Praca, emerytury, renty

Prawo do emerytury dla kobiety urodzonej w 1956 roku

www.sxc.hu
[b]Czy szkoła policealna zawodowa (przetwórstwo mięsne) wlicza się do okresu zatrudnienia i czy studium medyczne farmaceutyczne wlicza się do zatrudnienia? Chodzi mi o nabycie prawa do emerytury. Urodziłam się w 1956 r. i mam przepracowane 32 lata. Czy mogę ubiegać się o wcześniejszą emeryturę?[/b] [b]Niestety, czytelniczka nie może ubiegać się o tzw. wcześniejszą emeryturę pracowniczą, przewidzianą w art. 29 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=324468]ustawy emerytalnej[/link]. [/b] Nie spełniła bowiem jednego z warunków - ukończenia do 31 grudnia 2008 r. wieku 55 lat. Warunek ten sprawia, że w praktyce, spośród osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. a przed 1 stycznia 1969 r. , wcześniejszą emeryturę pracowniczą mogą uzyskać tylko kobiety z roczników 1949-1953. Tylko one bowiem ukończyły do dnia 31 grudnia 2008 r. wymagany wiek emerytalny, wynoszący dla kobiet 55 lat. Zasady nabywania prawa do emerytury uregulowane zostały przede wszystkim w [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=324468]ustawie z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2009 r. nr 153, poz. 1227 ze zm)[/link].
Ustawa ta podzieliła ubezpieczonych na trzy grupy wiekowe: - osoby urodzone przed 1 stycznia 1949 r., - osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r., - osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r., a przed 1 stycznia 1969 r. Przynależność do określonej grupy wiekowej skutkuje tym, że różne są zarówno warunki, na których można nabyć prawo do emerytury, jak i zasady ustalania jej wysokości. Określone grupy zawodowe mają również możliwość nabycia prawa do wcześniejszej emerytury na podstawie przepisów innych ustaw, np. nauczyciele na podstawie Karty Nauczyciela. Dotyczy to przede wszystkim osób urodzonych przed 1949 r., a w niektórych przypadkach - również urodzonych w latach 1949-1968. [b]Zasadniczo kobieta urodzona w 1956 r. może mieć prawo do:[/b] - [b]emerytury w powszechnym wieku emerytalnym[/b] - przysługuje ona 60-letniej kobiecie niezależnie od długości przebytego okresu składkowego i nieskładkowego (zob. art. 24 ustawy emerytalnej). Ze względu na konieczność osiągnięcia 60 lat przez kobietę, pani urodzona w 1956 r. o emeryturę taką może wnioskować dopiero w 2016 r., - [b]emerytury pomostowej [/b]- jeśli spełnia się warunki określone w [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=294728]ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (DzU nr 237, poz. 1656)[/link]. W myśl przepisów tej ustawy prawo do emerytury pomostowej, przysługuje kobiecie, która spełnia łącznie następujące warunki: - urodziła się po 31 grudnia 1948 r., - ma okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat, - ma co najmniej 55 lat, - posiada okres składkowy i nieskładkowy, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet (przy ustalaniu tego okresu nie uwzględnia się okresów pracy w gospodarstwie rolnym), - przed 1 stycznia 1999 r. wykonywała prace w szczególnych warunkach lub prace w szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy o emeryturach pomostowych lub art. 32 i art. 33 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, - po 31 grudnia 2008 r. wykonywała pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy o emeryturach pomostowych, - w chwili składania wniosku o emeryturę nie jest już pracownikiem. Wykaz prac w szczególnych warunkach, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o emeryturach pomostowych, określa załącznik nr 1 do wspomnianej ustawy , zaś w drugim załączniku znajduje się wykaz prac o szczególnym charakterze (o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy). [i] [b]Podstawa prawna:[/b] - art. 24, 29, 32,33 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=324468]ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2009 r. nr 153, poz. 1227 ze zm)[/link], - [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=294728]ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (DzU nr 237, poz. 1656)[/link].[/i] [ramka][b]Więcej informacji o emeryturach w serwisie: [link=http://www.rp.pl/temat/55640.html]rp.pl » Prawo dla Ciebie » Świadczenia » Emerytury [/link][/b][/ramka]
Źródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL