Wcześniejsza emerytura zwykle jest liczona po staremu

aktualizacja: 27.03.2010, 04:11
Foto: www.sxc.hu

Za pracę w szczególnych warunkach lub charakterze może także przysługiwać emerytura mieszana. Po nowemu są liczone pomostówki i nauczycielskie świadczenia kompensacyjne

[b]– Przeczytałem w waszej gazecie, że uprawnieni do emerytury z art. 184 ustawy o emeryturach i rentach będą ją mieć naliczoną według nowych zasad. Na taką emeryturę się właśnie wybieram. Ale na stronach ZUS znalazłem informację, że osoby, które spełniają warunki tzw. wcześniejszej emerytury, będą mieć ją naliczoną na starych zasadach. Jak to w końcu jest?[/b] – pyta czytelnik.
Przy ustalaniu emerytury na podstawie art. 184 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=324468]ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (DzU z 2009 r. nr 153, poz. 1227 ze zm.) [/link]stosuje się art. 183 tej ustawy. Oznacza to, że emerytura przyznawana na podstawie art. 184 będzie obliczana – w przeciwieństwie do większości tzw. wcześniejszych emerytur – na nowych zasadach. [b]Jest to więc wyjątek od zasady, że wcześniejsze emerytury są liczone po staremu – te przyznaje się bowiem na podstawie innych przepisów, głównie art. 46 w związku z art. 29, 32, 33 lub 39. [/b] Rzeczywiście, w całości według starych zasad liczone są emerytury osób, które przechodzą na wcześniejsze emerytury pracownicze, z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub charakterze, twórców i artystów, kolejarzy i górników. W całości na starych zasadach będzie też wyliczona emerytura nauczyciela, który przechodzi na nią na podstawie art. 88 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=650349C449B132C36358B7B328F2B75A?id=182007]Karty nauczyciela[/link].
[srodtytul]Może być mieszana[/srodtytul]
Ale za lata pracy w szczególnych warunkach lub charakterze nie zawsze przysługuje emerytura obliczana według dotychczasowych zasad.
Z art. 183 ustawy o emeryturach i rentach z FUS wynika, że emerytura przyznana na wniosek osoby ubezpieczonej urodzonej po 31 grudnia 1948 r. (z wyjątkiem ubezpieczonych, którzy pobrali emeryturę na podstawie art. 46 lub 50), która osiągnęła wiek uprawniający do emerytury w latach 2009 – 2013, jest obliczana jako tzw. emerytura mieszana. Dodatkowym warunkiem jest to, aby osoba taka nie była członkiem otwartego funduszu emerytalnego albo złożyła wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w OFE na dochody budżetu państwa.
A zatem osoby, które wiek uprawniający do emerytury z art. 184 (dla mężczyzn jest to zwykle 60 lat, a dla kobiet 55 lat) osiągają w latach 2009 – 2013, otrzymają ją obliczoną na podstawie art. 183 ustawy emerytalnej, czyli jako mieszaną lub na podstawie art. 26 ustawy emerytalnej, czyli w całości po nowemu (w zależności od tego, co jest korzystniejsze dla zainteresowanego). Ci, którzy wiek emerytalny osiągną po 2013 r., dostaną emeryturę obliczoną w całości według nowych zasad.
[srodtytul]Modyfikacja obliczeń [/srodtytul]
Przy ustalaniu wysokości nowej emerytury liczą się zgromadzone składki i wysokość kapitału początkowego oraz to, w jakim wieku dana osoba na nią przechodzi. Z tym, że w wypadku emerytury z art. 184 ustawa przewiduje zmodyfikowane zasady jej ustalania. Kapitał początkowy będzie przeliczany zgodnie z art. 185. Do okresów składkowych ZUS doda okres równy różnicy pomiędzy powszechnym wiekiem emerytalnym a faktycznym wiekiem przejścia na emeryturę. I dopiero po tej operacji ponownie obliczy i zwaloryzuje kapitał. Ponadto – jeżeli dana osoba była członkiem OFE i złożyła wniosek o przekazanie zgromadzonych tam środków na dochody budżetu państwa, to jej składki emerytalne zostaną zwiększone poprzez pomnożenie wskaźnikiem korygującym – 19,52/12,22 (czyli tak, jakby składki te nie były odprowadzane do OFE).
[srodtytul]Czasem po nowemu [/srodtytul]
Jeszcze inaczej obliczane są emerytury pomostowe i nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, czyli nowe rodzaje wcześniejszych świadczeń, które pojawiły się w systemie ubezpieczeń w ubiegłym roku. Oba są obliczane w całości według nowych zasad. Z tym, że przy ustalaniu ich wysokości składki i kapitał początkowy (z uwzględnieniem ich waloryzacji) ubezpieczonego ZUS podzieli przez średnie dalsze trwanie życia dla osób 60-letnich. Nie jest więc to wiek, w którym dana osoba faktycznie przechodzi na to świadczenie – w zależności od sytuacji może być wówczas młodsza lub starsza. ZUS weźmie pod uwagę średnie dalsze trwanie życia według tablic obowiązujących w dniu złożenia wniosku o pomostówkę dla 60-latka. Uwzględni te składki, które zostały zaewidencjonowane na koncie do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury. Jeżeli przyszły emeryt należy do OFE, to składki na ubezpieczenie emerytalne zewidencjonowane na jego koncie w ZUS będą dodatkowo przemnożone wskaźnikiem korygującym 19,52/12,22. Jest to stosunek pełnej wysokości składki na ubezpieczenie emerytalne do wysokości zaewidencjonowanej na koncie ubezpieczonego w ZUS. Traktuje się więc przechodzącego na pomostówkę tak, jakby nie należał do OFE, a cała jego składka emerytalna pozostała w ZUS.
[ramka][b]Świadczenie przedemerytalne [/b]
[b]Ubezpieczeni często mylą wcześniejsze emerytury ze świadczeniami przedemerytalnymi.[/b] Te drugie przyznawane są na podstawie ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (DzU nr 120, poz. 1252 ze zm.). Przysługują do osiągnięcia wieku emerytalnego. Ich wysokość w ogóle nie zależy od tego, ile lat dana osoba pracowała ani od tego, ile zgromadziła składek (kiedyś było obliczane jako określony procent emerytury). Wszystkim przyznawane jest w zryczałtowanej wysokości. [b]Obecnie wynosi ono 841,17 zł.[/b][/ramka]

POLECAMY

KOMENTARZE