszedł z kryzysu, a droga energia może ożywienie wyhamować. Jest grupa krajów, gdzie ożywienie, i to bardzo kruche, pojawiło się dopiero teraz. Myœlę o europejskich krajach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) — Europie, Japonii i USA. Droga ropa jest poważnym zagrożeniem dla tempa wychodzenia z kryzysu. Przy tym MAE zakłada, że nominalnie w roku 2015 œrednia cena ropy wyniesie 105 dol. za baryłkę. Czyli trzeba się pogodzić z drogš ropš. [b] W raporcie MAE o przyszłoœci œwiatowych rynków energetycznych wyjštkowo dużo piszecie o biopaliwach. Wierzy pan w ich rosnšcš rolę?[/b] Biopaliwa będš miały do odegrania „małš rolę w dużym teatrze”. Wszystkie Ÿródła energii odnawialnej będš potrzebowały wsparcia państwa, inaczej praktycznie nie ma szans, aby ich rola rosła. Dzisiaj œwiatowe subsydia do produkcji energii ze Ÿródeł odnawialnych wynoszš 57 mld dol. W 2035 będzie to już 200 mld dolarów. Energia odnawialna nie ma szans na przetrwanie, jeœli państwo nie wesprze jej produkcji. [b]W ostatnim raporcie MAE podkreœla rolę regionu Morza Kaspijskiego w produkcji energii. Czy ten region, pana zdaniem ma szansa stać się „nowym” Bliskim Wschodem?[/b] Nie mam wštpliwoœci, że zmieniš oni układ sił w dostawach gazu dla Europy i Chin. W produkcji ropy Kazachstan stanie się 4. œwiatowš potęgš. Z kolei Turkmenistan i Azerbejdżan będš w stanie w oku 2035 wyprodukować 310 mld metrów szeœciennych gazu rocznie. Czyli trzykrotnie więcej, niż dzisiaj produkuje Norwegia. Potencjał jest więc ogromny. Tyle, że tutaj musimy ostrzec Europejczyków, którzy sš zdania, że dostawy z regionu Morza Kaspijskiego będš doskonałym Ÿródłem dywersyfikacji dostaw. Nasze analizy jednak wskazujš, że Europa będzie tu konkurować z Chinami. A to potężna konkurencja. [b]Jeœli już mówimy o dywersyfikacji: czy słyszał pan o polsko-rosyjskiej umowie gazowej?[/b] Niestety nie znam jej szczegółów. Mogę tylko powiedzieć, że dobrze jest mieć pewnoœć dostaw. Z drugiej strony wiadomo, że w Europie w cišgu najbliższego 10-lecia będzie w bród taniego gazu skroplonego. Moim zdaniem Polska powinna dokładnie wyliczyć co się bardziej opłaca, nie mówišc o tym, że niezwykle ważna pozostaje i dywersyfikacja i zróżnicowanie Ÿródeł energii, z których kraj korzysta. [i]- rozmawiała Danuta Walewska[/i] [ramka][srodtytul]Popyt na surowce będzie rósł[/srodtytul] Zapotrzebowanie na ropę i gaz będzie stale rosnšć przez następne 25 lat – wynika z opublikowanej właœnie prognozy Międzynarodowej Agencji Energetycznej. Na ropę zwiększy się o 18 proc. w latach 2009 – 2035 i dojdzie do 99 mln baryłek dziennie, czyli o 15 mln bd. więcej niż w 2009 r. Popyt na gaz zwiększy się o 44 proc., do 4,5 bln m3. W obu wypadkach więcej noœników będš chciały kraje rozwijajšce się, zwłaszcza Chiny. Ropa zdrożeje o 88 proc., do 113 dolarów za baryłkę w 2035 r. – przewiduje MAE. [/ramka]
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL