Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Finanse

W Polsce rozszerza się szara strefa

Fotorzepa, Rob Robert Gardziński
W Polsce rozszerza się szara strefa. Otwieramy drugš pięćdziesištkę w rankingu Banku Œwiatowego. Powinniœmy upraszczać podatki i daniny dla państwa
Ponad jedna trzecia œwiatowego PKB jest nieopodatkowana – wynika z najnowszego raportu Banku Œwiatowego. Co więcej, z roku na rok udział szarej strefy w gospodarce roœnie, i to zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijajšcych się. Autor badania Friedrich Schneider, austriacki ekonomista od lat badajšcy szarš strefę, przestrzega, że podnoszenie podatków i wprowadzanie nowych regulacji do gospodarki zwiększa skłonnoœć do unikania płacenia podatków. A że podnoszenie danin staje się w Europie coraz popularniejszym sposobem walki ze spowolnieniem i zbyt dużym długiem publicznym, to problem gospodarki nierejestrowanej będzie rósł. Nasz kraj jest na 52. miejscu wœród 162 państw, które uwzględniono w raporcie (kończšcym się na ostatnich dostępnych danych – za 2007 rok), z 28,1-proc. udziałem szarej strefy w PKB. To w przeliczeniu na tegoroczny PKB oznaczałoby ponad 390 mld zł poza oficjalnym obiegiem.
W Polsce szarš strefę szacuje GUS. Według jego ostatnich oficjalnych wyliczeń, także za 2007 r., wytwarzane jest w niej poniżej 15 proc. PKB. To ok. 210 mld zł (także w wartoœciach za 2010 r.). Ale GUS nie bada tej częœci nierejestrowanej gospodarki, która wynika z działalnoœci zabronionej przez prawo, czyli przestępczej. Ekonomiœci przestrzegajš, że nieuproszczenie przepisów podatkowych i równoczesne podwyższanie stawek VAT może szarš strefę zwiększyć. Nieoficjalnie szacuje się, że pracuje w niej co dziesišty Polak. A jeszcze więcej osób czerpie częœciowe korzyœci z pracy nielegalnej, bo oprócz tej opodatkowanej wykonujš nieopodatkowanš. Szara strefa rozwija się głównie w usługach, przede wszystkim w branży budowlanej, rolnictwie i ogrodnictwie, handlu oraz w gastronomii i hotelarstwie. Nierejestrowana praca przeważa na rynku korepetycji oraz opieki na dziećmi i osobami starszymi. – W Polsce dla małej firmy prawie jednakowe jest ryzyko zwišzane z działalnoœciš w szarej strefie i możliwoœciš pomyłki oraz poniesienia z tego powodu kary finansowej – mówi prof. Elżbieta Mšczyńska z SGH. Jej zdaniem do działalnoœci nierejestrowanej bardziej niż wysokie daniny popycha ludzi gšszcz przepisów. Uważa, że propozycje rzšdu zachowujšce cały zagmatwany system różnic w opodatkowaniu sprzyjajš gospodarce cienia. Rzšd jako sposób zmniejszania szarej strefy wskazuje tylko zwiększonš fiskalizację. Planuje bowiem ograniczyć ulgi zwišzane z używaniem aut do celów służbowych, zlikwidować zwolnienia z posiadania kas fiskalnych. – To za mało – twierdzi prof. Mšczyńska. Wiktor Wojciechowski, ekonomista fundacji FOR, wskazuje: – Jeœli podatki sš wysokie, a œwiadczenia społeczne łatwo dostępne, to ludzie chętniej pozostajš w gospodarce cienia. Podobnie uważajš inni ekonomiœci. Przyznajš jednak, że dla zmniejszenia szarej strefy znacznie groŸniejsze od podnoszenia podatków jest podnoszenie parapodatków, głównie składek i obcišżeń pracy. – Podnoszenie składek powoduje nie tylko wzrost nielegalnego zatrudnienia, ale też ukrywanie wartoœci sprzedaży, obrotów, kosztów i właœciwie większoœci wyników firmy – tłumaczy Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, ekspert PKPP Lewiatan. W naszym regionie najuczciwsi sš Czesi. Tam urzędy skarbowe nie otrzymujš informacji o niespełna jednej pištej dochodów podatników. Podobnie jest na Słowacji. [ramka][srodtytul]Ucieczka od płacenia podatków[/srodtytul] W zestawieniu 162 krajów Bank Œwiatowy wskazał,że największe rozmiary ma szara strefa w Gruzji. W 2007 r. (ostatnie dostępne dane) nieopodatkowana częœć PKB wyniosła tam aż 72,2 proc. Z krajów rozwijajšcych się najuczciwsi sš podatnicy singapurscy (szara strefa to 13,7 proc PKB). Niewiele ustępujš im Chińczycy i Wietnamczycy. Numerem jeden na œwiecie pod względem najmniejszej szarej strefy jest Szwajcaria (8,4 proc. PKB). Za niš sš USA (9 proc.). W 25 najbogatszych krajach OECD szara strefa to œrednio 18,7 proc. PKB. W naszym regionie – œrednio 38,1 proc. Zdaniem ekspertów szara strefa będzie się powiększać. [/ramka] [i]Masz pytanie, wyœlij e-mail do autorek [link=http://d.walewska@rp.pl]d.walewska@rp.pl[/link], [link=http://a.fandrejewska@rp.pl]a.fandrejewska@rp.pl[/link][/i]
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL