Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Publicystyka

Rodzina zrobi swoje, rodzina może odejść

Przypatrzcie się dobrze: oto twarze czajšcej się IV RP (tutaj jeszcze z makijażem). (Karolina i Tomasz Elbanowscy)
Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski
Dwie główne partie w Polsce chętnie deklarujš przywišzanie do wartoœci rodzinnych, ale równie chętnie poœwięcajš je dla poszerzenia elektoratu – piszš publicyœci
Wartoœci rodzinne to ważny oręż Bronisława Komorowskiego w tej kampanii. Nie przeszkodziło mu to jednak w podpisaniu skrajnie antyrodzinnej ustawy, czym pochwalił się na Kongresie Kobiet Polskich przed pierwszš turš wyborów. Ustawę „o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie” marszałek podpisał błyskawicznie. Wczeœniej przez trzy dni, co kilka minut, na sejmowe, poselskie i prezydenckie skrzynki przychodził e-mail z proœbš o weto i zdjęciem rodzinnym. Półtora tysišca takich głosów zostało zlekceważonych. Kilka tygodni wczeœniej marszałek zignorował proœbę organizacji rodzinnych o niepoddawanie ustawy pod głosowanie w czasie wyborczym, aby w póŸniejszym terminie możliwa była spokojna dyskusja. A w domyœle także, by decyzję w tak ważnej sprawie podjęła osoba wybrana demokratycznie na urzšd głowy państwa, a nie tylko pełnišca obowišzki głowy.
[srodtytul]Autor! Autor![/srodtytul] „Tytuł ustawy nie jest do końca adekwatny do treœci” – ocenił Komorowski po podpisaniu. Kłopot w tym, że cała ustawa jest nieadekwatna do rzeczywistoœci. Jej projekt wzbudził sprzeciw nawet wœród senatorów i posłów koalicji. Nic dziwnego, skoro jej założenia uršgajš zdrowemu rozsšdkowi, interesowi społecznemu, wolnoœciom obywatelskim i zasadom państwa prawa, choćby takim jak domniemanie niewinnoœci. Posłom, którzy odważyli się mieć inne zdanie, Klub PO narzucił dyscyplinę w głosowaniu. Wyłamało się trzech. Z radykalnš krytykš projektu wystšpili prawnicy. Prof. Andrzej Zoll podsumował: „to głupie pomysły, naprawdę głupie”. Rzecznik praw obywatelskich, œp. Janusz Kochanowski, planował zaskarżenie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. Powiedział też: „cała ustawa jest napisana tak niedbale, że chciałoby się poznać jej autorów”. Twórców projektu znajdziemy w składzie małej sejmowej podkomisji, która połšczyła w jeden tekst dwa projekty: rzšdowy i Lewicy, wzbogacajšc go dodatkowš treœciš. Posłów wspierali przedstawiciele organizacji pozarzšdowych zajmujšcych się przemocš domowš, dla których notabene państwowy system walki z tym zjawiskiem stanowić będzie Ÿródło utrzymania. Trudno z góry posšdzać kogokolwiek o złe intencje. Jednak efekt pracy tego gremium prezentuje tak jednostronne spojrzenie na problem, że przywołuje na myœl znany z psychologii mechanizm gromadomyœlenia. Zespół ekspertów tak bardzo alienuje się od rzeczywistoœci, że ignoruje wszelkie głosy sprzeczne z przyjętš doktrynš. [srodtytul]Zaglšdanie pod kołdrę[/srodtytul] Doktryna ustawy jest prosta: rodzina to miejsce ciemiężenia, z którego należy wyemancypować i kobietę, i dziecko. Cel osišgniemy, poddajšc rodzinę totalnej kontroli. Danuta Nowakowska z Centrum Praw Kobiet ogłosiła publicznie, że przemoc występuje w 70 procent rodzin. Podobnie porażajšce w skali dane znajdziemy w oficjalnym tekœcie ustawy. Zgodnie z doktrynš całkowicie zmieniono sytuację ofiary. Dotšd mogła prosić o interwencję, teraz nie będzie mogła jej odmówić. Urzędnicy wkroczš w życie każdego, kto zostanie zgłoszony jako domniemana ofiara przemocy ze strony bliskich. Interwencja będzie prowadzona „bez zgody i wiedzy” zainteresowanych (art. 9 c). [wyimek]Władza, która stosuje cichš amnestię z powodu przepełnionych więzień, będzie teraz œcigać rodziców dajšcych niesfornym dzieciom klapsy [/wyimek] Marszałek Komorowski stwierdził, że ustawa rozwišże poważne problemy kobiet, „na obszarze daleko idšcej intymnoœci i prywatnoœci”. Państwo w roli dobrego wujka, z ambicjš naprawiania zawiłych relacji rodzinnych, zajrzy nie tylko przez okna, ale i pod kołdry. [srodtytul]Kontrola polskich domów[/srodtytul] Dwa i pół tysišca zespołów interdyscyplinarnych w całym kraju zajmie się kontrolš polskich domów. Senator PO Jan Rulewski nazwał ten pomysł „lustracjš rodziny”. Struktura będzie działała w kraju, w którym już teraz 30 tysięcy dzieci odebrano rodzicom z powodów ekonomicznych, a 100 tysięcy dzieci umieszczono w kosztownych formach opieki państwowej. Szeœć milionów domów skontrolować chce państwo, które stworzyło system kilku tysięcy gimnazjów i nie jest w stanie poradzić sobie z panujšcš w nich agresjš. Władza, która stosuje cichš amnestię z powodu przepełnionych więzień, będzie teraz œcigać rodziców dajšcych niesfornym dzieciom klapsy. Podobno to zakaz bez sankcji. Ale przepisy zrównujš klaps z pobiciem obcej osoby na ulicy, a Temida jak wiadomo jest œlepa i kieruje się literš prawa, a nie intencjami jego twórców. Prawniczy gniot krytykowany już przez autorów ekspertyz sejmowych nie doœć, że jest pozbawiony elementarnego kontaktu z rzeczywistoœciš, to jeszcze dubluje istniejšce prawo, które nie jest wystarczajšco egzekwowane. Niewydolnoœć systemu reagowania na drastycznš przemoc domowš zostanie przypudrowana nowymi przepisami. Iluzorycznoœć założeń nowelizacji demaskuje jej bezkosztowoœć. Polski nie stać nawet na zwiększenie dostępu do terapii małżeńskich, alkoholowych, przemocowych, o których poza wielkimi miastami mało kto słyszał. Ustawodawca wprowadził więc system zakazów i straszaków, który stworzy wrażenie, że podejmowane sš działania w tej bulwersujšcej wszystkich sprawie. Na poziomie aspiracji ustawa ma nas zbliżyć do standardów Zachodu. [srodtytul]Pożegnanie z rodzicami[/srodtytul] Pierwszym i najbardziej odczuwalnym skutkiem nowelizacji będš kolejne akcje wychowawcze wobec rodziców. Kampanie przeciwko przemocy już teraz bombardujš dzieci ostrzeżeniami przed najbliższymi. Typowy przykład: w podwarszawskiej szkole na œcianie pierwszej klasy, na wysokoœci buzi dziecka, wisi wielki plakat jednej z organizacji zajmujšcych się przeciwdziałaniem tzw. przemocy w rodzinie. Przedstawia smutne postaci z bajek z podpisem: „Bite dzieci widzš œwiat inaczej”. Maluchy, które dopiero nauczyły się czytać, osaczone sš przez plakaty Niebieskiej Linii zdobišce szkolne korytarze. Pierwszaki przynoszš też do domu ulotki „Kocham, nie biję”, które nauczyciel kazał wręczyć rodzicom. Akcje znoszenia autorytetu rodziców prowadzone od kilku lat wspólnie przez organizacje pozarzšdowe, ministerstwa i samorzšdy wsparły gwiazdy. Aktorka, którš tatusiowie mogš kojarzyć z sesji w „Playboyu”, występuje – już w kompletnym stroju – na szkolnych plakatach i ulicznych billboardach jako ekspert od wychowania. Poucza rodziców „ Kocham – nie krzyczę”, a w spocie kampanii „Kocham – reaguję” publicznie strofuje ojca, który odważył się podnieœć głos na dziecko: „Jak panu nie wstyd!”. Kulisy kolejnych akcji zdradza poseł Iwona Guzowska (PO), która zapowiedziała obowišzkowe przepytywanie uczniów z sytuacji w domu, a więc systemowe donoszenie na rodziców. „Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy się nie uda, jeœli w parze z niš nie pójdzie profilaktyka. Na godzinie wychowawczej w szkole dzieciom systematycznie muszš być robione testy. Napisane na zasadzie zabawy, zróżnicowane zależnie od wieku. Ułożone i sprawdzane przez specjalistów, którzy na tej podstawie będš w stanie wykryć, czy dziecku nie dzieje się krzywda” – powiedziała posłanka w wywiadzie dla „Dziennika. Gazety Prawnej”. Z definicji zawartej w ustawie już przed nowelizacjš wynika, że przemoc to każde przykre dla dziecka działanie wychowawcze: ograniczanie kontaktów z rówieœnikami, krytykowanie, zakazy i tzw. przemoc finansowa. Teraz dziecko się dowie, że rodzice nie majš prawa wymagać albo stracić nerwów, bo w ten sposób złamiš prawo. Nastolatki w fazie buntu i naporu będš mogły przeciwstawić „opresyjnym” rodzicom autorytet państwa. [srodtytul]Za, a nawet przeciw[/srodtytul] Społeczne kampanie majš przy tym status œwiętej krowy. Każdy, komu nie podoba się ich forma, jest z góry podejrzany o popieranie i stosowanie przemocy. Partie polityczne też ulegajš podobnym szantażom, również wewnętrznym. W oœrodkach pomocy społecznej w całej Polsce wcišż wiszš mocno przykurzone plakaty: pięœć z obršczkš, pobita kobieta z córkš i słowa przysięgi małżeńskiej „i że Cię nie opuszczę aż do œmierci”. Tak wartoœci rodzinne promowano za rzšdów PiS. Minister Joanna Kluzik-Rostkowska popierajšca kampanię podkreœlała, że jest ona pierwszym krokiem do zmiany ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W maju tego roku pani minister, teraz członkini sejmowej podkomisji – jako jedyny poseł z Klubu PiS – głosowała za nowelizacjš. Dwie główne partie deklarujš przywišzanie do wartoœci rodzinnych, ale chętnie poœwięcajš je dla poszerzenia elektoratu. Po kilku latach ich rzšdów polityka prorodzinna istnieje w formie szczštkowej. Polska przeznacza na niš mniejszy procent PKB niż nasi wschodni sšsiedzi. Jak pokazuje nowe prawo, brak wsparcia ze strony państwa jest najmniejszym złem, jakie spotkać może ludzi wychowujšcych dzieci. Z powyższych względów lepiej, żeby sztaby obu kandydatów na prezydenta oszczędziły nam obietnic dotyczšcych polityki rodzinnej. Taki spektakl przyda się co najwyżej do zilustrowania w Wikipedii hasła „hipokryzja”. [i]Autorzy sš założycielami Stowarzyszenia i Fundacji Rzecznik Praw Rodziców[/i]
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL