Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Budowa i remont

Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o solarach

materiały prasowe
Koszt instalacji solarnej dla domu jednorodzinnego o powierzchni około 200 mkw. wynosi ok. 10-12 tys. złotych. To spory wydatek, ale jednorazowy. Potem można już tylko liczyć oszczędnoœci.
Kolektor słoneczny, to urzšdzenie które zamienia energię promieniowania słonecznego w energię cieplnš wykorzystywanš do ogrzewania ciepłej wody użytkowej w domach prywatnych, a także w szpitalach, zakładach przemysłowych itd. – wyjaœnia Ryszard Tytko, autor ksišżki "Odnawialne ródła Energii". To, ile wydamy na instalację solarnš zależy m.in. od naszych potrzeb oraz typu kolektorów, na które się zdecydujemy. [srodtytul]Płaskie, próżniowe i rurowe[/srodtytul]
Kolektory słoneczne do instalacji podgrzewania wody generalnie można podzielić na płaskie, próżniowe rurowe i kolektory próżniowe z rurkš cieplnš (heat pipe). Występujš też, choć rzadko, płaskie kolektory próżniowe. Rodzaje kolektorów różniš się budowš, sposobem montażu, warunkami pracy oraz cenš. - W Polsce 70 proc. montowanych obecnie kolektorów, to kolektory płaskie, produkowane w Polsce. Ok. 25 proc. rynku stanowiš kolektory rurowe próżniowe importowane głownie z Chin, natomiast ok. 5 proc. stanowiš kolektory próżniowe z ciepłš rurkš produkowane w Polsce - mówi Ryszard Tytko. [b]Kolektory płaskie[/b] sš najprostsze w konstrukcji, najtańsze, skuteczne przede wszystkim przy dobrym nasłonecznieniu. Ich wadš jest stosunkowo duża utrata ciepła przy niskiej temperaturze zewnętrznej. Promieniowanie słoneczne jest pochłaniane przez płytę absorbera, czyli arkusz blachy aluminiowej lub miedzianej pokryty powłokš zwiększajšcš pochłanianie (absorpcję) promieniowania. Może to być po prostu czarna farba, ale nowoczesne konstrukcje posiadajš specjalne powłoki selektywne - zwiększajšce absorpcję przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji ciepła. Efektywnoœć [b]kolektorów próżniowych[/b] w znacznie mniejszym stopniu niż w kolektorze płaskim zależy od temperatury zewnętrznej.Próżnia otaczajšca absorber uniemożliwia oddanie zaabsorbowanego ciepła i w całoœci przekazuje je do instalacji. Działa tu zasada termosu, w którym również wykorzystana jest próżnia jako izolacja. Trzeci typ - [b]kolektor próżniowy z rurkš cieplnš (heat pipe)[/b] działa w ten sposób, że ogrzewana energiš słonecznš ciecz poœredniczšca paruje w dolnej częœci rurki umieszczonej w szklanej rurze próżniowej. Daje to wyższš skutecznoœć wykorzystania energii promieniowania słonecznego w warunkach mniejszego nasłonecznienia i przy niższych temperaturach otoczenia. [srodtytul]Który najlepszy?[/srodtytul] Producenci poszczególnych typów kolektorów zachwalajš swoje produkty. - W naszej strefie klimatycznej najkorzystniejszym rozwišzaniem sš instalacje grzewcze z kolektorami próżniowymi z rurkš cieplnš – twierdzi Tomasz Sumera z firmy Eco-Schubert. Jego zdaniem podstawowš zaletš kolektorów heat pipe jest mechanizm przekazywania energii w najwyższym punkcie temperaturowym. Według Sumery w okresie zimowym efektywnoœć kolektorów próżniowych jest o 30 proc. wyższa niż pozostałych. - Zaletš kolektorów płaskich jest możliwoœć schładzania rewersyjnego, co umożliwia częœciowe wychłodzenie zasobnika w nocy. Kolektor próżniowy takiej możliwoœci nie ma ze względu na idealne parametry izolacyjne - mówi Dominik Wojtek, kierownik Działu Technicznego w spółce Sunex. Faktem jest, że brak odbioru ciepła może nawet całkowicie zniszczyć kolektor. Nowoczesne systemy solarne powinny zatem zabezpieczać instalację przed przegrzaniem w przypadku dłuższego "postoju" np. na czas wyjazdu wakacyjnego. Teoretycznie można w jednej instalacji połšczyć różne typy kolektorów, ale w praktyce nie ma to sensu, gdyż nie przynosi spodziewanych efektów. Z wyników badań uzyskanych w laboratorium odnawialnych Ÿródeł energii w Zespole Szkół Elektrycznych w Krakowie, (po konsultacji z naukowcami z Politechniki Krakowskiej i AGH) wynika, że wszystkie wyżej wymienione typy kolektorów w warunkach krakowskich dostarczajš podobnš iloœć energii cieplnej, tj. ok. 2 000 kWh przy nasłonecznieniu 1600 h (w cišgu roku). - W okresie letnim ok. 10 proc. więcej energii cieplnej dostarczajš kolektory płaskie, natomiast w okresie zimowym ok. 8 proc. więcej energii cieplnej dostarczajš kolektory rurowe próżniowe – mówi Ryszard Tytka. Jego zdaniem mniejsza popularnoœć kolektorów próżniowych wynika z tego, że te najbardziej przystępne cenowo pochodzš z Azji, co kojarzy się z gorszš jakoœciš. [srodtytul]Woda wystarczajšco ciepła[/srodtytul] Do jakiej maksymalnie temperatury może zostać podgrzana woda użytkowa za pomocš instalacji solarnej? — Zazwyczaj temperatura wody waha się w granicach 80 stopni Celsjusza i to w zupełnoœci wystarcza do mycia czy prania. Dużo zależy od podrodzaju kolektorów, wielkoœci zbiornika z wodš czy też wielkoœci zużycia ciepłej wody w konkretnym gospodarstwie domowym — mówi Kamil Dolata z Gaspolu. Przy zasobnikach o dużej pojemnoœci wymaga się, aby woda co jakiœ czas była podgrzana do temperatury min. 70 st. C po to, aby usunšć chorobotwórcze bakterie legionelli rozwijajšce się w ciepłej wodzie. [srodtytul]Jakie koszty? [/srodtytul] Odpowiedniego doboru kolektorów słonecznych dla swojego domu najlepiej dokonać po rozmowach z doradcami firm, które je produkujš lub instalujš. Można też skorzystać z konfiguratorów instalacji dostępnych na stronach internetowych tych firm. Dodatkowo kalkulatory pozwalajšce szybko wyliczyć najważniejsze parametry instalacji oraz symulacje efektywnoœci danego systemu solarnego (patrz: ramka). Ponieważ kolektory służš do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, ich liczba zależy od wielkoœci zużycia wody przez mieszkańców. - Typowa rodzina czteroosobowa potrzebuje np. dwóch kolektorów rurowych próżniowych oraz zbiornika 200 litrów. Koszt takiego zestawu z montażem i VAT wynosi około 12 tys. zł - mówi Tomasz Sumera. Podobne szacunki przedstawia Ryszard Tytko. - Koszt instalacji solarnej dla domu jednorodzinnego o powierzchni ok. 200 mkw. wynosi ok. 10-12 tys. złotych – twierdzi. Udział samych kolektorów w całej instalacji wynosi odpowiednio: trzy kolektory płaskie o powierzchni ok. 6-7 mkw. (3-4 tys. zł), albo kolektor rurowy próżniowy 30-40 rur o powierzchni czynnej ok. 5 mkw.(3,5-4 tys. zł), lub kolektor rurowy próżniowy z rurkš cieplnš – 32 rury (3,5 tys. zł). Kolektory stanowiš około 35 proc. kosztów instalacji solarnych. W skład kosztów mogš wchodzš również: wymiennik ciepła, pompa solarna ze sterownikiem i układem zabezpieczajšcym, rury miedziane z izolacjš termicznš łšczšce kolektor na dachu z wymiennikiem w kotłowni, kształtki i elementy łšczšce instalację solarnš z istniejšcš instalacjš c.o. Do kosztów materiałów doliczyć trzeba koszt montażu instalacji (może trwać nawet 2 dni), koszt napełnienia instalacji płynem solarnym oraz ewentualny odbiór techniczny instalacji przez inżyniera nadzoru. [srodtytul]Trzeba o nie dbać[/srodtytul] Instalacja solarna uchodzi za bezobsługowš, co nie znaczy, że wystarczy jš zamontować i przez lata można już nic nie robić. Ważne jest obserwowanie ciœnienia w instalacji solarnej. Spadek ciœnienia może wynikać z odparowania czynnika roboczego, czyli glikolu. Wtedy trzeba go uzupełnić, gdyż jego brak może doprowadzić do zatarcia pompy obiegowej na tzw. sucho biegu, a nawet uszkodzenia kolektora. Glikol należy okresowo wymieniać (zwykle co 4-6 lat), co daje wydatek roczny rzędu kilkunastu złotych (17 zł przy szeœciu latach). W zimie trzeba odœnieżyć kolektory, gdyż przykryte grubš warstwš œniegu nie działajš. Także mycie podnosi ich sprawnoœć optycznš. Jednak większoœć użytkowników tego nie robi, gdyż podniesienie lub obniżenie jego sprawnoœci z tego powodu nie jest tak duże, aby było przez zwykłego użytkownika zauważalne. — Jeœli kolektor jest zawieszony powyżej 3-4 metrów sugerujemy wówczas skorzystanie z wykwalifikowanego serwisu. Trzeba brać pod uwagę, że latem kolektor może być rozgrzany do kilkudziesięciu stopni Celsjusza i dotykanie go może być niebezpieczne. Wówczas wszelkimi pracami zwišzanymi z kolektorami powinien zajšć się specjalistyczny serwis, podobnie, jak z ewentualnym zakrywaniem kolektorów na czas np. urlopu. W okolicach Warszawy usługa taka nie powinna być droższa niż 200 – 300 zł — mówi Kamil Dolata. Elementem wymagajšcym konserwacji jest również zasobnik. - Chodzi o to, aby zabezpieczyć go przed zanieczyszczeniami znajdujšcymi się w wodzie użytkowej. Częœć zwanš anodš magnezowš powinno się wymieniać - w zależnoœci od zanieczyszczeń - œrednio co 2 –3 lata — mówi Dominik Wojtek. W przypadku domu jednorodzinnego koszt takiej anody nie przekracza 70 zł, co daje 24 zł na rok. [srodtytul]Kiedy inwestycja się zwróci?[/srodtytul] Czas zwrotu inwestycji, dzięki zaoszczędzonym wydatkom zależy od tego, z jakich Ÿródeł ciepła korzystaliœmy dotychczas. To około 4-5 lat, jeœli dotychczas do podgrzewania wody używaliœmy pršdu, 8 lat w porównaniu z gazem, oraz ok. 12 lat w porównaniu z węglem - choć to ostanie wyliczenie jest o tyle nieprecyzyjne, że nie uwzględnia kosztów obsługi kotła, podczas gdy instalacje solarne (podobnie jak bojlery elektryczne i kotły gazowe) działajš bezobsługowo, z wyjštkiem okresowej konserwacji. - W przypadku budynków wielorodzinnych czas zwrotu wynosi około oœmiu lat. Przy wykorzystaniu funduszy UE czas zwrotu wkładu własnego spada o połowę czyli do około czterech lat – mówi Tomasz Sumera. Instalacja solarna pokrywa ok. 60 proc. energii potrzebnej w domu jednorodzinnym do ogrzania ciepłej wody użytkowej w cišgu roku. Pozostałš iloœć energii dostarcza piec gazowy, grzałka elektryczna lub piec węglowy. - Stopa zwrotu z inwestycji w instalację solarnš waha się w granicach 6-10 lat. Przy dofinansowaniu od wrzeœnia tego roku przez NFOŒiGW 45 proc. wydatków na instalację stopa zwrotu z tej inwestycji będzie o połowę krótsza – mówi Ryszard Tytka. [ramka] [srodtytul]Fotopanele jeszcze za drogie[/srodtytul] Wszyscy słyszeli zapewne o ogniwach fotowoltaicznych, zwanych też fotopanelami. Nie jest to inny typ kolektorów. O ile bowiem kolektory słoneczne zamieniajš energię słonecznš na ciepło, to ogniwa fotowoltaiczne - w energię elektrycznš. Sprawnoœć przetwarzania energii słonecznej jest znacznie wyższa w przypadku kolektorów (sięga nawet 90 proc.), podczas gdy dla paneli fotowoltaicznych wynosi obecnie tylko ok. 15-25 proc. Przepaœć jest więc duża choć perspektywy wzrostu wydajnoœci fotopaneli, dzięki zastosowaniu nowych technologii, jest obiecujšca. Jednak w tej chwili wysoki koszt inwestycyjny zastosowania ogniw fotowoltaicznych powoduje, że czas zwrotu takiej inwestycji wynosi ok. 30 lat, (podczas gdy żywotnoœć tańszych paneli fotowoltaicznych to tylko kilkanaœcie lat). Odwrotnie jest w przypadku kolektorów słonecznych, które zwykle zwracajš się z w cišgu ok. 5-12 lat, a żywotnoœć instalacji jest zwykle dwukrotnie dłuższa. [/ramka]
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL