Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Publicystyka

Wildstein: rewolucja kulturalna gejów

Bronisław Wildstein
Fotorzepa, Ryszard Waniek Rys Ryszard Waniek
Aktywiœci walki o prawa mniejszoœci dezawuujš tradycyjnš kulturę i religię. Upokarzajš wiernych. Religia i wyrastajšce z niej obyczaje stajš się „obciachem” – pisze publicysta „Rzeczpospolitej”
„Jeœli narodowi niemieckiemu nie podobajš się moje upodobania seksualne, to ja go za mordę zmuszę, aby je polubił” – miał wrzeszczeć w 1934 roku Ernest R?hm na popijawie w restauracji paryskiej. Przywódca SA był zadeklarowanym homoseksualistš, a tego typu praktyki stanowiły wręcz rytuały w jego organizacji. Noc długich noży uniemożliwiła Rőhmowi ewentualnš realizację jego gróŸb. Obserwujšc działania „antydyskryminacyjnych” œrodowisk, można odnieœć wrażenie, że rewolucyjny duch fűhrera SA unosi się nad nimi. Nie zrównuję, oczywiœcie, fizycznej przemocy nazistowskich bojówek i symboliczno-administracyjnej przemocy koryfeuszy współczesnej rewolucji kulturalnej. Podobieństwo jest jednak uderzajšce. Chodzi o wykorzystanie przemocy w celu rewolucyjnego przekształcenia porzšdku społecznego i narzucenia większoœci rozwišzań przez dobrze zorganizowanš i wyposażonš w szczególne œrodki mniejszoœć.

Rewolucja kulturalna

Już od jakiegoœ czasu przez Europę przetacza się rewolucja kulturalna. Ostatnio jej awangardš stała się tradycyjnie katolicka Hiszpania pod rzšdami premiera Jose Luisa Zapatero. Dawno przestało w niej chodzić o tolerancję dla odmiennoœci. Jej celem jest „przewartoœciowanie wartoœci” i narzucenie odmiennoœci jako normy. Wišże się to z destrukcjš znanej nam kultury europejskiej i zastšpieniem jej przez nowe, kontrkulturowe wzorce.
Destrukcji podlega fundament kultury, czyli rodzina. Małżeństwu ma zostać odebrany szczególny status zwišzany z leżšcym u jego fundamentów zobowišzaniem do wychowania przyszłego potomstwa. Kultura odpowiedzialnoœci nakierowana na ponadpokoleniowš cišgłoœć ma zostać zastšpiona indywidualistycznš „wolnoœciš”, a zwišzki partnerskie czy homoseksualne zrównane w prawach z tradycyjnym „małżeństwem”. Jak zwykle pojawia się tu paradoks. Zwišzki homoseksualne udawać majš małżeństwo, a z heteroseksualnych majš być zdjęte małżeńskie zobowišzania. Większoœci odbierane sš prawa do ochrony ich kulturowego œrodowiska. Religijne symbole usuwane sš z przestrzeni publicznej, czego jaskrawym przykładem było orzeczenie Trybunału w Strasburgu, który uznał obecnoœć krzyży w szkole włoskiej za objaw „dyskryminacji i nietolerancji”. W Hiszpanii pod szyldem „neutralnoœci œwiatopoglšdowej” faworyzowane przez państwo sš przekonania ateistyczne i antychrzeœcijańskie. W Polsce obiektem dyskryminacji nie sš œwietnie sytuowane i wpływowe œrodowiska wielkomiejskich homoseksualistów. Dyskryminowani sš ludzie biedni Religia została wyrugowana ze szkół publicznych, a z programów nauczania usunięto wszelkie odniesienia do chrzeœcijaństwa i moralnoœci chrzeœcijańskiej. Dzieci na lekcjach wychowania obywatelskiego dowiadujš się m.in., że homoseksualizm przynależy do erotycznej normy. Rzšd sprzeciwia się obecnoœci krzyży w budynkach publicznych. Przemoc zaczyna być kierowana przeciw instytucjom chrzeœcijańskim, którym narzucane sš sprzeczne z ich zasadami normy. W Wielkiej Brytanii usiłowano narzucać katolickim agencjom adopcyjnym obowišzek przekazywania parom homoseksualnym dzieci do adopcji, a w Skandynawii zmuszać duchownych do udzielania homoseksualnych „œlubów”. Polska jest jeszcze stosunkowo chroniona przed tymi ekscesami, choć ostatnie wydarzenia pokazujš, że w integrujšcej się Europie wojna ta nie zostanie jej oszczędzona. Tak więc na najbliższych nam przykładach zanalizować można charakterystyczne cechy nowej przemocy rewolucyjnej tudzież postawy propagujšcych jš osób.     Próbš użycia przemocy była nagonka na Elżbietę Radziszewskš, pełnomocnika rzšdu do spraw równego traktowania, zorganizowana przez œrodowiska kontrkulturowego frontu. Swojš drogš wymaganie przez UE powołania wysokich instytucji do krzewienia równoœci powinno uruchamiać alarmowe dzwonki. W systemie prawnym wszystkich krajów UE znajduje się zakaz dyskryminacji i nierównego traktowania. Jeœli więc powoływany jest specjalny urzšd, który zajmował się będzie tymi sprawami, można podejrzewać, że nie chodzi o nadzorowanie prawnej normy, ale o inżynierię społecznš, której celem jest tworzenie na masowš skalę nowych postaw. Ataki na minister Radziszewskš nie pozostawiały wštpliwoœci. Rzecznicy kulturowej rewolucji domagali się, aby instytucja kierowana przez Radziszewskš realizowała ich postulaty. Ponieważ pani minister była oporna, domagali się jej odwołania. Znamienne, że zarzutem przeciw niej stała się jej katolicka religia. Kamieniem obrazy stała się wypowiedŸ Radziszewskiej, która stwierdziła, że szkoła katolicka ma możnoœć odmowy zatrudnienia „zadeklarowanej lesbijki”. W rzeczywistoœci zakwestionowanie takiego prawa oznacza, że przeciwnicy pani minister chcš interweniować w kształt instytucji religijnej, jakš jest katolicka szkoła, i żšdajš zmiany jej tożsamoœci. Funkcjonowanie w takiej szkole „zadeklarowanej lesbijki” – a więc takiej, która demonstruje swoje homoseksualne wybory – jest wychowawczym sygnałem dla uczniów. Katolicka szkoła ma uznać homoseksualizm za normę. Kontrkulturowe lobby domaga się zmiany istotnego elementu œwiatopoglšdu katolickiego: koncepcji natury i prawa naturalnego. Władza ma ingerować w sumienie katolików, zakazywać im wychowania w ich duchu i domagać się zmiany kryteriów dobra i zła. Oto przemoc w stanie czystym. W Polsce poglšdy takie reprezentuje dziœ niewielki odsetek społeczeństwa. Równoczeœnie jednak, co widzieliœmy przy okazji sprawy Radziszewskiej, przejmuje je zdecydowana większoœć œrodowisk opiniotwórczych i mediów. To one przemocš administracyjnš chcš narzucić Polakom swoje poglšdy. Warto przypomnieć, że w historii dużo częstsze jest zjawisko dominacji i przemocy dobrze zorganizowanej mniejszoœci nad większoœciš niż odwrotnie. Walka o prawa mniejszoœci, która dziœ stała się hasłem kulturowej rewolucji, ma zdecydowanie antydemokratyczny charakter.     Aktywiœci walki o prawa mniejszoœci zaczynajš od „przemocy symbolicznej”. Dezawuujš tradycyjnš kulturę i religię. Upokarzajš wiernych. To sš „mohery”, które powinny się wstydzić swojej tożsamoœci. To im przeciwstawiani sš ludzie sukcesu: „zamożni, wykształceni mieszkańcy dużych miast”. Ta charakterystyka ma perswazyjny charakter. W ten sposób dominujšce œrodowiska informujš, jakie trzeba mieć poglšdy, aby być zaliczonym do owej „lepszej” grupy. Przyjmujšc je, można nadrobić niedostatki w innych dziedzinach. Tradycyjna religia i wyrastajšce z niej obyczaje oraz normy stajš się obciachem. Powszechne użycie tego pojęcia rodem z młodzieżowego żargonu informuje, że nie ma tu przestrzeni do dyskusji. Pozostaje stygmatyzowanie i poniżanie tych, którzy myœlš i czujš inaczej. Dysponenci mediów, które stajš się instytucjami symbolicznej przemocy, starajš się wykluczyć swoich przeciwników z debaty publicznej, a więc ze œwiata cywilizowanej demokracji. Rzecznicy rewolucji odmawiajš ważenia racji i analizy argumentów strony przeciwnej. Pozycje zostały zawczasu obsadzone przez tych, którzy chcš wyznaczać nowe społeczne miary i dysponujš œrodkami, aby tę operację przeprowadzić. W ich obrazie rzeczywistoœci z jednej strony sytuujš się oœwiecone, europejskie, skazane na sukces, siły postępu – z drugiej skansen, który jak najprędzej powinien zniknšć z oblicza ziemi, a w każdym razie z Polski. Z jednej jest „tolerancja”, „młodoœć”, „otwartoœć”, „przyszłoœć”, z drugiej – ciemnogród, zaœcianek, nienawiœć. Ten obraz budujš ludzie, dla których obrona ładu etycznego oznacza prostacki manicheizm. Jednak w walce z tradycyjnš kulturš nie cofnš się przed żadnym prostactwem, a racje sš dla nich czarno-białe. Ludzie nienawidzšcy tradycyjnej kultury, którš usiłujš unicestwić, oskarżajš jš o nienawiœć; budowniczy przemysłu pogardy piętnujš swoje ofiary za brak szacunku wobec siebie.     Dominujšca mniejszoœć odmawia debaty. Œrodkiem do jej eliminacji jest poprawnoœć polityczna. Nie wolno kwestionować roszczeń homoseksualnych aktywistów, gdyż oznacza to homofobię, nie można się sprzeciwiać kolejnym żšdaniom feministek, gdyż oznacza to męski szowinizm (nawet gdyby głosiły go kobiety). W efekcie „postępowe i europejskie” głupstwa i absurdy nie mogš znaleŸć odpowiedzi. Ostatnio, na kongresie ruchu Palikota, prof. Magdalena Œroda powiedziała: „religia jest jak seks, jest sprawš prywatnš, a nie państwowš”. Pani profesor powinna wiedzieć, że religia jest złożonym systemem społecznym, a więc choćby z tego powodu nie sposób jej traktować jako sprawy prywatnej. Natomiast jeœli seks – z czym należy się zgodzić – ma taki charakter, to należy protestować przeciw wszelkim próbom jego politycznej instrumentalizacji, z czym mamy do czynienia w wypadku gejowskich aktywistów, i przeciwstawiać się manifestacjom typu gay pride. Rzeczywiœcie, w Polsce mamy do czynienia z dyskryminacjš. Jej obiektem nie sš jednak œwietnie sytuowane i wpływowe œrodowiska wielkomiejskich homoseksualistów. Przykładami jej sš stosunek państwowej administracji, wymiaru sprawiedliwoœci i zorganizowanej opinii publicznej do ludzi biedniejszych, zwłaszcza niemieszczšcych się w standardach owej wielkomiejskiej „wyższej klasy”. Trudno znaleŸć bardziej skandaliczny tego przykład niż odbieranie dzieci rodzinom, które, wbrew œrodowiskowym opiniom, uznawane były za niespełniajšce kryterium wychowawczych. Sprawa Róży WoŸnej była tego najgłoœniejszym przykładem, ale była tylko wierzchołkiem góry lodowej. Przy okazji się okazało, że jej matkę wysterylizowano, nie pytajšc jej o zgodę. Uzasadnienia lekarzy i obrońców ich decyzji, wskazujšcych na intelektualnš niesamowystarczalnoœć kobiety, pochodziły z eugenicznego (odwołujšcego się do rasowych kryteriów) rejestru i były manifestacjš wyjštkowej pogardy wobec owych stojšcych niżej tubylców.     Przemoc symboliczna łatwo się przekształca w przemoc realnš. Byliœmy tego œwiadkami w czasie kampanii organizowanej przeciw obrońcom krzyża na Krakowskim Przedmieœciu. Formy obrażania i demonstracji pogardy wobec modlšcych się tam ludzi były szokujšce i często przeradzały się w akty fizycznej agresji. Znamienne były uzasadnienia owej pseudointeligenckiej tłuszczy, która domagała się ulicy „dla siebie”. – Nich idš się modlić do koœcioła, ulica jest dla nas – ten argument pojawiał się bez przerwy. W tych prostackich wypowiedziach odbijała się esencja współczesnej wojny kulturowej. Chodzi o wypchnięcie większoœci ze sfery publicznej, zredukowania jej kultury do skansenu, którym ma się stać Koœciół; sprowadzenia do roli podrzędnego obyczaju. Oczywiœcie, „wojna” na Krakowskim Przedmieœciu miała tło polityczne. Wypowiadajšcy jš prezydent Bronisław Komorowski i jego partia widzieli jš w takich kategoriach. Opozycja zresztš też włšczyła się w niš na podobnej zasadzie. Fakt jednak, że kulturalna rewolucja staje się poręcznym politycznym wehikułem, wskazuje tylko postępujšce za niš zagrożenia. Przemoc staje się narzędziem realizacji politycznych celów. Błyskawicznie wyczuł to najbardziej ostentacyjnie cyniczny z polityków PO Janusz Palikot. Jego ruch, który nie ma żadnych szans na szersze poparcie społeczne, cieszy się ogromnš sympatiš medialnš. Przy okazji odsłania postawy sympatyzujšcego z nim salonu. Mamy bowiem do czynienia z najbardziej odrażajšcym przykładem demagoga, który karierę zrobił na insynuacjach i obelgach, również pod adresem niedawno zmarłych, i przekroczył wszelkie granice przyzwoitoœci w polityce. Osobnika, który parę lat temu próbował wypłynšć jako chrzeœcijański biznesmen, a kiedy to się nie udało, wzišł się za hasła antyklerykalne. Jakakolwiek jego poważniejsza aktywnoœć kończyła się blamażem, jak choćby komisja „Przyjazne państwo”. Na kampanię wyborczš tego milionera złożyli się studenci i emeryci, a jego fortuna dziwnym trafem wywędrowała do podatkowych rajów. Okazuje się, że to wszystko plus zestaw absolutnie populistycznych haseł nie przeszkadza medialnym celebrytom, jeœli połšczony jest z antyklerykalnš hucpš. Myœlę, że fuehrer polskiej rewolucji kulturalnej wystawia właœciwe œwiadectwo jej uczestnikom. Czy naprawdę przytoczona na wstępie opowieœć z niczym się czytelnikom nie kojarzy?
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL