Odprowadź składki ZUS od ekwiwalentu za urlop

aktualizacja: 27.04.2010, 02:15
Foto: Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek

Jeśli pracownik nie wykorzystał w całości lub części urlopu wypoczynkowego, a jego umowa ulega rozwiązaniu, powinien dostać za niego równowartość pieniężną. Kwota ta będzie
dla niego przychodem

Każdy pracownik ma prawo do corocznego wypoczynku. Zdarza się jednak, i to wcale i nie tak rzadko, że nie wykorzystuje go na bieżąco. Jeśli jego umowa o pracę ulega rozwiązaniu lub wygaśnięciu, a podwładny z wypoczynku nie skorzystał w ogóle bądź w przysługującym mu wymiarze, będzie musiał otrzymać jego pieniężny ekwiwalent. Tak nakazuje art. 171 § 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=B5E347C50E4D2860978BAD3D891C7A48?n=1&id=76037&wid=337521]kodeksu pracy[/link].
Czy od wypłacanego ekwiwalentu trzeba odprowadzić składki na ubezpieczenia społeczne? – pyta czytelnik. Odpowiedź jest twierdząca. O tym, co jest podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, mówi art. 18 ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=333804]ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych[/link]. Zastosowanie ma tu art. 12 ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?n=1&id=346580]ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych[/link] .
Zgodnie z tym przepisem za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności:
wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty, niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
Wszelkie tego rodzaju świadczenia na rzecz pracownika stanowią zatem co do zasady podstawę wymiaru składek.
Także § 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=C49B5FED4E431CFC3C9218902CA9DDCE?id=77617]rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wśród dochodów[/link], które nie są uznawane za podstawę wymiaru składek, nie wymienia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

POLECAMY

KOMENTARZE