Akty prawne

Obowiązują od 5 maja 2010

[srodtytul]DOTACJE: ARCHEOLOGIA[/srodtytul] - minister kultury i dziedzictwa narodowego określił warunki i tryb udzielania dotacji na badania archeologiczne poprzedzające roboty budowlane przy zabytku nieruchomym oraz roboty ziemne na terenie, na którym są zabytki archeologiczne [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=348676](DzU nr 64, poz. 396) [/link] [srodtytul]WOJSKO[/srodtytul]
- rozporządzenie ministra obrony narodowej o urlopach żołnierzy w czynnej służbie wojskowej [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=348673](DzU nr 64, poz. 397)[/link] [srodtytul]NIEPEŁNOSPRAWNI/REHABILITACJA[/srodtytul] - zmienione rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej dotyczące zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=348671](DzU nr 64, poz. 398) [/link] - on też jest autorem rozporządzenia w sprawie wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego. Są to: pies przewodnik osoby niewidomej lub niedowidzącej; pies asystent osoby niepełnosprawnej ruchowo; pies sygnalizujący osoby głuchej i niedosłyszącej; pies sygnalizujący atak choroby, np. epilepsji, chorób serca [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=348668](DzU nr 64, poz. 399)[/link] [srodtytul]REJESTRACJA ZWIERZĄT[/srodtytul] - rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie wykonywania nadzoru w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt, współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz podmiotów prowadzących rejestry koniowatych, a także dokonywania zmian w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, rejestrach koniowatych i centralnej bazie danych koniowatych [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=348665](DzU nr 64, poz. 400)[/link] [srodtytul] OCHRONA PRZYRODY[/srodtytul] - minister środowiska wydał dwa rozporządzenia, z których pierwsze odpowiada na pytanie, jak sporządza się projekt planu ochrony dla obszaru Natura 2000 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=348685](DzU nr 64, poz. 401)[/link], a drugie informuje o sposobach i formach składania informacji o kompensacji przyrodniczej [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=348679](DzU nr 64, poz. 402)[/link] [srodtytul]PRZESZCZEPY/SZKOLENIE[/srodtytul] - rozporządzenie ministra w sprawie szkoleń osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek, tkanek lub narządów, a także bezpieczeństwo dawców i biorców [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=348682](DzU nr 64, poz. 403) [/link] [srodtytul]PRAWO CELNE[/srodtytul] - minister finansów określił dokumenty stosowane w obrocie towarami objętymi wspólną polityką rolną oraz warunki i tryb postępowania z nimi w zakresie przewidzianym dla organów celnych. Rozporządzenie w tej sprawie obowiązuje od 1 maja [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=351634](DzU nr 73, poz. 469)[/link] [srodtytul] STREFY EKONOMICZNE[/srodtytul] - od ostatniego dnia kwietnia obowiązuje zmienione przez Radę Ministrów rozporządzenie dotyczące Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=351632](DzU nr 73, poz. 468)[/link] [srodtytul]LOTNICTWO[/srodtytul] - w rozporządzeniu ministra obrony narodowej poświęconym organizacji oraz zasadom funkcjonowania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego w § 2 zmienił się ust. 4. Od 5 maja ma następującą treść: „Liczba członków Komisji wynosi od 5 do 40 w zależności od rodzaju zdarzenia lotniczego, które podlega badaniu przez Komisję” ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=352051]DzU nr 74, poz. 470[/link]) - minister infrastruktury określił wielkość, sposób ustalania oraz warunki i terminy uiszczania wpłaty na finansowanie zadań oraz wydatków Urzędu Lotnictwa Cywilnego [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=352241](DzU nr 75, poz. 477)[/link]
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL