Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kadry

Nauczyciel zwišzkowiec może stracić posadę

Fotorzepa, Michał Walczak Michał Walczak
Nauczyciel pożegna się ze szkołš, gdy będzie niewłaœciwie wykonywał swoje obowišzki, a organizacja, w której działa, wyrazi na to zgodę. Nie przeszkodzi temu szczególna ochrona, jakš jest objęty
[b]Dyrektor szkoły podstawowej otrzymał pismo od prezesa Zwišzku Nauczycielstwa Polskiego, powołujšcego się na art. 32 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=8D0EA1695D82C5DF57FE5D2048CC73A9?id=162202]ustawy o zwišzkach zawodowych,[/link] w którym został poinformowany o szczególnej ochronie trwałoœci stosunku pracy dwóch nauczycielek do 2014 r. Jedna z nich jest prezeskš ogniska ZNP w szkole. Jakie uprawnienia w tej sytuacji ma dyrektor szkoły, czy zmniejszajšca się liczba oddziałów lub kiepski nauczyciel sš mimo wszystko pod ochronš? [/b]– pyta czytelnik. Nawet chronionego przez zwišzek zawodowy nauczyciela można zwolnić. Chcšc się z nim rozstać ze względu np. na likwidację oddziału lub nienależyte wywišzywanie się z obowišzków służbowych, należy uzyskać zgodę zarzšdu zakładowej organizacji zwišzkowej. Tylko w szczególnych sytuacjach nie jest ona wymagana.
[srodtytul]Dla wskazanych[/srodtytul] Szczególna ochrona trwałoœci zatrudnienia pracownika zwišzkowca polega na tym, że pracodawca bez zgody zarzšdu zakładowej organizacji zwišzkowej nie może -dokonać wypowiedzenia umowy o pracę, -rozwišzać stosunku pracy takiego pracownika w innej formie oraz -dokonać zmiany jednostronnie warunków pracy i płacy na niekorzyœć chronionego pracownika (czyli dokonać wypowiedzenia zmieniajšcego). Tak stanowi art. 32 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=8767B62E3653F6D79CF502C35406E101?id=162202]ustawy z 23 maja 1991 r. o zwišzkach zawodowych (DzU z 2001 r. nr 79, poz. 854 ze zm.[/link]; dalej ustawa zwišzkowa). Ochrona wynikajšca z tego przepisu przysługuje pracownikom imiennie wskazanym w uchwale zarzšdu. Może to być członek zarzšdu tej organizacji lub członek niepełnišcy żadnej funkcji. Istotne jest to, by był upoważniony do reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy albo organu lub osoby dokonujšcej za pracodawcę czynnoœci w sprawach z zakresu prawa pracy. [srodtytul]Bez akceptacji[/srodtytul] Ochrona zwišzkowa przysługuje pracownikowi przez okres okreœlony w uchwale zarzšdu. Po jego upływie działa przez czas odpowiadajšcy połowie okresu okreœlonego w uchwale, który jednak nie może trwać dłużej niż rok. Odrębne przepisy przewidujš jednak wyjštki od szczególnej ochrony zwišzkowców. Pracodawca może bez zgody zarzšdu zakładowej organizacji zwišzkowej wypowiedzieć lub rozwišzać stosunek pracy z działaczem zwišzkowym, jeœli ogłasza upadłoœć lub likwidację (art. 41[sup]1 [/sup][link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=B5E347C50E4D2860978BAD3D891C7A48?n=1&id=76037&wid=337521]kodeksu pracy[/link]). Na tym nie koniec. Znacznie łatwiej jest przy zatrudnieniu terminowym. Ustanie stosunku pracy chronionego przez zwišzek pracownika majšcego angaż na czas okreœlony nigdy nie wymaga zgody zwišzku. Z przepisów ustawy zwišzkowej wynika bowiem, że akceptację zwišzku trzeba mieć na wypowiedzenie lub rozwišzanie bez wypowiedzenia stosunku pracy chronionego pracownika, a nie na jego ustanie w zwišzku z upływem terminu, na jaki była zawarta umowa. Art. 32 ustawy zwišzkowej nie chroni więc podwładnych, z którymi zawarto umowy o pracę na okres próbny, czas okreœlony i czas wykonywania okreœlonej pracy. I jeszcze jedna kwestia: chroniony zwišzkowiec może otrzymać wypowiedzenie zmieniajšce, które doprowadzi do pogorszenia jego sytuacji. Zgoda zwišzku nie jest tu potrzebna jedynie wtedy, gdy mamy do czynienia: - ze zwolnieniami grupowymi przeprowadzanymi na podstawie [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=7ECE78463FA01C0AEE71D2AC4D6FBC76?id=169524]ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwišzywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczšcych pracowników (DzU nr 90, poz. 844 ze zm.[/link]; dalej ustawa o zwolnieniach grupowych) albo - z wprowadzeniem mniej korzystnych regulacji przy zmianie układu zbiorowego pracy (art. 241[sup]13[/sup] § 2 k.p.). [srodtytul]SN potwierdza[/srodtytul] Zdaniem Sšdu Najwyższego pracodawca może wypowiedzieć dotychczasowe warunki pracy i płacy pracownikowi objętemu szczególnš ochronš ze względu na członkostwo w zakładowej organizacji zwišzkowej i upoważnienie do reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy, nie tylko w ramach zwolnień grupowych, ale także indywidualnych objętych przepisami ustawy o zwolnieniach grupowych [b](wyrok z 19 kwietnia 2006 r., II PK 287/05)[/b]. [srodtytul]Konieczne uzasadnienie[/srodtytul] Pracodawca może wypowiedzieć lub rozwišzać umowę o pracę pracownika zwišzkowca praktycznie zawsze, gdy będzie ku temu uzasadniony powód. Zwłaszcza jeœli objęty szczególnš ochronš zwišzkowš narusza swoje podstawowe obowišzki lub nie wywišzuje się z nich w sposób należyty. Tyle że musi uzyskać aprobatę zarzšdu zakładowej organizacji zwišzkowej. Przy podejmowaniu decyzji organ zwišzkowy nie może ignorować przyczyn wskazanych przez pracodawcę i odmawiać bezpodstawnie wyrażenia zgody na zwolnienie pracownika. Wymóg wyrażenia zgody lub jej odmowa nie może oznaczać dowolnoœci oceny przyczyn uzasadniajšcych wypowiedzenie lub rozwišzanie stosunku pracy bez wypowiedzenia. Stanowisko organu zwišzkowego nie może bowiem być sprzeczne z dyrektywami zawartymi w art. 8 k.p. Przepis ten stanowi, że nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. [ramka][b]Wadliwe, ale skuteczne[/b] Zwolnienie pracownika będšcego jednoczeœnie działaczem zwišzkowym bez zgody zarzšdu zakładowej organizacji zwišzkowej, mimo że bezprawne – bo łamišce przepis ustawy zwišzkowej – jest jednak skuteczne prawnie. Dochodzi do rozwišzania angażu takiego pracownika, który musi dochodzić swoich roszczeń przed sšdem.[/ramka]
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL