Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Jak rozliczyć w kosztach umowę leasingu?

Aby umowa leasingu samochodu odniosła pożšdane skutki podatkowe, nie wystarczy, że nosi takš nazwę. Musi spełniać wszystkie warunki przewidziane dla leasingu w ustawach podatkowych
Zgodnie z ustawowš definicjš (art. 17a pkt 1 ustawy o CIT oraz art. 23a pkt 1 ustawy o PIT) przez umowę leasingu rozumie się umowę nazwanš w kodeksie cywilnym a także każdš innš, na mocy której jedna ze stron, zwana „finansujšcym”, oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków na warunkach okreœlonych w ustawie drugiej stronie, zwanej „korzystajšcym”, podlegajšce amortyzacji œrodki trwałe lub wartoœci niematerialne i prawne a także grunty.Przepisy przewidujš podział na leasing operacyjny i finansowy (choć nie posługujš się wprost tš terminologiš), w zależnoœci od tego, jakie warunki spełnia dana umowa.[srodtytul]Leasing operacyjny[/srodtytul]Przy leasingu operacyjnym samochód zaliczany jest do składników majštkowych leasingodawcy (on dokonuje odpisów amortyzacyjnych). Obowišzkiem leasingobiorcy jest wniesienie opłaty wstępnej i opłacanie rat leasingowych. Przysługuje mu prawo wykupienia pojazdu po zakończeniu umowy...
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL