Na rozliczenie straty z giełdy mamy pięć lat

aktualizacja: 02.08.2010, 03:30
Foto: www.sxc.hu

Jeśli sprzedałeś akcje i nie wyszedłeś na swoje, masz możliwość odliczenia strat. Z tym jednak zastrzeżeniem, że wysokość obniżenia nie może przekroczyć w danym roku 50 proc. niedoboru

Wynika tak z odpowiedzi ministra finansów na interpelację poselską nr 16490.
Specyfika opodatkowania dochodów w PIT polega na tym, że okresem rozliczeniowym jest rok kalendarzowy. Z interpelacji wynika, że ustawodawca zdaje sobie sprawę, że w przypadku niektórych zdarzeń gospodarczych jest to zbyt krótki okres, w którym możliwe jest uwzględnienie faktycznego ekonomicznego efektu tego zdarzenia.
Dlatego wprowadził do ustawy o PIT regulacje, na mocy których możliwe jest odliczanie poniesionej w roku podatkowym straty od dochodów z tego źródła przychodów w kolejnych latach podatkowych.
Zgodnie z art. 9 ust. 2, 3 i 6 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?n=1&id=346580]ustawy o PIT[/link] dochodem ze źródła przychodów jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.
O wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, [b]można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50 proc.[/b] kwoty tej straty.
„Rozliczeniu zatem podlega strata poniesiona ze źródła przychodów, stanowiąca różnicę pomiędzy sumą przychodów a sumą kosztów poniesionych z tego źródła w roku podatkowym” – czytamy w interpelacji.
Trzeba pamiętać, że [b]strata jest odliczana w następnych pięciu latach podatkowych od dochodów uzyskanych z tego samego źródła.[/b] Możliwość odliczenia straty według tych zasad dotyczy nie tylko dochodów z kapitałów pieniężnych, ale także dochodów z pozostałych źródeł.
Nie każdą jednak stratę da się uwzględnić. Niedopuszczalne jest rozliczenie straty, która powstała z odpłatnego zbycia rzeczy i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT, tj. m.in. nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, a także prawa wieczystego użytkowania gruntów.
Tak samo jest ze stratą ze źródeł przychodów, z których dochody wolne są od podatku dochodowego.

POLECAMY

KOMENTARZE