Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rodzina

Łatwiej będzie ścišgać zagraniczne alimenty

www.sxc.hu
Wyroki z innych krajów majš być szybciej uznawane. Sšdy państw unijnych ustalajš wyższe kwoty na dzieci. Ojcowie z Polski będš musieli się z tym pogodzić.
Wyroki czy ugody w sprawach alimentacyjnych wydane w którymœ z państw Unii będš automatycznie wykonalne w innym. Tak samo w Polsce. Bez potrzeby przechodzenia ucišżliwej procedury (w Polsce sšdowej i dwuinstancyjnej) stwierdzania ich wykonalnoœci w kraju, w którym egzekucja ma nastšpić. Wystarczyć ma prosta czynnoœć przed sšdem rejonowym: uzyskanie tzw. klauzuli wykonalnoœci, w praktyce stempla na wyroku. Właœciwy będzie sšd miejsca zamieszkania dłużnika. Jeœli tak właœciwego sšdu nie da się ustalić, właœciwy będzie sšd, w którym ma być wszczęta egzekucja. [srodtytul]Skuteczniejsza egzekucja [/srodtytul] Zmiany wymusza Unia. Konkretnie rozporzšdzenie Rady (WE) nr 4/2009 z 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właœciwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowišzań alimentacyjnych. Ma ono bezpoœrednie zastosowanie w Polsce, ale bez uzupełnienia kodeksu postępowania cywilnego jego stosowanie w Polsce byłoby niezmiernie utrudnione.Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego przygotowała właœnie stosownš nowelę k.p.c. System ma zaczšć działać w czerwcu 2011 r.
Orzeczenia (ugody) oraz inne dokumenty urzędowe dotyczšce alimentów będš uznawane w innym kraju (w tym w Polsce) bez koniecznoœci dodatkowego postępowania i bez możliwoœci sprzeciwienia się ich uznaniu. Gdyby Dania i Wielka Brytania nie przyjęły tych rozwišzań, w automatyzm byłby nieco ograniczony, ale tylko w œciœle okreœlonych przypadkach, np. niedoręczenia pozwanemu (dłużnikowi alimentacyjnemu) dokumentu wszczynajšcego postępowanie w sposób umożliwiajšcy przygotowanie obrony. [srodtytul]Zadowoleni i sceptycy[/srodtytul] W k.p.c. kwestie te ma regulować krótki nowy tytuł: "Wykonalnoœć orzeczeń, ugód sšdowych i dokumentów urzędowych z państw członkowskich UE w sprawach alimentacyjnych" art. 1153[sup](10 i 11)[/sup]. Zapisane tam będzie oczywiœcie, że do spraw alimentacyjnych procedury uznania orzeczeń zagranicznych (art. 1150 - 1152) nie stosuje się. - Tego właœnie obawiam się najbardziej - mówi adwokat Rafał Wšworek, wiceprezes Stowarzyszenia Centrum Praw Ojca i Dziecka. [b]Przy tych masowych migracjach może dochodzić do sytuacji, że kobieta (bo one w 95 proc. domagajš się alimentów) uzyska za granicš korzystniejszy wyrok, niż ma w Polsce, a pozwany (w 95 proc. mężczyŸni) zostanie pozbawiony narzędzi obrony.[/b] Dodam, że przyzwyczajeni jesteœmy w Polsce do stosunkowo niskich alimentów, chociaż w Warszawie nie schodzš poniżej 700 zł. Na Zachodzie jednak, np. w Niemczech, sš znacznie wyższe. Nikogo nie dziwiš alimenty opiewajšce na 1000 euro. - To bardzo dobre rozwišzanie ułatwiajšce œcišganie alimentów, które dla matek jest mordęgš - mówi z kolei Ewa Milewska-Celińska, adwokatka specjalizujšca się w sprawach rodzinnych. Faktem jest,że niepłacenie alimentów to od lat wielki i masowy problem społeczny w Polsce. Szacuje się, że zobowišzanych jest do alimentów ok. 600 tys. osób zwykle ojców, a co drugi nie wywišzuje się z tego obowišzku należycie. [ramka][b]Opinia[/b] [i][b]prof. Marek Andrzejewski prawnik cywilista z Uniwersytetu Szczecińskiego[/b][/i] Celem funduszu alimentacyjnego i ustawy alimentacyjnej (o pomocy osobom uprawnionym do alimentów) sš nie tylko kwestie socjalne, ale, powiedzmy to bez ogródek: "dopadnięcie drania". Mówimy bowiem o elementarnych obowišzkach wobec osób najbliższych, zwykle dzieci. Nie może być tak, że w Europie zapadajš wyroki zasšdzajšce alimenty, a komornicy nie sš w stanie (a bywa, że nie sš tym zainteresowani) ich wyegzekwować. W konsekwencji dziecko żyje na poziomie Trzeciego Œwiata. Dlatego każdemu rozwišzaniu, które posuwa choćby o krok skutecznoœć egzekwowania alimentacyjnych wyroków, a z zagranicznymi sš szczególne trudnoœci, należy przyklasnšć. [/ramka]
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL