Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Kiedy dom jednorodzinny może mieć cztery lokale

SAM/Fotorzepa, Sławomir Mielnik
Deweloperzy stosujš różne triki, by stawiać budynki wielorodzinne wœród domów jednorodzinnych. Czasami prawo im na to pozwala
Mieszkańcy jednej z ulic w warszawskim Wilanowie z przerażeniem obserwowali, kiedy na pustej działce wœród willi zaczšł wyrastać budynek wielorodzinny. – Okazało się, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujšcy naszš ulicę został uchwalony w czasach, kiedy domy jednorodzinne mogły posiadać cztery lokale. Przecież to łamanie obowišzujšcego prawa budowlanego, które zabrania tego typu praktyk – oburzajš się. [srodtytul]Dawne i nowe przepisy[/srodtytul]
Chodzi o to, że do 16 grudnia 2002 r. obowišzywało rozporzšdzenie ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa z 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zawierało ono definicję, która dopuszczała domy jednorodzinne z maksymalnie czterema lokalami (patrz ramka poniżej). Potem weszło w życie [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=166033]nowe rozporzšdzenie, z 12 kwietnia 2002 r.[/link], które zastšpiło to wczeœniejsze. Definicja była już inna, następnie została przeniesiona do [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=183262]prawa budowlanego[/link]. Oznacza to, że jeżeli miejscowy plan został uchwalony do 16 grudnia 2002 r., to mógł przewidywać budowę tego typu budynków. [srodtytul]Na czym się oprzeć[/srodtytul] – Mamy w obrocie prawnym miejscowe plany uchwalone przed i po 16 grudnia 2002 r. – mówi Mariola Berdysz, dyrektor fundacji Wszechnica Budowlana. – Częœć z nich zawiera definicję domu jednorodzinnego, a częœć milczy na ten temat. W pierwszym wypadku sprawa jest prosta: jeżeli plan, który jest prawem miejscowym, dopuszcza lokalizowanie budynków mieszkalnych z czterema lokalami, to bez przeszkód można je wznosić na terenach przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne (oznaczane najczęœciej symbolem MN). Gdy definicji takiej nie ma, trzeba odnieœć się do tej z obowišzujšcego prawa budowlanego, a ta mówi o maksymalnie dwóch lokalach. Bywa jednak, że starostowie wydajš pozwolenia na budowę małych domów mieszkalnych (czterolokalowych) na terenach przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne, korzystajšc z interpretacji celowoœciowej (ustalenia planu były wprowadzone wtedy, gdy przepis tak definiował budynki jednorodzinne). Mec. Bogdan Dšbrowski z Urzędu Miasta w Poznaniu widzi inne problemy. Niektóre plany dopuszczajš budowę domów jednorodzinnych sporej wielkoœci. Inwestorzy  próbujš więc zmieœcić na tej powierzchni nie cztery, ale np. osiem małych mieszkań. Wywołuje to protesty sšsiadów walczšcych o zachowanie willowego charakteru okolicy. Inny trik umożliwia sprzedaż tak wybudowanych mieszkań na podstawie zaœwiadczeń o samodzielnoœci lokali. Przedsiębiorca dostaje pozwolenie na budowę, a następnie zgłasza zakończenie budowy domu jednorodzinnego z dwoma lokalami. Buduje jednak budynek tak, że po załatwieniu już wszystkich formalnoœci budowlanych z łatwoœciš może podzielić je np. na szeœć małych mieszkań i dla tylu lokali występuje następnie o to zaœwiadczenie. Starosta wydaje je, oceniajšc jedynie stan faktyczny. Jeœli jest szeœć lokali, to i zaœwiadczeń tyle wydaje, bo tak stanowi ustawa o własnoœci lokali. Zaœwiadczeń nie można kwestionować, bo nie ma żadnej drogi odwoławczej, a sš one podstawš do sporzšdzenia aktu notarialnego. [ramka][srodtytul]Jakie sš definicje [/srodtytul] Obowišzujšca definicja domu jednorodzinnego art. 3 pkt 2a prawa budowlanego – jest to budynek wolno stojšcy albo budynek w zabudowie bliŸniaczej, szeregowej lub grupowej służšcy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowišcy konstrukcyjnie samodzielnš całoœć, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczajšcej 30 proc. powierzchni całkowitej budynku;Stara definicja: jest to budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków w układzie: wolno stojšcym, bliŸniaczym, szeregowym, atrialnym, a także budynek mieszkalny zawierajšcy nie więcej niż cztery mieszkania lub zespół takich budynków.[/ramka] [i] Masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki[/i] [mail=r.krupa@rp][/mail]
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL