Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Publicystyka

Żłobki: rzšd chce dzieci w żłobkach

ROL
Pomysł na nowe „bezkosztowe” żłobki to jedna osoba na pięcioro maluchów, będšca dla nich równoczeœnie sprzštaczkš, kucharkš i salowš i wychowawczyniš – piszš publicyœci
Przed kilkunastu laty mieliœmy w Polsce rozwiniętš sieć żłobków w wysokim standardzie. Oddane w gestię samorzšdów poznikały, podobnie jak przedszkola. Dziœ tylko jedna na szeœć gmin pozwala sobie na prowadzenie tak kosztownej placówki. Do tych, które pozostały – około 500 w całej Polsce – ustawiajš się kolejki chętnych.
Sprawę potraktowała priorytetowo minister pracy Jolanta Fedak, która chyba jako jedyna w rzšdzie dostrzega uderzajšcy na tle innych państw brak wsparcia dla rodziców. W wyniku jej starań rada ministrów przyjęła 14 wrzeœnia projekt ustawy o opiece nad dziećmi do lat trzech. Zakłada on ułatwienia w tworzeniu nowych placówek opieki nad małymi dziećmi, na przykład przy firmach. Na rozwišzanie problemu czekano tak wiele lat, że projekt przyjęty został z ogromnym entuzjazmem i niemal bezkrytycznie. Tymczasem dokładna lektura dokumentów do ustawy nie pozostawia wštpliwoœci. Nowe żłobki nie zawsze wyjdš dzieciom na zdrowie. [srodtytul]Strategia rozstania [/srodtytul] Założenia tzw. ustawy żłobkowej rzšd zachwala jako realizację strategii lizbońskiej, która zakłada, że opiekš instytucjonalnš powinno być objęte co trzecie dziecko w wieku do lat trzech. Dziœ w Polsce do żłobka chodzi lub jest przynoszone tylko co 50. Strategia wywołała żywš dyskusję. Czesi podczas swojej prezydencji w UE zwrócili uwagę na fakt, że Bruksela przekracza swoje kompetencje, bo polityka rodzinna leży w gestii poszczególnych krajów. Ostrzegli też, że odgórne ustalanie procenta maluchów w żłobkach spowoduje, że „państwa członkowskie będš musiały szukać mechanizmów przymusu, by umieœcić dzieci w placówkach dziennej opieki, kosztem wolnoœci rodzin, przez ograniczenie urlopów rodzicielskich, obniżenie zasiłku rodzinnego itp.”. Ze swojej strony zadeklarowali, że dadzš rodzinom realny wybór. W Polsce nie ma dziœ żadnego wyboru, bo żłobków po prostu brakuje. Ale plan umieszczenia 30% maluchów poza domem będzie wychyleniem wahadła w drugš stronę. U nas żadne narzędzia przymusu, o których mówiš Czesi, nie będš potrzebne, skoro Polska ma najbardziej niekorzystny w Europie system urlopów i œwiadczeń dla rodziców. [srodtytul] Matka jest tylko jedna [/srodtytul] Długie urlopy macierzyńskie i wychowawcze sš odpowiedziš na naturalne potrzeby małego dziecka, które w tym wieku powinno przebywać przede wszystkim z mamš. Pół roku to humanitarne minimum, czas, gdy niemowlę według zaleceń WHO powinno być karmione wyłšcznie piersiš. Dlatego w państwach Unii matka przebywa na pełnopłatnym urlopie macierzyńskim nawet rok, i to nie tylko w krajach bogatych, jak Wielka Brytania, ale też na sšsiedniej Litwie. Po urlopie macierzyńskim kobiety majš możliwoœć skorzystania z płatnego urlopu wychowawczego. W Czechach nawet studentki mogš w tym czasie pobierać zasiłek w wysokoœci minimalnej pensji. W Polsce półroczny urlop macierzyński został za czasu rzšdów Leszka Millera skrócony o jednš trzeciš. Podjętš niedawno inicjatywę wydłużania urlopów do stanu sprzed cięć rozłożono ostrożnie na kilka lat, dodajšc każdego roku fakultatywne dwa tygodnie. Po 22 tygodniach macierzyńskiego można oczywiœcie iœć na urlop wychowawczy, który w Polsce istnieje, ale jest w praktyce bezpłatny. Zasiłek wynoszšcy od wielu lat jedynie 400 zł przysługuje tylko tym matkom, których dochód nie przekracza socjalnego minimum. Polki sš więc często zmuszone, by zostawić niemowlaka, który nie potrafi jeszcze sam siedzieć, i ruszyć na osiem godzin do niskopłatnej pracy. Jednoczeœnie wiele z nich nie ma z kim zostawić dziecka. W tej sytuacji najlepszym rozwišzaniem wydaje się w ogóle nie mieć dzieci. [srodtytul]Edukacja niemowlaków [/srodtytul] Żłobki nie będš alternatywš, ale dyktowanš ekonomicznie koniecznoœciš. Ustawodawcy taki stan rzeczy zdaje się odpowiadać. Autor „Założeń do ustawy” przyjętych niedawno przez radę ministrów tłumaczy to dobrem maluchów. To, że dzieci w każdym kolejnym roczniku rozwijajš się szybciej i mogš coraz wczeœniej zaczynać szkołę, wiemy już z wypowiedzi minister edukacji. [wyimek]Polityka rodzinna leży w gestii poszczególnych krajów UE. Wymuszajšc instytucjonalnš opiekę nad dziećmi do lat trzech Bruksela przekracza więc swoje kompetencje [/wyimek] Teraz kolejny projekt rzšdowy idzie krok dalej i powołujšc się na badania, przekonuje, że już niemowlę, jeœli tylko uczęszcza do zorganizowanych form opieki: „lepiej się rozwija, uczy się nawišzywać kontakty, dzielić się i współpracować z innymi, staje się bardziej samodzielne i wykształcajš się w nim odpowiednie postawy społeczne”, a także „znacznie łatwiej radzi sobie póŸniej w okresie edukacji szkolnej i dalszym życiu zawodowym oraz jest lepiej przystosowane do życia w podstawowej jednostce społecznej – w rodzinie”. Nasze, polskie 20-tygodniowe niemowlaki majš więc dzięki wdrożeniu nowej ustawy rozwijać się pod okiem wykwalifikowanej kadry i uczyć dzielenia się grzechotkš. A dzięki instytucjonalnej opiece będš się potem lepiej porozumiewały z członkami rodziny, czyli także z matkš, która wróci do nich po oœmiu godzinach pracy np. w supermarkecie. W projekcie często pada słowo „edukacja”, które w kontekœcie 20-tygodniowych dzieci brzmi jak żart. Co mšdrego można jednak powiedzieć, jeœli chce się uzasadnić wczesne oderwanie dziecka od matki? Dewaluacja macierzyństwa na rzecz apoteozy zorganizowanych form opieki kryje też inny powód wprowadzenia zmian. W dokumentach wymienione zostały korzyœci państwa z wysłania kobiet do pracy: oszczędnoœć na zasiłkach, zwiększenie wpływów z podatków i dodatkowe składki do ZUS. [srodtytul]Bezkosztowe dzieci [/srodtytul] Oczywiœcie kobiety, które majš dobrze płatne stanowiska i chcš inwestować w swój rozwój zawodowy, wrócš do pracy zaraz po urlopie macierzyńskim. Być może dzięki rozwišzaniom, które umożliwia nowa ustawa, będš mogły zostawić dziecko w przyfirmowym, nowoczesnym żłobku, mogšc je odwiedzać i karmić, gdy tylko zajdzie taka potrzeba. Jednak co będzie z tymi matkami, dla których wybór żłobka będzie dyktowany tylko i wyłšcznie ekonomicznym przymusem? Takich jest zdecydowana większoœć. Jakie warunki dla dzieci wszystkich kobiet zarabiajšcych minimalnš krajowš pensję albo obarczonych kredytami mieszkaniowymi przewidział ustawodawca? „Jednym z założeń pracy nad tš ustawš było znalezienie takich rozwišzań, które byłyby bezkosztowe” – powiedział w marcu rzecznik rzšdu Paweł Graœ w rozmowie z "Gazetš Wyborczš". Słowo, którego nie było dotšd w słownikach języka polskiego, doskonale okreœla charakter inicjatyw zwišzanych z politykš prorodzinnš w naszym kraju. Jeœli wczytamy się uważnie w założenia do projektu, „bezkosztowoœć” aż bije po oczach. Tak samo jak w wypadku reformy edukacji priorytetem jest zwiększenie dostępnoœci „oferty opiekuńczej”, a nie dbanie o jej jakoœć. „Bezkosztowoœć” kazała zdefiniować na nowo samo pojęcie „żłobka”. Jednostki objęte dziœ wymaganiami takimi jak zakłady opieki zdrowotnej, majš się przeobrazić w przechowalnie o bardzo zaniżonym standardzie. Oczywiœcie ułatwienia w tworzeniu nowych placówek sš potrzebne, a żłobki to jednak bardziej przedszkola niż szpitale. Jednak gdzieœ w gšszczu nowych przepisów, pozwalajšcych w praktyce na organizacyjnš wolnš amerykankę, zapomniano chyba, że cała sprawa dotyczy maleńkich dzieci. [srodtytul]Do mamki na wieœ [/srodtytul] Żłobki przejdš wiele zmian, jak choćby tę, że nie będš już musiały mieć kuchni, a niemowlętom wystarczy catering. Ale kwintesencjš nowych standardów jest opis wymogów lokalowych dla tzw. klubików dziecięcych. Miejsce, w którym maluchy będš przebywać pół dnia, musi posiadać „co najmniej jedno pomieszczenie”. Jeœli za punkt odniesienia przyjmiemy wiek XIX, kiedy dziecko kładzione w powijakach pod wierzbš nie wymagało żadnych pomieszczeń, to rację majš politycy, którzy ustawę chwalš jako postęp. Oczywiœcie jedno pomieszczenie nie byłoby jeszcze dramatem, gdyby nie wymagania dotyczšce przestrzeni. Na pięcioro dzieci z opiekunem przewidziano minimalnie 16 metrów kwadratowych. Na każde kolejne dziecko przypadać powinno dodatkowo dwa metry w oddziałach pięciogodzinnych i dwa i pół metra w oddziałach całodziennych. W dokumentach nie wspomniano o koniecznoœci zapewnienia dzieciom dostępu do ogrodu czy choćby werandy. Wiadomo, że niemowlęta nie będš walczyć o spacerniaki, ani o trzy metry na osobę przed trybunałem w Strasburgu, jak zrobili to polscy więŸniowie zwalniani przed upływem wyroków z powodu ciasnoty w zakładach penitencjarnych. Na szczególnš uwagę zasługuje też liczba dzieci przypadajšcych na jednš opiekunkę w nowych formach opieki. Tak zwani dzienni opiekunowie mieliby się zajmować nawet pištkš maluchów w wieku od roku do lat trzech, podobnie jak wiejskie mamki, do których jeszcze 100 lat temu wywożono dzieci z miasta na odchowanie. Autora założeń ustawy, który dzieci zna chyba tylko z obrazów Wyspiańskiego, najwidoczniej zainspirowała wizja dzieciństwa w pozie statycznej. Warto przypomnieć, że małe dzieci nie majš instynktu samozachowawczego: uwielbiajš wchodzić na parapety, stoły, podchodzić do kuchni, wysypywać proszki i interesujš się wszystkim tym, czego nie wolno im dotykać. Roczny maluch nie potrafi jeszcze sprawnie chodzić, za to dwulatki majš zwyczaj uciekania przed opiekunem. Do tego nie wynaleziono jeszcze wózków dla pięciorga dzieci, które mogłaby prowadzić jedna osoba. A w przeciwieństwie do Danii Polska nie będzie wymagała od dziennych opiekunów posiadania domu z ogrodem. I o ile w obecnych żłobkach panujš sterylne warunki, a specjalistyczna kadra ma dokładnie okreœlony podział obowišzków, tu wszystkim ma się zajšć jedna osoba. W myœl projektu powinna nie tylko spełniać rolę sprzštaczki, kucharki i salowej, ale również: „zagwarantować dziecku właœciwš opiekę pielęgnacyjnš oraz edukacyjnš”, a także (uwaga!) „prowadzić zajęcia metodyczno-dydaktyczne zapewniajšce właœciwy do wieku dziecka rozwój psychomotoryczny”. Nawet 160 godzinne szkolenia nie wykształcš opiekunów zdolnych do przetrwania w tak skrajnych warunkach. A art. 35 ustawy, który blokuje dostęp do zawodu byłym skazańcom, wróży poważne kłopoty z naborem. [srodtytul]Dzieci kiedyœ dorosnš [/srodtytul] Lektura całego projektu utwierdza w smutnym przekonaniu, że dla państwa rodzicielstwo jest najniżej cenionš aktywnoœciš obywateli. Państwu zależy o wiele bardziej na tym, żeby kobiety pracowały, niż żeby miały dzieci, co da się wyczytać wprost z dokumentów do nowej ustawy. Tak jest oczywiœcie lepiej, w krótkowzrocznej perspektywie kondycji budżetu na najbliższe kilka lat. Ale nie może wyjœć na dobre ani dzieciom, ani rodzicom, a w konsekwencji całemu społeczeństwu. A dzieci potraktowane bezkosztowym wychowaniem też kiedyœ dorosnš. Na pewno znajdš wtedy powód, by wysłać starsze pokolenie do domów opieki, dla jego dobra oczywiœcie. I niech autorzy projektu nie liczš na to, że będzie tam więcej miejsca niż dwa metry na staruszka. [i]Autorzy sš twórcami stowarzyszenia Rzecznik Rodziców, [link=http://www.rzecznikrodzicow.pl]www.rzecznikrodzicow.pl[/link], rodzicami pięciorga dzieci [/i]
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL