Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kraj

Wyjaśnijcie śmierć polskiego dziennikarza

Andrzej Seremet
Fotorzepa, Jak Jakub Ostałowski
Dlaczego i w jakich okolicznoœciach zamordowano dziennikarza JarosławaZiętarę. Politycy: PO, PIS i SLD wystosowali dzisiaj apel do ProkuratoraGeneralnego Andrzeja Seremeta o zbadanie sprawy, poza wielkopolskšprokuraturš.
Jarosław Ziętara to były dziennikarz "Gazety Poznańskiej", "Wprostu" i "Gazety Wyborczej". Na poczštku lat 90-tych zajmował się badaniem afer gospodarczych, w których - jak wspominajš jego znajomi- niebagatelnš rolę odgrywali członkowie ówczesnych władz. Zaginšł bez œladu 1 wrzeœnia 1992 r. Do dziœ nie odnaleziono ciała, a prowadzšca œledztwo poznańska prokuratura- mimo monitów bliskich Ziętarze osób, członków rodziny czy badajšcych kulisy jego zaginięcia dziennikarzy uparcie badała poboczne wštki œledztwa i stawiała- umarzane póŸniej- hipotezy, które nie prowadziły do wyjaœnienia sprawy, a jeszcze większego jej zagmatwania. Œledztwo było kilkukrotnie umarzane- ostatni raz w 1999 r. Stwierdzono wtedy, że Ziętarę porwano na zlecenie i zamordowano. Powodem umorzenia była niemożnoœć odnalezienia zwłok dziennikarza. Ale znacznš częœć akt umorzonego już œledztwa utajniono. -Porwanie i zamordowanie Jarosława Ziętary to jedyna we współczesnej Polsce niewyjaœniona zbrodnia, której ofiarš padł dziennikarz w zwišzku z wykonywanym zawodem.- uważa Krzysztof KaŸmierczak, poznański dziennikarz i założyciel Komitetu Społecznego "Wyjaœnić œmierć Jarosława Ziętary".
Z jego inicjatywy pod apelem z żšdaniem wznowienia œledztwa i przekazania go do prowadzenia innej niż wielkopolska prokuratura podpisało się dwudziestu posłów, senatorów i eurodeputowanych m.in.: Jan Dziedziczak (PiS), Waldy Dzikowski (PO), Krystyna Łybacka (SLD), Tomasz Górski (PiS, Maks Kraczkowski (PiS), Jadwiga Rotnicka (PO), Marek Zieliński (PO), Stanisław Stec (SLD). Zwracajš w nim uwagę, że od dnia zbrodni minęło 18 lat, ostatnie œledztwo umorzono 11 lat temu i z każdym dniem czas zaciera œlady mogšce doprowadzić do wyjaœnienia sprawy. Patrzšc na dotychczasowe działania organów œcigania, można zauważyć wiele błędów. "Tegoroczne zmiany w wymiarze sprawiedliwoœci i powołanie niezależnego od resortu sprawiedliwoœci Prokuratora Generalnego dajš nadzieję, że prokuratura staje się sprawnš instytucjš, wzmacniajšcš autorytet państwa. Jednym ze sprawdzianów nowych rozwišzań będzie sposób, w jaki potraktowane będzie œledztwo w sprawie œmierci Jarosława Ziętary" - piszš. Komitet już wczeœniej apelował do ministra sprawiedliwoœci Krzysztofa Kwiatkowskiego i prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta o wznowienie œledztwa i przekazanie go do prowadzenia poza wielkopolskš prokuraturę. Ale ich apel pozostał bez odpowiedzi. Przed rokiem natomiast powstał w Komendzie Głównej Policji raport dotyczšcy nieprawidłowoœci, zaniedbań i zaniechań poznańskich organów œcigania w sprawie Ziętary. Utajniono go i przekazano... poznańskiej policji i prokuraturze. Jak zaznacza Krzysztof KaŸmierczak z Komitetu Społecznego „Wyjaœnić œmierć Jarosława Ziętary”- od ponad roku wykonuje ona czynnoœci w trybie umorzenia, które nakierowane sš głównie na wykazanie, że w sprawie Ziętary nie popełniono żadnych błędów.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL