Jak eksmitować i wymeldować członka rodziny

aktualizacja: 23.09.2010, 15:07
Foto: Fotorzepa, Darek Golik DG Darek Golik
[b]- Czy istnieje możliwość wymeldowania i eksmisji córki? Sprawia ogromne problemy domownikom. Nie chce zarabiać na siebie i kradnie pieniądze z domu[/b].
Przepisy oczywiście dają możliwość pozbycia się i wymeldowania niechcianych lokatorów, jednak w praktyce nie jest to łatwe. Podobnie jest w sytuacji przedstawionej przez czytelnika. Czytelnik może pozbyć się córki z lokalu, jeśli przez dłuższy czas córka w nim nie przebywa lub gdy sąd nakaże jej eksmisję.
[srodtytul]Obowiązek meldunkowy[/srodtytul]
Obowiązek meldunkowy wynika z ustawy o ewidencji ludności. [b]Zasadą jest, że osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej musi się zameldować. [/b]
Jednak rodzice nie muszą meldować w lokalu swojego potomka. [b]Już samo zgłoszenie urodzenia dziecka, dokonane we właściwym urzędzie stanu cywilnego, zastępuje zameldowanie. [/b]
Zameldowanie jest tylko formalnością potwierdzającą zamieszkiwanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania.
Gorzej przedstawia się sytuacja z wymeldowaniem. Zgodnie z przepisami, do wymeldowania powinno dojść w przypadku:
> [b]opuszczenia przez osobę miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca[/b],
> śmierci osoby (w tym wypadku samo zgłoszenie zgonu, dokonane w urzędzie stanu cywilnego, zastępuje czynność wymeldowania).
Organ gminy wydaje decyzję w sprawie wymeldowania na wniosek strony lub z urzędu. Oznacza to, że wniosek może złożyć tylko ten, kto ma w tym interes prawny (w tym wypadku rodzina czytelnika) lub obowiązek.
Wniosek musi być jednak uzasadniony.
[srodtytul]Gdy córka nie jest pełnoletnia[/srodtytul]
Jeżeli córka nie jest pełnoletnia, usunięcie jej z lokalu będzie niemożliwe. Przeszkodą będą przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
Zasadą jest, że dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod opieką i władzą rodzicielską. Należy przez to rozumieć, że [b]rodzice zobowiązani są do wspierania dziecka[/b] i wykonywania pieczy nad jego osobą i majątkiem. Natomiast władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak wymaga tego dobro dziecka i interes społeczny.
Rodzice nie mogą zatem wbrew zasadom kodeksu próbować usunąć dziecka z lokalu, przynajmniej do momentu, gdy nie osiągnie ono pełnoletności. Do tego czasu zobowiązani są do zaspokojenia jego podstawowych potrzeb życiowych (zapewnienie mu wyżywienia oraz dachu nad głową).
[srodtytul]Gdy córka jest pełnoletnia[/srodtytul]
Jeśli córka jest pełnoletnia (a tak najprawdopodobniej jest w sytuacji czytelnika), to w grę wchodzi jeszcze tzw. [b]obowiązek alimentacyjny. Polega on na konieczności dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania[/b]. Obciąża on krewnych w linii prostej (rodzic, dziecko) oraz rodzeństwo.
Rodzice i dzieci są związani obowiązkiem alimentacyjnym praktycznie do końca życia, jeśli pociechy się nie usamodzielnią.
[ramka][b]Uwaga[/b]
Rodzice mogą zwolnić się z obowiązku alimentacyjnego względem pełnoletniego dziecka, jeżeli jest on połączony z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu samodzielnego utrzymania się. [/ramka]
[srodtytul]Eksmisja z lokalu [/srodtytul]
W świetle przepisów prawa, córka jest lokatorem, natomiast rodzice są właścicielami lokalu.
Właściciel lokalu ma możliwość wyeksmitowania uciążliwego lokatora jeżeli:
> zaniedbuje swoje obowiązki mieszkaniowe prowadzące do powstania szkód,
> niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców,
> lub wykracza w sposób rażący przeciwko porządkowi domowemu.
Zatem, jeśli pełnoletnia córka działa na szkodę mieszkańców i zakłóca porządek domowy, rodzina ma podstawy do jej eksmisji.
Powództwo o eksmisję może wytoczyć członek rodziny zamieszkujący lokal lub właściciel, lokator innego lokalu znajdującego się w tym samym budynku. W podstawie pozwu o eksmisję należy wskazać rażące i uporczywe łamanie porządku domowego, które to zachowanie utrudnia korzystanie z lokalu.
W wyroku nakazującym opróżnienie lokalu sąd orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy. Obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu.
[ramka] [b]Uwaga[/b]
Wyroków sądowych nakazujących opróżnienie lokalu nie wykonuje się w okresie od 1 listopada do 31 marca roku następnego włącznie, chyba że wskazano lokal, do którego ma być przekwaterowany.[/ramka]
[i]Podstawa prawna:
- [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=3C8E9B44FC67076ACF207A607348BF4E?id=182546]ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych [/link]
- [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=2C0FB63FD0DF1A140CAE6322AB45E34F?id=71706]Kodeks rodzinny i opiekuńczy[/link]
- [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=4AC30904208CD74393D170A3BF6ED5BD?id=176767]ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego [/link]
- [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=57683FC766B2A2088DA9BF9BD1FB5ACF?id=133093]Kodeks postępowania administracyjnego[/i] [/link]
[b]Czytaj więcej o:
- [link=http://www.rp.pl/temat/55720.html]władzy rodzicielskiej[/link]
- [link=http://www.rp.pl/temat/83266.html]eksmisjach[/link] [/b]
[ramka][b]Zapraszamy również do naszego serwisu [link=http://www.rp.pl/temat/163408.html] rp.pl » Prawo dla Ciebie » Twoje prawo » Prawo rodzinne [/link][/b][/ramka]

POLECAMY

KOMENTARZE