Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Wiadomoœci

Meczet, którego nie chciał Uniwersytet Warszawski

Oœrodek kultury muzułmańskiej przy rondzie Zesłańców Syberyjskich w Warszawie ma być gotowy już latem
kaps-architekci
Oœrodek muzułmański, którego budowa na stołecznej Ochocie wywołuje goršce spory, miał powstać już kilka lat temu i w innym miejscu
Na tysišcmetrowym placu prawie w centrum Warszawy powstaje oœrodek kultury muzułmańskiej. Trzy piętra w górę, dwa poziomy garaży. W œrodku biura, sklep, galeria sztuki, kawiarnia, sala wykładowa i pokoje goœcinne. A także – a może przede wszystkim – meczet z minaretem. Gdy za ogrodzeniem przy rondzie Zesłańców Syberyjskich mury wyraŸnie się już zarysowały, w Polsce zarysował się też problem, który od dawna próbuje rozstrzygać zlaicyzowana Europa: w jakim stopniu znaki religijne islamu powinny być obecne na Starym Kontynencie? W Warszawie strony sporu po raz pierwszy spotkały się 27 marca – pod płotem otaczajšcym plac budowy. Około 200 manifestantów krzyczało: „Tolerancja nie naiwnoœć”, „Œlepa tolerancja zabija rozsšdek”.
Jerzy Grunwald, muzyk z Niebiesko-Czarnych, na protest przyjechał specjalnie ze Szwecji. „Tolerancja jest słowem nadużywanym przez Europę. Szwecji już nie ma. Za pięć lat będzie Islamic Republic of Sweden” – wypowiadał się dla portalu Fronda. pl. Kontrmanifestanci krzyczeli: „faszyœci”, „rasiœci”. [srodtytul]Liga, czyli kto?[/srodtytul] Samir Ismail, przewodniczšcy budujšcej oœrodek Ligi Muzułmańskiej, o protestach mówi: – Spodziewałem się większych. Jego zdaniem nagłoœnienie pomaga budowie: – Zrobili nam reklamę za darmo! Ludzie niebędšcy muzułmanami zgłaszajš się do nas, deklarujš poparcie. 42-letni Ismail do Polski przyjechał 24 lata temu z Kuwejtu. Ma żonę Polkę, czworo dzieci, jest lekarzem w szpitalu dziecięcym przy ulicy Kopernika w Warszawie. Trudno o większe społecznie zaufanie. Kim sš inni członkowie Ligi? Ismail mówi, że to nowa społecznoœć muzułmańska, którš z racji zamieszkania jednoczy polska kultura. – To polscy obywatele pochodzenia arabskiego, azjatyckiego i innych. Przyjechali z różnych krajów. Do Ligi należš też Tatarzy i rdzenni Polacy, którzy przeszli na islam. Wœród tych ostatnich mamy profesorów, docentów, ale do tej pory nie wszyscy chcš deklarować, że sš muzułmanami – twierdzi. Według szacunkowych danych w Warszawie mieszka ok. 11 tys. wyznawców islamu, w całej Polsce od 30 do 40 tys. Obecna siedziba Ligi to niewielkie mieszkanie w trzypiętrowym domu przy ulicy Niskiej, niedaleko od centrum stolicy. Tu co dwa miesišce odbywajš się spotkania, zbiera się zarzšd i rada naczelna. W małym pokoju, w którym na podłodze leży tylko dywan, mieœci się prowizoryczny dom modlitwy. W stolicy Liga liczy ponad 200 członków, w całej Polsce ma już 11 oddziałów. Co roku organizuje pielgrzymkę do Mekki. [srodtytul]Rektor mówi „nie”[/srodtytul] Historia z nowym meczetem w Warszawie rozpoczęła się w roku 2003, kiedy Uniwersytet Warszawski otrzymał od Arabii Saudyjskiej propozycję budowy Oœrodka Studiów Arabistycznych. Rozmowy toczyły się nieœpiesznie. – Kilkakrotnie rozmawiałam z ambasadorem Arabii Saudyjskiej, jednak głównie prowadzona była wymiana korespondencji – opowiada prof. Jolanta Sierakowska-Dyndo, dziekan Wydziału Orientalistycznego UW. Propozycja pokrycia przez stronę saudyjskš kosztów budowy nikogo nie zdziwiła. – Takie propozycje finansowania budowy oœrodka studiów islamskich bšdŸ arabskich sš składane wielu uczelniom w Europie i często sš przyjmowane – wyjaœnia prof. Sierakowska-Dyndo. Na przełomie 2006 i 2007 r. negocjacje weszły w fazę końcowš. Zaproponowano kilka lokalizacji – w tym najbardziej prawdopodobnš na Powiœlu w pobliżu Biblioteki Uniwersyteckiej. Projekt rozbił się o proœbę fundatorów, by w budynku znalazł się meczet. – Nie chodziło o wybudowanie odrębnego meczetu, tylko osobnš salę – precyzuje pani dziekan. Władze UW uznały, że tego warunku nie mogš spełnić. To z kolei było nie do zaakceptowania przez stronę arabskš. Ostateczne stanowisko przesłała w paŸdzierniku 2007 r. rektor UW prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow: „Uniwersytet jest instytucjš naukowš, która nie angażuje się w problemy teologiczne i religijne, a tym samym żadne instytucje zwišzane z praktykami religijnymi nie istniejš na naszej uczelni”. Po fiasku rozmów z uniwersytetem propozycję sfinansowania budowy oœrodka przez saudyjskiego monarchę otrzymała Liga Muzułmańska. Po wizycie w Polsce w czerwcu 2007 r. król Abdullah, widzšc potrzeby lokalowe polskich muzułmanów, postanowił wspomóc budowę meczetu w Warszawie oraz dokończenie meczetu Muzułmańskiego Zwišzku Religijnego w Białymstoku. Ale procedury trwały długo, a Liga dostała pozwolenie na budowę i chciała je wykorzystać, zanim się zdezaktualizuje. Znalazła więc innego fundatora. Kto nim jest? Samir Ismail odmawia podania nazwiska. Wiadomo jedynie, że główny sponsor pochodzi z Arabii Saudyjskiej. – Jest szanowanym biznesmenem, inwestuje w Europie, ma swojš fundację charytatywnš – tak tajemniczego dobroczyńcę opisuje Ismail. Dodaje, że sponsor jest znany władzom, bo na każdš zagranicznš dotację musi się zgodzić MSWiA. [srodtytul]Bojš się radykałów[/srodtytul] Wštpliwoœci co do projektu Ligi Muzułmańskiej publicznie wyraża stowarzyszenie Europa Przyszłoœci z Wrocławia. To ono okleiło warszawskie przystanki plakatami z czarnymi minaretami, które kształtem przypominajš głowice pocisków. „Stop islamizacji”, „Nie meczetowi radykałów” – głoszš podpisy. Członkowie stowarzyszenia o islamie mówiš: „żadnej naiwnoœci”. W Brukseli manifestowali przeciwko przyjęciu Turcji do UE. Przystroili w czador stojšcy w Warszawie pomnik Nike. We Wrocławiu zorganizowali wystawę o rzezi Ormian przez Turków podczas I wojny œwiatowej pod hasłem „Pierwszy holocaust XX wieku”. Pisali list w obronie Oriany Fallaci, włoskiej dziennikarki znanej z radykalnej krytyki islamu. Działalnoœć stowarzyszenia wzbudziła protesty. Joanna Rajkowska, autorka sztucznej palmy na warszawskim rondzie de Gaulle’a, zdemaskowała na łamach „Gazety Wyborczej” organizatorów protestu przeciwko meczetowi jako buddystów linii Diamentowej Drogi. Warszawscy buddyœci z oœrodka Stupa House sš zaskoczeni pytaniem o protesty. – Nie mieliœmy z nimi nic wspólnego. Medytujemy sobie spokojnie – zapewnia członek wspólnoty Artur Grzeliński. Przedstawiciel Europy Przyszłoœci Piotr Œlusarczyk, doktorant na Wydziale Polonistyki UW (zbieżnoœć nazwisk z politykiem LPR przypadkowa), odżegnuje się od zwišzków z jakškolwiek religiš i partiš politycznš. – Zależało nam na wywołaniu debaty publicznej – tłumaczy. – Przestrzegamy przed radykalnym islamem w Europie. Mamy przykłady z innych państw, w jaki sposób idea wolnoœci wyznania jest nadużywana. Œlusarczyk powołuje się m.in. na raport Centrum Szymona Wiesenthala, który zestawia oficjalne deklaracje organizacji francuskich muzułmanów UOIF z ich rzeczywistymi działaniami. Demaskuje ich powišzania z Bractwem Muzułmańskim i ideologami legitymizujšcymi zamachy bombowe. – Trudno mi uwierzyć, że Polska pójdzie innš drogš – mówi Œlusarczyk. Stowarzyszenie proponuje, by Liga Muzułmańska podpisała kartę, w której zadeklarowałaby wspólne zwalczanie terroryzmu, ale też zobowišzała się do monitorowania kazań i innych nauk głoszonych w meczecie. – Żadnej karty nie otrzymałem. Nie wiem, jak wyglšda. Od dziennikarzy słyszałem, że to lojalka, a ja żadnej lojalki nie podpiszę. Jestem lojalny wobec mojego kraju: Polski – odpowiada Samir Ismail. [srodtytul]Zaskoczenie na Ochocie[/srodtytul] Powstajšcy na Ochocie meczet był zaskoczeniem dla radnych tej dzielnicy. W dokumentach urzędnicy okreœlajš go jako „miejsce modlitwy”, minaret zaœ nazwali „18-metrowš dominantš w postaci wieżyczki”. Pierwotny plan zakładał przeszklony ogród z fontannš, trójkštnš wieżę ze szkła z roœlinnoœciš w œrodku. – Ze względu na to, że właœciciele drugiej działki nie byli gotowi do sprzedaży, musieliœmy poprzestać na skromniejszej wersji – mówi Samir Ismail. Dodaje, że wieża jest niższa od pierwotnie planowanej, by nie razić mieszkańców, a głos muezina nawołujšcy do modlitwy słychać będzie tylko na terenie oœrodka. Tymoteusz Pruchnik, radny PiS z dzielnicy Ochota, nie ukrywa zaskoczenia: – O tym, że powstaje tu meczet, dowiedziałem się z gazet. Nie jestem przeciwny budowie, ale uważam, że lokalizacja jest nieodpowiednia. Dwa lata temu w sprawie zagospodarowania tego miejsca toczyła się ożywiona debata. Radni chcieli upamiętnić stojšcš w tym miejscu Redutę Ordona. Ismail zaskoczeniem radnych jest zdziwiony. – Budowę oœrodka planowaliœmy już siedem lat temu. Chcieliœmy kupić działkę od miasta, ale nie było takiej możliwoœci. Ten plac kupiliœmy od prywatnego właœciciela za poœrednictwem biura nieruchomoœci. Władze miasta wiedziały o planowanym przeznaczeniu, wyraziły na to zgodę i dostaliœmy pozwolenie na budowę – opowiada. Publicznie głosu w dyskusji nie zabiera Muzułmański Zwišzek Religijny – do niedawna jedyni w Polsce muzułmanie, głównie Tatarzy, wpisani w polskš tradycję od pokoleń. Według szacunków jest ich ok. 5 tys. W Warszawie do muzułmańskiej gminy wyznaniowej należy mały, przerobiony z willi, meczet przy ul. Wiertniczej. Jeszcze przed wojnš gmina muzułmańska kupiła plac na Ochocie i zamówiła projekt budowy nowego meczetu. Po wojnie komunistyczne władze odebrały jej działkę. O jej zwrot gmina stara się do dziœ. Być może, gdyby biurokracja uwzględniła przedwojenne prawo własnoœci, dyskusji o meczecie budowanym przez Ligę Muzułmańskš wcale by nie było. [i]Jutro w „Rz” rozmowa z Samirem Ismailem[/i]
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL