Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sš uproszczenia dla eksporterów pośrednich

www.sxc.hu
Posiadanie elektronicznej wersji komunikatu IE-599 daje prawo do zastosowania stawki 0 proc. w eksporcie poœrednim
[b]Tak uznał NSA w wyroku z 25 maja 2010 r. (I FSK 953/09).[/b]Eksportem towarów jest potwierdzony przez urzšd celny okreœlony w przepisach celnych wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty w wykonaniu czynnoœci stanowišcych dostawę towarów.Transakcja ta opodatkowana jest zasadniczo 0-proc. stawkš podatku. Do jej zastosowania niezbędne jest posiadanie potwierdzenia wywozu towarów poza terytorium Wspólnoty wydane przez organy celne.[srodtytul]Dwie regulacje[/srodtytul]Ta prosta zasada komplikuje się nieco, jeœli weŸmiemy pod uwagę fakt, iż przepisy wyróżniajš dwa rodzaje eksportu.Pierwszym jest eksport bezpoœredni. Mamy z nim do czynienia, jeœli wywóz towarów dokonywany jest przez dostawcę lub na jego rzecz. W tym przypadku eksporter może zastosować 0-proc. stawkę podatku, jeœli przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument potwierdzajšcy wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty.Drugim r...
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL